Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.8/1980 Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1980.

(Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1980.)

 ΠΟΛ. 8, 611/17.1.1981, Φορολογική μεταχείριση της αποζημιώσεως  που καταβάλλεται δυνάμει του Ν. 993/1979 και του Ν. 1057/1980.

  

    Εξ εφαρμογής ερωτημάτων, σχετικά με  το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 40 του ΝΔ. 3323/1955, <<εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών είναι το καθ` έκαστον οικον.   έτος προκύπτον τοιούτον εκ μισθών, ημερομισθίων, επιχορηγήσεων, επιδομάτων, συντάξεων και εν γένει εκ πάσης παροχής περιοδικώς καταβαλλομένης δια παρούσαν ή παρωχημένην  υπηρεσία ή δι` οιανδήποτε άλλην αιτίαν, το κτώμενον υπό μισθωτών  εν γένει και συνταξιούχων>>.

2. Από τις διατάξεις της περιπτ. δ` της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955 ορίζεται ότι <<δέν θεωρείται εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών και δέν υπόκειται εις φόρον η αποζημίωσις  η καταβαλλομένη δυνάμει  του Ν. 2112/1920 <<περί υποχρεωτικής  καταγγελίας της συμβάσεως  εργασίας ιδιωτικών υπαλλήλων >>, του άρθρου 94 του ΝΔ. 3026/1954 <<περί κωδικος δικηγόρων>> ως και του άρθρου 1 του Β.Δ. 16/18 Ιουλίου 1920 <<περί επεκτάσεως του Ν. 2112/1920>> και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών,  κατά το τμήμα αυτής το αντιστοιχούν  εις το παλλαπλάσιον  των έξ χιλιάδων (6.000) δραχμών  μηνιαίως ή των διακοσίων πεντήκοντα (250) δραχμών δι έκαστον ημερομίσθιον  κατά περίπτωσιν, του υπολοίπου υποκειμένου αυτοτελώς  εις φόρον δέκα επί τοις εκατό  (10%) παρακρατούμενον κατά την πληρωμήν>>.

3. Από τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 <<περί του επί συμβάσει εργασίας  ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως  και των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου>>, ορίζονται οι δικαιούχοι της δυνάμει του άρθρου αυτού καταβαλλόμενης αποζημιώσεως λόγω απολύσεως ή καταγγελίας της συμβάσεως  και καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού αυτής, βάσει του χρόνου υπηρεσίας του δικαιούχου.

4. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την αριθ. 416/1957 γνωμοδότησή του γνωμοδότησε ότι η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ΝΔ. 3323/1955 δίδει την έννοια του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες και αξιώνει ρητά αυτό να συνίσταται από παροχές περιοδικά καταβαλλόμενες σε μισθωτό ή συνταξιούχο αποκλειομένων έτσι από την έννοια του εισοδήματος των τυχόν από οποιαδήποτε αιτία (βάσει νόμου, συμβάσεως κτλ.) καταβαλλόμενων εφάπαξ παροχών, και συνεπώς κάθε παροχή εφάπαξ  καταβαλλομένη δεν υπόκειται  στη φορολογία του εισοδήματος είτε βάσει νόμου είτε βάσει συμβάσεως, είτε από ελευθεριότητα πραγματοποιείται αυτή.

5. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η εν λόγω αποζημίωση δεν εμπίπτει στην έννοια του εισοδήματος  από μισθωτές υπηρεσίες γιατί λείπουν τα εννοιολογικά στοιχεία του εισοδήματος ( περιοδικότητα, διάρκεια πηγής, σταθερή  εκμετάλλευση αυτής ), ούτε στις διατάξεις της περιπτώσεως δ`, της παραγρ. 3 του άρθρου 40 του Ν.Δ. 3323/1955μπορεί να υπαχθεί αυτή για να φορολογηθεί με ειδικό τρόπο, γιατί οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 993/1979 δεν παραπέμπουν στις διατάξεις του Ν. 2112/20, και σύμφωνα με τη γενική αρχή του δικαίου, δεν επιτρέπεται η αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των ουσιαστικών φορολογικών νόμων. Κατά συνέπεια η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την καταβολή της στους δικαιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν σήμερα..

6. Όσον αφορά την αποζημίωση που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 5 του Ν. 1057/1980, αυτή θα έχει την ίδια φορολογική μεταχείριση που έχει και η αποζημίωση που προβλέπεται από το άρθρο 12 του Ν.Δ. 169/1969 στο οποίο και παραπέμπει το άρθρο 5 του Ν. 1057/1980. Η Διοίκηση με την αριθ. Α. 4879/1978 διαταγή έχει δεχθεί ότι η αποζημίωση του άρθρου 12 του Ν.Δ. 169/1969 δεν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δέν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που να παρακρατείται κατά την καταβολή της. Συνεπώς και η αποζημίωση που καταβάλλεται βάσει του άρθρου 5 του Ν. 1057/1980 δέν αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δέν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος που να παρακρατείται κατά την καταβολή της.

7. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 4  του Κώδικα  Τελών Χαρτοσήμου, οι ανωτέρω αποζημιώσεις  υπόκεινται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% το οποίο προσαυξάνεται κατά 20% για εισφορά υπέρ ΟΓΑ κτλ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1Γ` του Ν. 4169/1961, του άρθρου 6 του Ν.Δ. 4435/1964, και του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 12/1975.

   Τα ανωτέρω τέλη, πρέπει να παρακρατούνται κατά την καταβολή της αποζημιώσεως και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου Κώδικα βαρύνουν τον απολυόμενο.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο