Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.50/1980 Υποχρεωτική υποβολή πιστοποιητικού φόρου κληρονομίας προς της καταβολής βοηθήματος στους κληρονόμους των δικαιούχων.

(Υποχρεωτική υποβολή πιστοποιητικού φόρου κληρονομίας προς της καταβολής βοηθήματος στους κληρονόμους των δικαιούχων.)

 ΠΟΛ. 50,  1865/ 1981. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΑΡΘΡ. 105 Ν.Δ. 118/ 73.   Υποχρεωτική υποβολή πιστοποιητικού φόρου κληρονομίας προς της καταβολής βοηθήματος στους κληρονόμους των δικαιούχων.

 

1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1, 3 και 5 του Ν.Δ. 118 / 73 <<περί Κώδικος φορολογίας κληρονομιών, δωρεάν κλπ. >> για κάθε μεταβίβαση αιτία θανάτου περιουσίας ακίνητης ή κινητής ( ενσώματης ή ασώματης ) επιβάλλεται φόρος, για την καταβολή του οποίου υπόχρεως είναι ο δικαιούχος της κτήσεως και το ύψος του οποίου είναι συνάρτηση του βαθμού συγγενείας του δικαιούχου προς τον δικαιοπάροχο.

  Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 1710 επομ. του Α. Κ. κατά το χρόνο του θανάτου του κληρονομουμένου, η περιουσία του , μεταβιβάζεται αυτοδικαίως σαν σύνολο στους κληρονόμους.

   Ενόψη των ανωτέρω είναι φανερό, ότι στην κληρονομία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην κυριότητα του κληρονομουμένου κατά το  χρόνο του θανάτου του, αλλά και τα κινητά μεταξύ των οποίων και ενοχικές αξιώσεις του κληρονομουμένου απαιτητές στην Ελλάδα, και πάσης φύσεως απαιτήσεις, όπως είναι το καταβαλλόμενο εφάπαξ βοήθημα που δικαιούνται διάφορες κατηγορίες υπαλλήλων κατά την αποχώρησή τους από την εργασία τους και το οποίο, σε περίπτωση θανάτου τους, δίδεται στους νόμιμους κληρονόμους τους.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 107 του Ν.Δ. 118/ 73 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο με οποιοδήποτε ιδιότητα έχει στην κατοχή του ή από οποιαδήποτε αιτία οφείλει να καταβάλλει χρήματα ή κινητές αξίες ή κινητά γενικώς πράγματα που αποτελούν αντικείμενο αιτία θανάτου κτήσεως, δεν μπορεί να τα καταβάλλει αν δεν του προσκομισθεί πιστοποιητικό φόρου κληρονομίας που προβλέπεται από το άρθρο 105 του αυτού Ν.  Δ/τος.

3. Εξάλλου, από τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν.Δ. 118/ 1973 προβλέπεται η επιβολή προστίμου από 10.000 έως 500.000 δρχ. σε εκείνους οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν στοιχεία ή πληροφορίες ή υπηρεσίες για την εξακρίβωση της φορολογητέας ύλης ή να τηρήσουν κατά την διενέργεια πράξεων του επαγγέλματος ή λειτουργήματος που ασκούν όρους και διατυπώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.Δ. 118/73, και αρνούνται ή παραλείπουν να πράξουν τούτο.

   Κατόπιν αυτών παρακαλούμε, στις περιπτώσεις που χορηγείται στους κληρονόμους αποβιώσαντος δικαιούχου <<το εφάπαξ καταβαλλόμενο βοήθημα >>, να ζητάτε να σας προσκομίσουν πιστοποιητικό, από το οποίο να προκύπτει, ότι για το ποσό του βοηθήματος υποβλήθηκε δήλωση φόρου κληρονομίας και καταβλήθηκε ο φόρος που αναλογεί σ` αυτό ή ότι δεν οφείλεται φόρος.

4. Επίσης παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τους δικαιούχους οι οποίοι σαν κληρονόμοι δικαιούχων εισέπραξαν << εφάπαξ καταβαλλόμενο βοήθημα>> μέσα στην τελευταία πενταετία.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο