Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.231/1980 Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .

(Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .)

 ΠΟΛ. 231, 7954 /1980, Απαλλαγή από το φόρο κύκλου Εργασιών των επιχειρήσεων των Α.Ν. 89/67 και 378/1968 .

 Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής :

1. Σύμφωνα με τα άρθρα 2 ( παραγρ. 1 εδαφ. γ' ) του Α.Ν. 89/1967 και 1 Α.Ν. 378/1968, σε συνδυασμό με το άρθρο 13 της παραγ. 2 του Ν.Δ. 4486/ 1965, όπως ισχύει, οι αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές επιχειρήσεις και οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των ανωτέρω αναγκαστικών νόμων, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών κατά την αγορά από τις εγχώριες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, πάσης φύσεως ειδών που είναι αναγκαία για τον εξοπλισμό των γραφείων τους στην Ελλάδα. Η διαδικασία για την απαλλαγή αυτή καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών Μ.837/101/1977 ( εγκ. Τπ. Οικ. 27/1977.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 814/1978, οι αλλοδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με τις διατάξεις των Α.Ν. 89/1967 και 278/1968 ή του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, ως και οι ημεδαπές ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ίδιες διατάξεις, ήταν υποχρεωμένες να ζητήσουν μέχρι 31Δεκεμβρίου 1979 την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/ 1975, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του Ν. 814/1978.

  Στην περίπτωση αποδοχής της αιτήσεως, προβλέπεται η έκδοση νέας κοινής αποφάσεως των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας.

  Κατά ρητή διάταξη του ανωτέρω άρθρου, άν περάσει άπρακτη η προθεσμία που τάσσεται ή σε περίπτωση που η αίτηση της επιχειρήσεως απορριφθεί, ανακαλείτε από την 1 Ιανουαρίου 1980 η άδεια εγκαταστάσεως που έχει χορηγηθεί για το γραφείο ή υποκατάστημα της αλλοδαπής ή ημεδαπής ναυτιλιακής επιχειρήσεως.

  Η άδεια ανακαλείται με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών.

3.Με τη διάταξη αυτή, του άρθρου 30 του Ν. 814/1978, δε θίγονται οι φορολογικές απαλλαγές που προβλέπονται από τους Α. Ν. 89/1967 και 378/1968.

4.Ενόψη των ανωτέρω, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υποταχθεί στις διατάξεις των Α.Ν.89/1967 και 378/1968 με κοινή απόφαση των Υπουργών Συντονισμού, Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας, που εκδόθηκε μετά την   1 Ιανουαρίου 1980, απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών κατά την αγορά από τις εγχώριες βιομηχανίες και βιοτεχνίες πάσης φύσεως ειδών που είναι αναγκαία για τον εξοπλισμό των γραφείων τους στην Ελλάδα.

5. Τέλος, διευκρινίζεται ότι , όπως σας πληροφορήσαμε με την διαταγή μας Ν.2618/314/ πολ.  105/28-5-1980, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν υποταχθεί μόνο στις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 27/1975, όπως ισχύει, δεν απαλλάσσονται από το φόρο κύκλου εργασιών που επιρρίπτεται εις βάρος τους από τις βιομηχανικές ή βιοτεχνικές επιχειρήσεις και από τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών κατά την αγορά ειδών ή την παροχή υπηρεσιών σ` αυτές.

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο