Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.234/1980 Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.

(Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.)

 ΠΟΛ.234,  3280/1980, Διαπίστωση εισαγωγής συναλλάγματος για τη χορήγηση  απαλλαγής από τα τέλη χαρτοσήμου.

  Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 226/69, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του Ν.Δ. 849/71, οι προμήθειες εφοδίων και τροφίμων εγχώριας παραγωγής που διενεργούνται από πλοία και αεροσκάφη υπό ελληνική ή ξένη σημαία, τα οποία εκτελούν πλόες ή πτήσεις εξωτερικού  ή μικτούς επί πληρωμής της αξίας του σε συνάλλαγμα, θεωρούνται ως εξαγωγές και επομένως απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου, κατ` εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 4 του άρθρου 15δ του Κώδικα Χαρτοσήμου και 1 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4231/62 (σχετική διαταγή μας Κ. 8744/1057/28-6-71, πολ. 195).

2.Επίσεις, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Ν.542/77, οι πωλήσεις εφοδίων και τροφίμων Τρανζιτ επί πληρωμή  της αξίας  τους σε συνάλλαγμα, πρός πλοία  και αεροσκάφη που εκτελούν πλόες ή πτήσεις εξωτερικού ή μικτούς και των οποίων η εκμεταλλευόμενη  επιχείρηση έχει την έδρα της στην ημεδαπή, απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου ( ισχύς από 28-6-1971).

3. Με την ανωτέρω διαταγή μας (Κ. 8744/1057/28-6-71) έγινε δεκτό ότι, για την απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των τιμολογίων διαθέσεως των εφοδίων και τροφίμων εγχώριας  παραγωγής, οι Οικον. Έφοροι, κατά την παραλαβή των τριμηνιαίων δηλώσεων αποδόσεως των τελών χαρτοσήμου, θα αρκούνται στην υποβολή από τους υποχρέους υπεύθυνης  δηλώσεως του Ν.Δ. 105/69, περί της συνδρομής των προϋποθέσεων απαλλαγής, επιφυλασσόμενοι για την επαλήθευση αυτής κατά το φορολογικό έλεγχο που θα ενεργηθεί.

4. Ήδη διευκρινίζεται ότι, η εισαγωγή του συναλλάγματος, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου, θα προκύπτει από σχετική βεβαίωση της Τράπεζας της Ελλάδος, που θα χορηγείται μετά από αίτηση του αγοραστού των εφοδίων και τροφίμων και η οποία θα προσκομίζεται κατά των ανωτέρω έλεγχο.

5. Όπως μας πληροφόρησε, όμως η Τράπεζα της Ελλάδος (Υποκατάστημα Πειραιώς) τέτοιες βεβαιώσεις δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, είναι δε αδύνατο να εκδοθούν αναδρομικά.

   Εξάλλου, με τη διαταγή μας  Κ. 8744/1057/21-6-71, δεν είχαν ρητά ορισθεί τα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής και επομένως δεν προέκυπτε  σαφώς η υποχρέωση προσκομίσεως των ως άνω βεβαιώσεων.

6. Κατόπιν των ανωτέρω, τις εν λόγο βεβαιώσεως θα ζητάτε μόνο για τις από 1/1/1981 και μετά πωλήσεις εφοδίων και τροφίμων. Για τις μέχρι την ημερομηνία  αυτή πωλήσεις η οριστικοποίηση της απαλλαγής θα γίνεται βάσει υπεύθυνης δηλώσεως κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 105/69 του αγοραστού των εφοδίων και τροφίμων, περί του ότι η αξία τούτων καλύφθηκε με συνάλλαγμα.

7. Η ανωτέρω διαδικασία θα εφαρμόζεται και για τη διαπίστωση της εισαγωγής συναλλάγματος επί πωλήσεως εφοδίων και τροφίμων Τράνζιτ, προκειμένου  οι πωλήσεις αυτές να απαλλαγούν από τα τέλη χαρτοσήμου σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του Ν. 542/77.

8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, στην οποία κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλείται να δώσει οδηγίες στα Υποκαταστήματά της, για τη χορήγηση των προαναφερομένων βεβαιώσεων από 1-1-1981.

     

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο