Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.34/1980 Ο.Α.Σ. και Ο.Τ.Ε. υπάγονται στις ευεγερτικές διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4171/61

(Ο.Α.Σ. και Ο.Τ.Ε. υπάγονται στις ευεγερτικές διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4171/61)

 ΠΟΛ. 34, 747/1981, Ο.Α.Σ. και Ο.Τ.Ε. υπάγονται στις ευεγερτικές διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4171/61.

 

 

    Κοινοποιούμε  κατωτέρω  τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Τμ.Β) 12/1981, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της.

   Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση αυτή, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) και ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών  της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) αποτελούν δημόσιες επιχειρήσεις και επομένως εμπίπτουν στις απαλλακτικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν. 4171/61, όπως ισχύει.

       ΑΡΙΘ. ΓΝΩΜΟΔ. 12 1981

       ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΜΗΜΑ Β`

 Συνεδρίασις της 14 Ιανουαρίου 1981

Εισηγητής Ευάγγελος Κουρτικάκης, Νομικός Σύμβουλος

Αριθ. ερωτήματος: 0.703/681/16-12-80 Υπουργείου Οικονομικών Γ Δ Φ και Δ.Π.-Δ/νσις 5η, Τμήμα Α` .

 Περίληψις ερωτήματος : Ερωτάται εάν υπάγονται εις τας απαλλαγάς από των τελών χαρτοσήμου κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 εδαφ. α` του Ν.Δ. 4171/61, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών  (Ο.Α.Σ.) και Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.).

    Επί του άνωθεν ερωτήματος το Νομικόν Συμβούλιον εγνωμοδότησεν ώς ακολούθως :

   Ι. Κατά μεν το εδαφ. α της παρ. 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 4171/61, ως η παράγραφος αυτή αντικατεστάθη δι` άρθρου 1 του Ν.Δ. 916/71, αι συμβάσεις δανείων, ή πιστώσεων, παρεχομένων υπό Ανωνύμων Τραπεζικών Εταιριών λειτουργουσών  ως  Τραπεζών Επενδύσεων ή υπό της Ελληνικής  Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως, της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος και του Τ.Π. και Δ., πρός ημεδαπάς Τραπέζας, δημοσίους Οργανισμούς ή Δημοσίας Επιχειρήσεις εν γένει, Βιομηχανικάς,  μεταλλευτικάς και Τουριστικάς επιχειρήσεις, η εξόφλησις των δανείων τούτων, ως και των επ` αυτών τόκων, απαλλάσσονται παντός φόρου τέλους χαρτοσήμου, εισφοράς κ.λ.π. ανεξαρτήτως εάν αι συμβάσεις αύται  συνάπτωνται εν Ελλάδι  ή εν την αλλοδαπή, κατά δε το εδαφ. γ` της ιδίας παραγράφου, επί εγγραφής προσημειώσεως, συστάσεως υποθήκης ή ενεχύρου ή εξαλείψεως πάντων τούτων, διά την ασφάλειαν των ανωτέρω δανείων ή πιστώσεων  και των τόκων αυτών, τα ισχύοντα κατά τας κειμένας διατάξεις, τέλη, εισφοραί, δικαιωμάτων,  περιορίζονται, προκειμένου μεν περί των υπέρ του Δημοσίου εις το 1/5, προκειμένου δέ περί των υπέρ τρίτων (συμβολαιογράφων, υποθηκοφυλάκων, Τ.Σ.Ν. κλπ) ως κατωτέρω...

  ΙΙ. Εν όψει της ανωτέρω διατάξεως, τυγχάνει ερευνητέον εάν  τα περί ών το ερώτημα Νομικά Πρόσωπα ήτοι ο Ο.Α.Σ. και ο Ο.Τ.Ε. τυγχάνουν των υπό ταύτης θεσπιζομένων φορολογικών απαλλαγών και μειώσεων.

Ώς πρός τον Ο.Α.Σ.

    ΙΙΙ. Διά μέν  του άρθρου 1 του Ν. 588/77 ορίζεται ότι ιδρύεται Νομικόν πρόσωπον Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμίαν Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.) εδρεύον εν Αθήναις και ο οποίος λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος εφαρμόζει τας αρχάς της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται υπό των διατάξεων της περί ανωνύμων εταιριών νομοθεσίας εκτός εάν άλλως ορίζεται εις τον παρόντα νόμον και τα πρός εκτέλεσιν αυτού  εκδιδόμενα Προεδρικά Δ/τα, ανήκει δέ εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον και τελεί υπό την εποπτείαν και τον έλεγχον του Υπουργού Συγκοινωνιών, διά δε του άρθρου 2 του ίδιου Νόμου, ορίζεται ότι εις τους σκοπούς  και τας αρμοδιότητας του Ο.Α.Σ. περιλαμβάνονται : α) η εκπόνησις μελετών  διά την επίλυσιν των πάσης  φύσεως  συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών προβλημάτων της περιοχής Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων και αφορώντων εις τα πάσης φύσεως συγκοινωνιακά  και μεταφορικά μέσα, β) ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των διά θερμικών και ηλεκτροκινήτων λεωφορείων, τροχιοδρόμων και αστικού σιδηροδρόμου  διενεργουμένων συγκοινωνιών είς την περιοχήν Αθηνών -Πειραιώς και Περιχώρων ή κατανομή του συγκοινωνιακού έργου εις άπαντας τους  εις την περιοχήν ταύτην  λειτουργούντας  συγκοινωνιακούς φορείς και ο συντονισμός αυτών, γ) η ρύθμισις πάντων των θεμάτων των αφορώντων εις την διεξαγωγήν των μαζικών  δημοσίων συγκοινωνιών εις την ως άνω περιοχήν, ιδία δέ ο καθαρισμός, η κατάργησις και η επέκτασις των γραμμών, ο καθορισμός των διαδρομών   των δρομολογίων, των αφετηριών, των τερμάτων και στάσεων... δ) η συγκέντρωσις  και επεξεργασία των στοιχείων εκμεταλλεύσεως των δημοσίων συγκοινωνιών και αι επ` αυτών εισηγήσεις,  ε) η επί την βάσει των στοιχείων εκμεταλλεύσεως των δημοσίων συγκοινωνιών εισήγησις πρός τον Υπουργόν Συγκοινωνιών,  διά τον καθορισμόν του κόμιστρου, στ) η εισήγησις πρός τον Υπουργόν Συγκοινωνιών επί των επιβαλλομένων μέτρων διά την άσκησιν εποπτείας  και ελέγχου επί παντός φορέως ασκούντος συγκοινωνιακόν έργον εις την υπαγομένην εις την αρμοδιότητα του Ο.Α.Σ. περιοχήν και η) η εισήγησις, πρός τους Υπουργούς Συντονισμού και Συγκοινωνιών διά την χρηματοδότησιν των αναπτυξιακών  προγραμμάτων των υπ` αυτού εποπτευομένων συγκοινωνιακών φορέων Η.Λ.Π.Α.Π., Η.Σ.Α.Π. και της διά του παρόντος συνιστωμένης <<Επιχείρησις Αστικών Συγκοινωνιών (Ε.Α.Σ.)>> και η κατόπιν εγκρίσεως της ως άνω χρηματοδοτήσεως υπό των Υπουργών, κατανομή εις τους φορείς των εν άρθρω 3  παρ. 3,4,5 και 6 αναφερομένων πόρων.

  ΙV.  Εν όψει των ανωτέρω το Τμήμα έχει την γνώμην ότι ο Ο.Α.Σ. συσταθείς διά  τυπικού νόμου και ανήκων εξ ολοκλήρου εις το Ελληνικόν Δημόσιον, έχων δέ ώς σκοπόν την προαγωγή   του δημοσίου συμφέροντος είς τον συγκεκριμένον τομέα  των συγκοινωνιών, αποτελεί δημοσίαν επιχείρησιν (ίδε  Πανταζόπουλον << Περί  δημοσίας Επιχειρήσεως κ.λ.π.>> σελ. 65), ανεξαρτήτως της υπαγωγής, αυτού εις τας διατάξεις της περί ανωνύμων Εταιριών νομοθεσίας, ήτις αποσκοπεί εις την κατά το δυνατόν πλήρη απαλλαγής αυτού εκ της εφαρμογής των κανόνων του Διοικητικού Δικαίου και την εξομοίωσιν  των όρων της οργανώσεως και λειτουργίας της επιχειρήσεως πρός τους τοιούτους των ανωνύμων Εταιριών του Εμπορικού Δικαίου (ίδε Πανταζόπουλον ενθ` ανωτ. σελ. 96 και 97). Κατ` ακολουθίαν τούτων, ο Ο.Α.Σ. υπάγεται εις την προδιαληφθείσαν ευεγερτικήν διάταξιν του άρθρου 7 παρ. 1 του Ν. 4171/61.

Ως πρός τον Ο.Τ.Ε.

   VI. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, συσταθείς διά του Ν.Δ. 1049/49, και ανήκων εξ ολοκλήρου εις το Κράτος εχαρακτηρίζετο ρητώς υπό του άρθρου 12 του Νόμου τούτου, ως κρατική (δημοσία)επιχείρησις, ιδρυθείσας πρός τον σκοπόν ενιαίας οργανώσεως των Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος.

    Η τοιαύτη  μορφή του Ο.Τ.Ε. ως δημοσίας επιχειρήσεως,ουδόλως, προδήλως, μετεβλήθη διά του, υπό του επακολουθήσαντος Ν.Δ. 165/73, ρητού χαρακτηρισμού του, ως επιχειρήσεως κοινής ωφελείας, διότι, καθ` ά σαφώς συνάγεται και εκ των διατάξεων του τελευταίου τούτου Ν. Δ/τος, ο Ο.Τ.Ε. έχει το αποκλειστικόν  και αναπαλλοτρίωτον  προνόμιον της διοικήσεως, εκμεταλλεύσεως και επεξεργασίας των στοιχείων των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιών εις την Ελλάδα και μετά του εξωτερικού (άρθρου 6 παραγρ. 1) ως και την μελέτην, οργάνωσιν, εγκατάστασιν, ανάπτυξιν και εκμετάλλευσιν των πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιών εις την Ελλάδα και μετά του εξωτερικού, (άρθρου 5 παρ. 1) ήτοι σκοπόν δημοσίου ενδιαφέροντος  εξακολουθεί ούτος ν` αποτελή δημοσίαν επιχειρησιν (ίδε συναφώς Σ.Ε. 2691/76, 524/77) υπαγόμενος  ως εκ τούτου εις την προδιαληφθείσαν ευεργετική διάταξιν του άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 4171/61.

 

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο