Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.19/1980 Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α. που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας.

(Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α. που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας.)

 ΠΟΛ. 19, 951/1981, Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος της αποζημιώσεως που καταβάλλεται στους υπαλλήλους της Π.Α.Ε.Γ.Α. που εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω ορίου ηλικίας.

 

1. Η ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με την αριθ. 501/1980 γνωμοδότησή της, κατόπιν σχετικού ερωτήματος, γνωμοδότησε ότι η αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 22 παρ. 2 του Οργανισμού Προσωπικού της Προνομιούχου Ανώνυμου Εταιρίας Γενικών Αποθηκών (ΠΑΕΓΑ)στους αυτοδικαίως  εξερχομένους της υπηρεσίας  τους υπαλλήλους λόγω ορίου ηλικίας δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο να υπόκειται σε φόρο εισοδήματος ούτε αποζημίωση του Ν. 2112/1920 που να υπάγεται στη διάταξη της περιπτ. δ` της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955.

2. Εξάλλου η ανωτέρω αποζημίωση υπόκειται, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα  Χαρτοσήμου, σε τέλος χαρτοσήμου 3%, το οποίο προσαυξάνεται κατά ποσοστό 20% με την υπέρ ΟΓΑ κτλ. εισφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1Γ του Ν. 4169/1961, του άρθρου 6 του ΝΔ 4535/1964 και του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 12/1975, ως ισχύει.

   Το ως άνω τέλος χαρτοσήμου (3,60%)αποδίδεται στο Δημόσιο εντός πέντε (5) ημερών από της χρονολογίας καταβολής της εν λόγο αποζημιώσεως, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγρ. 1 του άρθρου 3 του αυτού ως άνω Κώδικα, ως ισχύει.

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο