Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.73/1980 Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .

(Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .)

 ΠΟΛ.73 , 1428 / 1981 . Θεώρηση βιβλίων Γεωργικών Συν / σμών τηρουμένων μηχανογραφικώς .

 

  Με αφορμή το σχετικό έγγραφο της  ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ., που σας κοινοποιείται κατωτέρω, με το οποίο ζητείται η απαλλαγή όλων των Γεωργικών Συνεταιρισμών της Χώρας από την υποχρέωση θεωρήσεως των λογιστικών τους βιβλίων Δ` κατηγορίας, που θα τηρούνται μηχανιγραφικών από τις κατά τόπους Ενώσεις Γεωργικών Συνεταιρισμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/ 1977 περί Κ.Φ.Σ. :

  α ) Οι Γεωργικοί Συνεταιρισμοί δεν υποχρεούνται στην τήρηση των προβλεπομένων διευκολύνουν την συμφωνίαν ταύτην , δύναται ν;α εξετασθούν υπό Μικτής Επιτροπής αποτελουμένης εξ αντιπροσώπων των αρμοδίων Αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών >>.

ΙΙΙ . Εν όψει της τελευταίας ταύτης διατάξεως της προδιαληφθείσης διακρατικής Συμβάσεως, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου έχει την γνώμην, ότι δια ταύτης καθιδρύεται μια διαδικασία συμβιβαστικής επιλύσεως της ανακυψάσης διαφοράς εκ της ερμηνείας ή εφαρμογής της Συμβάσεως υπό Μικτής Διαιτητικής Επιτροπής, ήτις έχει εκ του Νόμου την εξουσίαν να κάμη μετά δυνάμεως δεδικασμένου την διαφοράν ταύτην επί τω τέλει της αποφυγής διπλής φορολογίας. Η απόφασις δε αυτή της Διαιτητικής Επιτροπής εις ήν ο τε φορολογούμενος και η φορολογούσα Αρχή εκουσίως υποβλήθηκαν, εν όψει και της ως άνω Συνταγματικής διατάξεως, υπερισχύει της τυχόν εν το μεταξύ εκδοθείσης δικαστικής αποφάσεως, ήτις απεφάνθη επί του επιμάχου θέματος αντιθέτως, με την εντεύθεν συνέπεια να παραμείνη ανεκτέλεστος η δικαστική απόφασις, αφού τοιαύτη είναι και η εκφραζομένη εν τη διεθνεί Συβάσει βούλησις των Συμβαλλομένων Κρατών, χωρίς εντεύθεν να θίγεται ή να προσβάλλεται το κύρος των αποφάσεων των αρμοδίων Δικαστηρίων.

ΙV. Επί του δευτέρου ερωτήματος της παραγράφου της αξιώσεως του φορολογουμένου προς επιστροφήν των καταβληθέντων εις Δημόσιον φόρων, οίτινες κατεβλήθησαν αχρεωστήτως διότι  ο φορολογούμενος δεν υπόκειτο εις φόρον κατά την απόφασιν της ως άνω Μικτής  Επιτροπής, η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου έχει την γνώμην ότι οι εν λόγω φόροι θα επιστραφούν εφ` όσον όμως δεν παρεγράφη το δικαίωμα προς επιστροφήν αυτών κατά την εσωτερικήν νομοθεσίαν διότι η παραγραφή είναι κύρωσις δια την αδράνειαν του δικαιούχου και δεν προκύπτει αντίθετος ρύθμισις υπό της ως άνω διεθνούς συμβάσεως. Η παραγραφή όμως αυτή άρχεται  ουχί από της καταβολής των φόρων αλλά από της εκδόσεως της αποφάσεως της Μικτής Επιτροπής, ήτις αμετακλήτως έταμε την διαφοράν, διότι έκτοτε γεννάται η αξίωσις προς επιστροφήν των καταβληθέντων φόρων ( ίδε σχετ. Σ.Ε. 964 - 1027 / 75 , 3677 / 76 ,  118 / 77 κ.α. )

 

Ο Εισηγητής Νομικός Σύμβουλος

Ευάγγελος Κουρτικάκης ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο