Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-03-1995 ]

ΠΟΛ.1088/27.3.1995 Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και απασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα

(Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και απασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 27 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1038682/10188/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 28.3.1995/Ε.Δ.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1088

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 έχουν εφαρμογή και επί των τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και απασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα.

Με αφορμή την υποβολή σχετικών ερωτημάτων, αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1297/1972, ορίζεται ότι, οι διατάξεις αυτού εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρία ή προς το σκοπό ιδρύσεως ανώνυμης εταιρίας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής,
εφόσον σ' αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται ανώνυμη εταιρία, σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ιδρύσεως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, υπό την προϋπόθεση ότι, η συγχώνευση ή μετατροπή θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31.12.1996.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω ν.δ/τος, προβλέπεται ότι, η αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων σε είδος, σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού, περιουσιακών στοιχείων στην ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης, ενεργείται από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, "Περί Ανωνύμων Εταιριών" όπως ισχύει.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ίδιου αυτού νομοθετήματος, ορίζεται ότι, οι διατάξεις αυτού δεν εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο των εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλήν των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

4. Σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις του ν.δ/τος 1297/1972, εξαιρούνται της υπαγωγής στις ρυθμίσεις αυτού, ειδικά οι επιχειρήσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή κάθε φύσης ακινήτου ή η εκμετάλλευση των κάθε φύσης ακινήτων. Στην έννοια των επιχειρήσεων αυτών καταλαμβάνονται εκείνες οι οποίες είτε προβαίνουν σε κατασκευή ακινήτων οποιασδήποτε φύσης (οικοδομές, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, γραφεία, αποθήκες κ.τ.λ.), ανεξάρτητα αν η ανέγερση των ακινήτων τους αυτών ενεργείται με το σκοπό εκμετάλλευσης από αυτές των κατασκευαζομένων ακινήτων ή η κατασκευή αυτών ενεργείται εργοληπτικά για λογαριασμό τρίτων. Αντίθετα, στις ρυθμίσεις του νομοθετήματος αυτού, υπάγονται οι τεχνικές επιχειρήσεις που απασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων του Δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων, δημοσίων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.

5. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ.1 του άρθρου 15 του ν.1418/1984, την κατασκευή των δημοσίων έργων επιτρέπεται να αναλαμβάνουν ημεδαπές επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) και στην αντίστοιχη με το έργο κατηγορία και τάξη εγγραφής. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι ατομικές ή εταιρικές οποιασδήποτε νομικής μορφής ή συνεταιρισμοί. Το ΜΕΕΠ τηρείται στο Υπουργείο Δημοσίων Εργων για την παρακολούθηση της τεχνικής και οικονομικής ικανότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση δημοσίων έργων. Ειδικότερα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρ. 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι με το π.δ/γμα μπορεί να καθορίζονται τα κατώτατα όρια τεχνικής στελέχωσης, κεφαλαίου και σύνθεσης οργάνων διοίκησης των επιχειρήσεων, προϋποθέσεις που ορίζονται με τις διατάξεις των παραγράφων 3, 4, και 5 του άρθρου 2 του π.δ/τος 368/1994 (ΦΕΚ 201, τ.Α'/1994).

6. Κατόπιν των ανωτέρω, έπεται ότι, οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπουν οι διατάξεις του ν.δ/τος 1297/1972, παρέχονται και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής τεχνικών εργοληπτικών επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε ΑΕ ή ΕΠΕ, οι οποίες ασχολούνται με δημόσια ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, με εξαίρεση τις οικοδομικές επιχειρήσεις που προβαίνουν σε κατασκευή πάσης φύσεως ακινήτων.

7. Κάθε άλλη διαταγή αντιθέτου περιεχομένου, με τα παραπάνω εκτεθέντα, παύει ισχύουσα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο