Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.58/1980 Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων διασκεδάσεως κλπ.

(Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων διασκεδάσεως κλπ.)

 ΠΟΛ.58, 665/ 1981.  Παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων Κέντρων διασκεδάσεως κλπ.

 

    Σε συνέχεια της Τ. 3839/ 1257/ Εγκ. 31/ 20.12.1980 διαταγή μας, με την  οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 2, 6, 7, 9, 12, 16 και 49 του Ν. 1080/ 1980 <<περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεων διατάξεών τινων της περί προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων >> και παρασχέθηκαν οδηγίες για την  ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών, σας παρέχουμε συμπληρωματικά και τα εξής :

1. Όπως είναι γνωστό, για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεως κ.λ.π. έχετε υποχρέωση να παρέχεται στους δικαιούχους Δήμους και Κοινότητες στοιχεία για το ύψος των πραγματοποιημένων από 1/ 1/1981 και εφεξής ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων, που υπόκεινται στο τέλος αυτό, εφόσον ζητηθούν, για την βεβαίωσή του.

2.  Πέραν της παροχής στοιχείων, τα οποία θα χορηγείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω διαταγής μας, δεν θα προέρχεσθε σε καμία ενέργεια για την βεβαίωση και τον έλεγχο της κανονικής ή μη αποδόσεως αυτού, γιατί αρμόδιοι προς τούτο είναι αποκλειστικά οι δικαιούχοι Δήμοι και Κοινότητες. Τα τυχών υποβαλλόμενα σε εσάς υπομνήματα, αιτήσεις κλπ. των ενδιαφερομένων για την παροχή πληροφοριών, σχετικά με το ανωτέρω τέλος, παρακαλείσθε, όπως διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί στην αρμοδιότητά του υπάγεται η δημοτική αυτή φορολογία.

3. Το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο κοινοποιείτε η παρούσα, παρακαλείται όπως παράσχει οδηγίες στους Δήμους και Κοινότητες, ώστε τα αιτούμενα στοιχεία, για τη βεβαίωση του αναλογούντος τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκεδάσεως κλπ., να λαμβάνονται από υπαλλήλους αυτών, οι οποίοι θα μεταβαίνουν για το σκοπό αυτό στης αρμόδιες Οικον. Εφορίες. Σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο, ότι πρέπει να μειωθεί το ποσοστό του τέλους αυτού ή να περιοριστεί η επιβολή του σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων, το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει καμία αντίρρηση.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο