Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.65/1980 Εφαρμογή διατάξεων Ν.Δ. 1297/1972 σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών δι` απορροφήσεως της μιας από άλλη υπάρχουσα ανώνυμη εταιρία.

(Εφαρμογή διατάξεων Ν.Δ. 1297/1972 σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών δι` απορροφήσεως της μιας από άλλη υπάρχουσα ανώνυμη εταιρία.)

 ΠΟΛ 65, 9076/1981, Εφαρμογή διατάξεων Ν.Δ. 1297/1972 σε περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών δι` απορροφήσεως της μιας από άλλη υπάρχουσα ανώνυμη εταιρία.

 

 

    Με αφορμή ερώτημα που μας υποβλήθηκε, αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας ανακοινώνουμε τα εξής :

   1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως αυτές ισχύουν μετά τη ψήφιση του Ν. 849/1978, οι διατάξεις του νομοθετήματος αυτού εφαρμόζονται επί μετατροπής ή συγχωνεύσεως επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε ανώνυμη εταιρία ή πρός το σκοπό ιδρύσεως ανώνυμης εταιρίας, ως και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφ` όσον σ` αυτές δέν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρία, σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης ή πρός το σκοπό ιδρύσεως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης.

   2. Με την αριθ. Ε.5873/ Εγκ.25/1973 εγκύκλιο διαταγή μας διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του Ν.Δ. 1297/1972 εφαρμόζονται, ειδικότερα προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, και στις τρείς περιπτώσεις  που προβλέπει ο νόμος 5261/1931, κατά τις οποίες επέρχεται το αποτέλεσμα της συγχωνεύσεως, ήτοι :

   α) διά διαλύσεως αυτών και συστάσεως νέας ανώνυμης εταιρίας,

   β) διά απορροφήσεώς των από άλλη υπάρχουσα ανώνυμη εταιρία, και

   γ) διά εξαγοράς των από άλλη ανώνυμη εταιρία.

    Περαιτέρω, με την αυτή ως άνω εγκύκλιο διαταγή μας, διευκρινίστηκε ότι, ίνα υπάρξει συγχώνευση ή μετατροπή, δέν αρκεί τα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχειρήσεως να περιέλθουν στην άλλη επιχείρηση ( την απορροφώσα ή τη νέα ) αλλά πρέπει και τα μέλη των παλαιών εταιριών να συμμετέχουν στη νέα εταιρία.

   3. Εξάλλου, βάσει των διατάξεων της περιπτώσεως β` του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, οι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων, οι αντιστοιχούσες στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου από τις μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις, πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και μή μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για μιά πενταετία από της συγχωνεύσεως  ή της μετατροπής.

   4. Βάσει των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.Δ. 1297/1972, όπως τροποποιήθηκε με την παραγρ. 5 του άρθρου 19 του Ν.849/1978, σε περίπτωση μή τηρήσεως των προϋποθέσεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972 αίρονται οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις που προβλέπονται από το Ν.Δ. 1297/1972.

   5. Από τ` ανωτέρω προκύπτει ότι, για την εφαρμογή των διατάξεως του Ν.Δ. 1297/1972 απαιτείται, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτ. β`  του άρθρου 4 του Ν.Δ. 1297/1972, σε περίπτωση μετατροπής ή συγχωνεύσεως επιχειρήσεων σε ανώνυμη εταιρία, επομένως και στην περίπτωση συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών, δι` απορροφήσεως της μιάς από άλλη υπάρχουσα ανώνυμη εταιρία, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη απορροφώσης εταιρίας και η έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών για την αξία του εισφερομένου κεφαλαίου τις οποίες και θα δώσει στους μετόχους της απορροφωμένης εταιρίας που υπάρχουν κατά το χρόνο της από τον Κ.Φ.Σ. βιβλίων, μόνο άν τα κέρδη τους από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών  δεν υπόκεινται στη φορολογία εισοδήματος (άρθρο 1 παραγρ. 4).

   β) Ο Οικον. Έφορος της έδρας του επιτηδευματία μπορεί με απόφασή του να επιτρέπει τη μή θεώρηση βιβλίου ή στοιχείου, όταν για την τήρηση ή την έκδοσή του χρησιμοποιούνται ειδικά έντυπα μηχανογραφήσεως (άρθρο 45 παράγρ. 2 περίπτ. δ`)

   γ) Τα βιβλία και τα δικαιολογητικά των εγγραφών τηρούνται στην έδρα του υποχρέου, μπορεί όμως με έγκριση του Οικον. Εφόρου να ορίζονται κατά τρόπο διάφορο τα του τόπου τηρήσεώς τους (άρθρο 16 παράγρ. 4).

   2. Κατ` ακολουθία των ανωτέρω και επειδή κρίνεται κατ` αρχή σκόπιμη η διευκόλυνση των Γεωργικών Συνεταιρισμών για την τήρηση των βιβλίων τους μηχανογραφικώς, λαμβανομένου υπόψη του επιδιωκομένου απ` αυτούς σκοπού, παρακαλούμε να εξετάζετε με πνεύμα ευρύτητας και κατανοήσεως τα υποβαλλόμενα σε σάς αιτήματα για τη μή θεώρηση των βιβλίων τους, στις περιπτώσεις που πρόκειται να τηρούνται μηχανογραφικώς στην έδρα της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών στην οποία ανήκουν, δηλαδή εκτός της έδρας τους.

  ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑ.Σ.Ε.Γ.Ε.Σ.   722/2685/6.3.1981

     ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΏΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ για να ανταποκριθούν στις ολοέν αυξανόμενες υποχρεώσεις τους, οι οποίες γίνονται επιτακτικότερες και λόγω της ένταξης μας στην ΕΟΚ, προχωρούν με γοργό ρυθμό στην μηχανογράφησή τους που αποτελεί το πλέον σύγχρονο μέσον οργάνωσης.

     Η ΠΑΣΕΓΕΣ  θέλοντας από την πλευρά της να συμβάλει ουσιαστικά σ` αυτή την προσπάθειά τους συνέστησε ειδική Υπηρεσία Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Ε.Γ.Σ. με έμπειρα και ικανά στελέχη που θα καταρτίσουν τις μελέτες-εφαρμογές. Από την αρχή όμως διαπιστώσαμε μία δυσκολία (εξωμηχανογραφική) που για να την ξεπεράσουν ζητάμε την συμπαράστασή σας.

     Οι Ε.Γ.Σ. εκτός από την δική τους Λογιστική, με ειδική υπηρεσία παρακολουθούν και τηρούν την αντίστοιχη Λογιστική των Α/ βαθμίων Γεωργ. Συν/σμων, μελών τους.

     Ο Κ.Φ.Σ. όμως επιβάλλει την θεώρηση των διαφόρων ημερολογίων και αυτών των Γ.Σ. πράγμα που καθιστά την Λογιστική του ενημέρωση μηχανογραφικά, ουσιαστικά αδύνατη (θεώρηση ημερολογίων 150 Γ.Σ. περίπου σε κάθε ΕΝΩΣΗ).

     Ο Κ.Φ.Σ. πάλι με το άρθρο 45 παρ. 2 δίνει την ευχέρεια στον αρμόδιο Οικονομικό Έφορο να απαλλάξει τους Γ.Σ. από την υποχρέωση να θεωρούν βιβλία προκειμένου να διευκολύνει τη μηχανογράφησή τους.

     Επειδή όμως έστω και αυτή η απόφαση ενός Οικ. Εφόρου ουδόλως είναι δεσμευτική για τον Οικ. Έφορο μιας άλλης περιφέρειας (καθότι οι Ε.Γ.Σ. καλύπτουν όλη την Ελλάδα), η ευεργετική αυτή διάταξη θα είναι εκμεταλλεύσιμη μόνο κατά περίπτωση, σποραδικά και το πρόβλημα θα παραμένει.

     Τελεσίδικα θα μπορούσε να επιλυθεί, και αυτό παρακαλούμε, μόνο δι` αποφάσεως του κ. Υπουργού των Οικονομικών (κάνοντας χρήση, του του δικαιώματος που του παρέχει ο Κ.Φ.Σ. άρθρο 49 παρ. ια` ) που ορίζει ότι οι Γεωργ. Συν/σμοι α` βαθμού απαλλάσσονται της υποχρέωσης θεώρησης βιβλίων εφόσον εξυπηρετούνται μηχανογραφικά.

  Η απόφαση αυτή του κ. Υπουργού θα βοηθήσει στο να μηχανογραφηθούν οι Γ. Σ. όλης της Χώρας, πράγμα που θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο λόγω αυτού του τυπικού κωλύματος.

  Εξάλλου και οι ίδιες οι Οικον. Εφορείες θα διευκολυνθούν στο ελεγκτικό τους έργο αφού η μηχανογραφημένη λογιστική των Γ.Σ. θα είναι :

 -  Ενιαία- ομοιόμορφη με τα ίδια παραστατικά και το αυτό Λογιστικό Σχέδιο ( Εθνικό ).

 -  Σαφής και τεκμηριωμένη.

  - Οι συμφωνίες των διαφόρων βιβλίων θα είναι απόλυτα διασφαλισμένες και βέβαιες.

  Η επίλυση αυτού του προβλήματος κ. Υπουργέ θα αποτελέσει ένα σοβαρό βήμα στην προσπάθεια που καταβάλετε για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και θα συμβάλει στην οργάνωση των Γ. Σ.  με το πλέον ενδεδειγμένο μέσον που είναι η μηχανογράφηση.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο