Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.43/1980 Περί μη οφειλής τέλους χαρτοσήμου επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. , που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.

(Περί μη οφειλής τέλους χαρτοσήμου επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. , που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.)

 ΠΟΛ.  43,  1273/ 1981.  Περί μη οφειλής τέλους χαρτοσήμου επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. , που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου ή θύματα πολέμου.

 

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

 1.  Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 18 Βα του άρθρου 15 του Κώδικα Χαρτοσήμου, οι συντάξεις, τα μερίσματα ή οποιοδήποτε άλλο ποσό, που καταβάλλεται σε αναπήρους πολέμου ή θύματα πολέμου, είτε από το Δημόσιο, είτε από οποιοδήποτε Ταμείο ή Οργανισμό Συντάξεως, Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου.

 2. Όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση, ύστερα από σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η ανωτέρω απαλλαγή αφορά τις συντάξεις, τα μερίσματα κλπ., που καταβάλλονται σε ανάπηρους πολέμου συνεπεία της αναπηρικής τους ιδιότητος και όχι από άλλη αιτία, όπως λ.χ. συνεπεία της επαγγελματικής τους απασχολήσεως.

  Το Συμβούλιο της Επικρατείας ερμηνεύοντας, με την απόφαση του αριθ. 1258/ 1979, τις προαναφερόμενες διατάξεις, έκρινε ότι απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου οι συντάξεις, τα μερίσματα κλπ., που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου όχι μόνο συνεπεία της αναπηρικής τους ιδιότητος, αλλά και λόγω της επαγγελματικής τους απασχολήσεως.

3. Ύστερα από την ανωτέρω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, επί των πάσης φύσεως συντάξεων, μερισμάτων ή οποιουδήποτε άλλου ποσού, που καταβάλλονται σε αναπήρους πολέμου ή θύματα πολέμου από το Δημόσιο ή από οποιοδήποτε Ταμείο ή Οργανισμό Συντάξεως Πρόνοιας ή Ασφαλίσεως, δε θα εισπράττεται εφεξής τέλος χαρτοσήμου, αδιάφορα εάν οι συντάξεις, τα μερίσματα κλπ. καταβάλλονται συνεπεία της αναπηρικής ιδιότητος ή λόγω της επαγγελματικής απασχολήσεως των συνταξιοδοτουμένων.

4.Σχετικά σας γνωρίζουμε, ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί των συντάξεων, μερισμάτων κλπ. που καταβάλλονται σε αναπήρους, οι οποίοι έχουν εξομοιωθεί από απόψεως τελών χαρτοσήμου με τους αναπήρους πολέμου, όπως είναι οι ανάπηροι και τα θύματα ειρηνικής περιόδου, που έπαθαν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους προδήλως και αμφισβητήσεως και ένεκα ταύτης ( άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 814/1978 ) και οι βάσει του Ν. 1579/ 1950 ανάπηροι συνταξιούχοι στρατιωτικοί ( αξιωματικοί ή μη )της Χωροφυλακής και οι ανάπηροι συνταξιούχοι υπάλληλοι ( αξιωματικοί ή μη ) της Αστυνομίας Πόλεως ( Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 518/ 1980 ).

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο