Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.63/1980 Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως

(Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως)

 ΠΟΛ. 63, 4009/1981, Απαλλαγή από του φόρου εισοδήματος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

 

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα εξής :

   1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περιπτ. α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/ 1958, το Ελληνικό Δημόσιο περιλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων Δημοσίων υπηρεσιών, οι οποίες λειτουργούν ως Ειδικά Ταμεία καθώς και οι Δήμοι και οι Κοινότητες, απαλλάσσονται από του φόρου για όλα τα εισοδήματά του από οποιαδήποτε πηγή και άν προέρχονται αυτά ( οικοδομές, γαίες, κινητές αξίες, γεωργικές επιχειρήσεις κλπ. ).

   2. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτ. Β' της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου Ν. Δ/τος, οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρος που αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος για τα καθαρά εισοδήματα ή κέρδη τους, ασχέτως του τρόπου της περαιτέρω διαθέσεώς τους.

   3. Με τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 1065/1980 <<περί κυρώσεως Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, αφενός επαναλαμβάνεται  η απαλλαγή από κάθε δημόσιο φόρο συνεπώς και από το φόρο εισοδήματος για τους Δήμους και Κοινότητες και αφετέρου η απαλλαγή αυτή, για πρώτη φορά, παρέχεται και για τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα, τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, τούς συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων και τις αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις.

   4. Κατόπιν των ανωτέρω, από της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 225 του Ν.1065/1980 (4-8-1980), απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος για κάθε φύσεως εισοδήματά τους, εκτός από τους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίοι απηλλάσσοντο και με τις ισχύουχες διατάξεις της περιπτ. α` της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν.Δ. 3843/1958 και οι :

   α) Οι Σύνδεσμοι Δήμων και Κοινοτήτων.

   β) Τά Δημοτικά και Κοινοτικά Ιδρύματα, τα οποία συνιστώνται  ύστερα από απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμοδίου Υπουργού ( βρεφοκομεία, ορφανοτροφεία, γηροκομεία κλπ).

   γ) Τα λοιπά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα, τα οποία συνιστώνται ύστερα από απόφαση των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων, με διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν προτάσεως του Υπουργού Εσωτερικών και τελούν υπό την εποπτεία των Δήμων και Κοινοτήτων, σκοπός των οποίων είναι η οργάνωση ορισμένης δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας, για την καλλίτερη ικανοποίηση μιάς τοπικής ανάγκης ( π.χ. συστήματος υδρεύσεως, φιλαρμονικής, βιβλιοθήκης, μουσείου, γυμναστηρίου, θεάτρου, νεκροταφείου ) και,

   δ) Οι αποκλειστικά αμιγείς δημοτικές ή κοινοτικές επιχειρήσεις που συνιστώνται από τους Δήμους ή Κοινότητες : 1) για την εκτέλεση έργων με σκοπό την εξυπηρέτηση του κοινού και την οικονομική εκμετάλλευση των έργων αυτών, 2) για την παραγωγή αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών με σκοπό επίσης την εξυπηρέτηση του κοινού.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο