Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.2/1980 Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος

(Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος)

 ΠΟΛ. 2, 170/5.1.1981, Ν. 283/1976. Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 40 του ΝΔ 3323/1955 <<περί φορολογίας του εισοδήματος >>, εισόδημα εκ μισθωτών υπηρεσιών είναι το καθ`έκαστον οικον. έτος προκύπτουν τοιούτον εκ μισθών, ημερομισθίων, επιχορηγήσεως, επιδομάτων . . .  το κτώμενον υπό μισθωτών εν γένει και συνταξιούχων >>.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 283/1976 ορίσθηκε ότι, τα μέχρι την ισχύ του χορηγούμενα  προσωρινά επιδόματα στους μονίμους υπαλλήλους του Δημόσιου και Ν.Π.Δ. Δ.,  καθαρίζονται στο ποσό των δραχμών δύο χιλιάδων (2.000) το μήνα και ότι το ποσό αυτό θα χορηγείται στους μονίμους υπαλλήλους του Δημόσιου και Ν. Π. Δ. Δ. όλων των κατηγοριών, ανεξάρτητα από βαθμό, κλάδο ή τόπο υπηρεσίας τους, και ότι επιδόματα είναι πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) δραχμές το μήνα θα παραμείνουν στο ποσό εκείνο (το πάνω των 2.000 δραχμών).

3. Με την αριθμ. 234/1976 γνωμοδότηση του Ν.Σ. Κράτους η οποία έγινε αποδεκτή από τον κ. Υπουργό Οικονομικών του ανωτέρω προσωρινού επιδόματος εδικαιώθησαν και οι δικαστικοί λειτουργοί.

4. Το ως άνω προσωρινό επίδομα με τις αριθμ. 1737και 1738 του έτους 1980 αποφάσεις του Σ. τ. Ε. κρίθηκε ότι δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος γιατί έχει τον χαρακτήρα επιδόματος εξόδων κινήσεως, εκ του λόγου ότι η χορήγησή του έχει συνδεθεί πρός τα διατηρηθέντα  λοιπά επιδόματα του άρθρου 4 του Ν.4548/1966, και χορηγήθηκε κατ` επέκταση των εξόδων κινήσεως σε όλους τους υπαλλήλους δια λόγου ίσης και δικαίας μεταχειρίσεως  αυτών , ως τούτο αναφέρεται στην εισηγητική  έκθεση  του ως άνω Ν.Δ./τος. 5. Κατόπιν των ανωτέρω, οι εκκαθαριστές των αποδοχών πρός τακτοποίηση του θέματος αυτού πρέπει να προβούν στις κάτωθι ενέργειες:

α) Για το έτος 1980, στις βεβαιώσεις των αποδοχών που θα χορηγήσουν στους υπαλλήλους για την υποβολή των δηλώσεων , τα καθαρά ποσά του προσωρινού αυτού επιδόματος δεν θα τα υπολογίσουν στις λοιπές αποδοχές και θα τα αναγράψουν στην ειδική στήλη της βεβαιώσεως στο κάτω αριστερό μέρος ως μη  υποκείμενα σε φόρο εισοδήματος.

β) Από δε το έτος 1981 και εφεξής για τα ποσά του ανωτέρω επιδόματος δεν θα υπολογίζουν ούτε θα παρακρατούν φόρο εισοδήματος μισθωτών  υπηρεσιών, γιατί σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις του Σ. τ. Ε. το προσωρινό επίδομα του Ν.283/1976 δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο