Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.53/1980 Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορανομικές διατάξεις.

(Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορανομικές διατάξεις.)

 ΠΟΛ. 53, 1307/1981, ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ- Σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θέματος, τα οποία φέρουν τιμή ανώτερη της προβλεπόμενης από τις αγορανομικές διατάξεις.

 

 

     Σχετικά  με το εν περιλήψει θέμα, σας ανακοινώνουμε τα εξής :

    1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του ΑΝ 505/1937, όπως ισχύουν, ορίζεται ότι, σε τέλος δημοσίου θεάματος υποβάλλονται τα κάθε είδους θεάματα και ακροάματα, οι χοροί, οι αγώνες κάθε είδους, τα παίγνια και οι παιδείες κάθε είδους και άλλες ψυχαγωγίες, που αποτελούνται σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους.

     Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του ίδιου Αναγκασ. Νόμου σε όλα τα δημόσια θεάματα, ανεξάρτητα με τις συνθήκες που λειτουργούν, καθίσταται υποχρεωτική η διατίμηση της εισόδου σ `αυτά (είσοδος με εισιτήρια). Τέλος  με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ανωτέρω Αναγκ. Νόμου ορίζεται ότι τα εισιτήρια πρέπει να σφραγίζονται από τον αρμόδιο Οικον. Έφορο και να καταβάλλεται στο δημόσιο ταμείο το τέλος που αναλογεί σ`αυτά , απαγορευομένης της διαθέσεως ασφραγίστων εισιτηρίων.

   2. Με την 92/1978 αγορανομική διάταξη, όπως τροποποιήθηκε με την 28/1979 όμοια, που κοινοποιήθηκαν σε σάς με τις διαταγές μας Ε. 9891/766/1978, πολ. 145 και Ε. 2927/281/1979, πολ. 64, ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως κινηματογράφων υποχρεούνται όπως προσκομίζουν στις κατά τόπους αρμόδιες Οικον. Εφορίες για θεώρηση εισιτήρια με τιμές όχι ανώτερες απ` αυτές που πραγματοποιήθηκαν από 1ης Απριλίου μέχρι 31ης Μαΐου 1978.

3. Με τη Ν. 2615/271/30-5-1979, πολ. 110 διαταγή μας σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα και με την 171/ 1979 γνωμοδότηση του ΝΣΚ που έγινε δεκτή από την Υπηρεσία, ο Οικον. Έφορος πρέπει να αρνείται τη σφράγιση εισιτηρίων δημοσίου θεάματος σε τιμή μεγαλύτερη της επιτρεπομένης από τις αγορανομικές διατάξεις.

4.  Ήδη όμως, με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της με αριθμ. 84/ 1980 νεωτέρας αγορανομικής διατάξεως ορίζεται ότι, η ευθύνη για την κανονικότητα των εισπραττομένων τιμών εισιτηρίων και την θεώρηση αυτών, βαρύνει τον έχοντα εκάστοτε την εκμετάλλευση του κινηματογράφου.

5. Κατόπιν των ανωτέρω, εφεξής καμία δέσμευση δεν υπάρχει για τον Οικον. Έφορο, σ` ότι αφορά τη σφράγιση των προσκομιζομένων σ`αυτόν από τους εκμεταλλευτές των κινηματογράφων εισιτηρίων και συνεπώς από της λήψεως της παρούσας θα πρέπει η σφράγιση να γίνεται χωρίς προηγουμένως να εξετάζεται η κανονικότητα των εισπραττομένων τιμών αυτών.

   Προς τούτο από λήψεως της παρούσης ανακαλείται η Ν. 2615/ 271/ 30-5-1979, πολ. 110 διαταγή μας.

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο