Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.12/1980 Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

(Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.)

 ΠΟΛ. 12, 975/ 16.1.1981. Χορήγηση βεβαιώσεως αποδοχών για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

   Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 παρ. 1, 43 παρ. 1 και 70  παρ. 3 του Ν.Δ. 3323/1955, όσοι απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κλπ., οφείλουν να παρακρατούν φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και να χορηγούν έγκαιρα στους δικαιούχους, σε βάρος των οποίων ενεργείται η παρακράτηση του φόρου, σχετική βεβαίωση.

2. Κατά την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και παρά τις σχετικές οδηγίες που έχουμε δόση με την εγκύκλιο αριθ. Ε. 11271/ Εγκ. 18/ 13-12-1978, διαπιστώθηκε ότι πολλοί εργοδότες και εκκαθαριστές αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ιδιωτικών επιχειρήσεων για τις καταβληθείσες απ` αυτούς αποδοχές χορηγούν αντί μιας και μοναδικής βεβαιώσεως, στην οποία να περιλαμβάνονται οι πάσοις φύσεως αποδοχές ( τακτικές, έκτατες κλπ. ), πολλές βεβαιώσεις που αφορούν το αυτό πρόσωπο και περιλαμβάνουν η κάθε μία από ένα διαφορετικό είδος αποδοχών π.χ. μία βεβαίωση για τακτικές αποδοχές, άλλη βεβαίωση για τις υπερωρίες ή τις πρόσθετες αποδοχές κτλ., με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσχέρειες στην εκκαθάριση και στον έλεγχο των δηλώσεων των μισθωτών, πέραν του γεγονότος ότι αυτό διευκολύνει τη μη δήλωση όλων των αποδοχών τους, πολλές φορές δε όχι από πρόθεση αλλά λόγω παρερμηνείας των σχετικών διατάξεων ότι ορισμένες από τις αποδοχές είναι αφορολόγητες.

3. Κατόπιν των ανωτέρω, οι βεβαιώσεις αποδοχών που θα χορηγούνται εφεξής στους πάσης φύσεως μισθωτούς ( Δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών και Ιδρυμάτων, Κρατικών Επιχειρήσεων κλπ.) πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις αποδοχές που έλαβαν αυτοί από την Υπηρεσία ή τον εργοδότη τους, κατά περίπτωση.

   Ειδικώς για τις βεβαιώσεις που αφορούν υπαλλήλους Δημοσίων Υπηρεσιών Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων και Τραπεζών, οι ανωτέρω βεβαιώσεις θα χορηγούνται κατά φορέα και όχι κατά εκκαθαριστή αποδοχών ή επί μέρους Υπηρεσία ή τμήμα αυτής.

4. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις  κείμενες διατάξεις ( άρθρ. 21 Ν. 820/ 1978), οι βεβαιώσεις εκδίδονται από τους υποχρέους απαραιτήτως σε δύο αντίτυπα. Το ένα από τα αντίτυπα της βεβαιώσεως αυτής θα χορηγείται στον δικαιούχο έγκαιρα, για να υποβάλλει την φορολογική του δήλωση, το δε δεύτερο αντίτυπο προκειμένου για Δημόσιες Υπηρεσίες, Πολιτικές κτλ., οι οποίες αποδίδουν το φόρο απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο χωρίς να επιδίδουν προσωρινές δηλώσεις και ετήσια εκκαθαριστική, θα διαβιβαστεί στο Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου Οικονομικών ( ΜΗ.Κ.Υ.Ο.- οδός Φρύνης 1 και Θησέως, Καλλιθέα ) για επεξεργασία.

   Οι λοιποί φορείς, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμοί και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις που επιδίδουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις Εφορίες δηλώσεις αποδόσεως του φόρου μισθωτών υπηρεσιών υποχρεωτικά μαζί με τις ετήσιες εκκαθαριστικές δηλώσεις θα παραδώσουν και τα ισάριθμα αντίγραφα εκ των βεβαιώσεων των αποδοχών. Οι Οικονομικές Εφορίες θα ελέγχουν άν για όλους τους μισθωτούς που αναγράφονται στην ετήσια εκκαθαριστική δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις και θα τις αποστέλλουν αμέσως στο ΜΗ.Κ.Υ.Ο. για επεξεργασία.

   Το  ΜΗ.Κ.Υ.Ο., προς το οποίο κοινοποιείται η παρούσα παρακαλείται να παρακολουθήσει την αποστολή των βεβαιώσεων αυτών και να ενημερώσει σχετικά την Δ/νση φορολογίας εισοδήματος.

5. Ως προς τα λοιπά στοιχεία που αφορούν στην έκδοση, χορήγηση και υποβολή των βεβαιώσεων αποδοχών, για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και το φόρο που παρακρατήθηκε γι` αυτά, ισχύει η αριθ. Πρωτ. Ε. 11271/ Εγκ.  18/23 Δεκεμβρίου 1978 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο