Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.4/1980 Μη θεώρηση στοιχείων σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ληξιπροθέσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από τέλη χαρτοσήμου και εισφορές Ν. 4169/ 61, Ν.1066/ 80 και  Α.Ν. 112 /67.

(Μη θεώρηση στοιχείων σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ληξιπροθέσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από τέλη χαρτοσήμου και εισφορές Ν. 4169/ 61, Ν.1066/ 80 και  Α.Ν. 112 /67.)

 ΠΟΛ. 4, 285 / 15.1.1981. Μη θεώρηση στοιχείων σε περίπτωση μη εκπληρώσεως ληξιπροθέσμων και απαιτητών υποχρεώσεων από τέλη χαρτοσήμου και εισφορές Ν. 4169/ 61, Ν.1066/ 80 και  Α.Ν. 112 /67.

 

ΣΧΕΤ : Διαταγή Σ. 7167/149, ΠΟΛ. 232 / 8.12.79

Επί του ανωτέρω θέματος σας ανακοινώνουμε τα εξής :

1. Με την ανωτέρω διαταγή διαταχθήκατε, εκτός των άλλων, να αρνείσθε την θεώρηση των οριζομένων από τον Κ.Φ.Σ. βιβλίων, τιμολογίων και λοιπόν στοιχείων σε κάθε υπόχρεο, εφ` όσον αυτός δεν έχει εκπληρώσει όλες τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από τέλη χαρτοσήμου, εισφορές του Ν. 4169/61, του Ν.1066/80 και του Α.Ν. 112/1967 και πρόστιμα για παραβάσεις του Κ.Φ.Σ., κατ` εφαρμογή της διατάξεως της περιπτώσεως δ` της παραγράφου 3 του άρθρου 45 του Π.Δ. 99/77.

2. Παρά την ανωτέρω αυστηρή διαταγή, υπέπεσε στην αντίλληψή μας, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις εθεωρήθηκαν βιβλία και στοιχεία σε επιτηδευματίες, καίτοι αυτοί δεν είχαν υποβάλλει τις προβλεπόμενες από το άρθρο 30 του ανωτέρω Κώδικα δηλώσεις αποδόσεως τελών χαρτοσήμου και εισφορών ή καθυστέρησαν την καταβολή τελών και εισφορών που βεβαιώνονται συμπληρωματικά στα Δημόσια Ταμεία.

3. Επανερχόμενοι στην ανωτέρω διαταγή εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή σας για την πιστή εφαρμογή της και σας γνωρίζουμε ότι ενέργειες κατά παράβαση της δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές, προτιθέμεθα δε να παρακολουθήσουμε προσωπικά και να ελέγξουμε πειθαρχικά τους αρμοδίους υπαλλήλους και τους  Προϊσταμένους των Οικον. Εφοριών στις οποίες θα διαπιστωθούν θεωρήσεις βιβλίων και στοιχείων κατά παράβαση των ανωτέρω οδηγιών.

 Ανεξάρτητα από άλλα μέτρα που κατά περίπτωση θα λαμβάνονται οι Προϊστάμενοι των Οικον. Εφοριών θα μετατίθενται αμέσως.

4. Οι κύριοι Επιθεωρητές Οικονομικών Εφοριών, στους οποίους κινητοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την πιστή εφαρμογή της και να αναφέρουν τις περιπτώσεις μη συμμορφώσεως.

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο