Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.29/1980 Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.1083/1980και του Π.Δ.1017/1980.

(Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.1083/1980και του Π.Δ.1017/1980.)

 ΠΟΛ. 29, 3583/1980, Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.1083/1980και του Π.Δ.1017/1980.

    Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις του Ν. 1083/1980 <<περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων>> (ΦΕΚ. 252 /30-10-1980, τεύχος Α`) και του Π.Δ.1017/1980 <<περί ενάρξεως της ισχύος του Ν.1083/1980 <<περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων>> (ΦΕΚ 258/8-11-1980, τεύχος Α`) και παρέχουμε ειδικότερα επί των διατάξεων των άρθρων 7 παρ. 1 και 8 παρ. 4 του Νόμου αυτού, τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. (1)

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του κοινοποιουμένου  νόμου:

Ι. Απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο κύκλου εργασιών:

α) Οι υπό του νόμου τούτου προβλεπόμενες πάσης φύσεως πράξεις επί συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων.

β) Οι καταθέσεις δραχμών μέχρι ένα εξάμηνο μεταξύ τραπεζών πρός αλλήλας  και μεταξύ αυτών και της Τράπεζας της Ελλάδος, και

γ) Τα έσοδα, που προέρχονται από τις ανωτέρω πράξεις και καταθέσεις (τόκοι, προμήθειες κλπ.).

ΙΙ. Αντίθετα εξαιρούνται από τις ανωτέρω απαλλαγές οι καταθέσεις μεταξύ τραπεζών και της τραπέζης της Ελλάδος, που προβλέπονται με αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής, για τις οποίες ισχύει το μέχρι σήμερα καθεστώς.

2. Εξάλλου, με τη διάταξη της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του ως άνω  νόμου, επεκτείνεται η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν.4171/1961,  ως ισχύει, και στις τοποθετήσεις των συναλλαγματικών διαθεσίμων και μεταξύ των Τραπεζών, που λειτουργούν στην Ελλάδα περιλαμβανομένης και της τραπέζης της Ελλάδος.

   Έτσι, σύμφωνα με τη διάταξη αυτή απαλλάσσονται :

α) Από τα τέλη χαρτοσήμου οι ανωτέρω τοποθετήσεις (καταθέσεις και αναλήψεις αυτών) και

β) Από τα τέλη χαρτοσήμου και το φόρο κύκλου εργασιών οι εκ των ανωτέρω τοποθετήσεων προκύπτοντες τόκοι προμήθειες.

3. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κοινοποιημένου νόμου, η ισχύς των διατάξεων, του  μεν άρθρου 7 παρ. 1 αυτού άρχεται την 12 Νοεμβρίου 1980, όπως τούτο ορίζεται, στο άρθρο μόνο του Π.Δ. 1017 / 1980 (ΦΕΚ. 258 Α  / 8-11-1980), του δε άρθρου  8 παρ. 4 από 30 Οκτωβρίου 1980 δηλαδή από τη δημοσίευση του ως άνω νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο