Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.222/1980 Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας , Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως .

(Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας , Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως <<Περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων>>.)


ΠΟΛ. 222. 649 / 1980, Κοινοποίηση της αριθ. 42840 / 12-12-1979 κοινής αποφάσεως των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενέργειας , Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως <<Περί χορηγήσεως βεβαιώσεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων>>.

  Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την αριθ. 42840/ 12-12-1979 (ΦΕΚ. 30/14-1-1980, τεύχος Β' ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Ενεργείας, Συγκοινωνιών και Δημοσίας Τάξεως  <<περί εκμεταλλεύσεως συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων >> και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες.

1.  Στην παράγραφο 2 της ανωτέρω αποφάσεως, ορίζεται ότι, για την χορήγηση  από τις Οικονομικές Εφορίες βεβαιώσεως υποβολής δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος εκμετάλλευτου συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, απαιτείται η επίδειξη έκ μέρους; του ενδιαφερόμενου ενός των πτυχίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αυτής, δηλαδή πτυχίο Μηχανολόγου ή Μηχανικού - Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού ή Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου ανωτάτης ή ανωτέρας βαθμίδας ή πτυχίο μιας των ειδικοτήτων μηχανοτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου, επισκευαστού συστήματος πεδήσεως ή επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτοκινήτων, το οποίο έχει χορηγηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

2.  Συνεπώς, προκειμένου να χορηγήσετε βεβαίωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος για εκμετάλλευση συνεργείου επισκευής αυτοκινήτων, πρέπει μαζί με την σχετική δήλωση να υποβάλλεται και αντίγραφο (ή κυρωμένο  φωτοαντίγραφο ενός των ανωτέρω πτυχίων, το οποίο να έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Συγκοινωνιών στο όνομα αυτού που υποβάλλει τη δήλωση ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος.

Αριθ. Οικον. 42840/79

Περί εκμεταλλεύσεως συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΝΕΡ-

ΓΕΙΑΣ,  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΤΑΞΕΩΣ

  Έχοντας υπ` όψει :

1. Τας διατάξεις του Ν. Δ. 3100/1954 <<περί ασκήσεως επαγγέλματος επισκευαστού αυτ /των>> και των κατ` εξουσιοδότησιν αυτού εκδοθέντων υπ` αριθ. 642/75  και 84/ 72 Διαταγμάτων.

2. Τας διατάξεις του Β. Δ. 340/1960 <<περί μεταφοράς εις το Υπουργείον Βιομηχανίας της αρμοδιότητος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Δημοσίων Έργων επί των επιχειρήσεων κατασκευής αμαξωμάτων και αυτοκινήτων>>.

3. Την ανάγκη αμέσου  αντιμετωπίσεως  της επισκευής αυτ/των, ώστε αύται να γίνωνται μόνον υπό την υπεύθυνον επίβλεψιν  προσώπων κατεχόντων το υπό των σχετικών διατάξεων του Ν.Δ. 3100/54 πτυχίων επισκευαστού αυτ/των και το γεγονός ότι πλείστα συνεργεία επισκευής αυτ/των ιδρύονται και λειτουργούν υπό ανευθύνων και άνευ ειδικής επαγγελματικής καταρτίσεως προσώπων, αποφασίζομεν :

1.  Δια την εκμετάλλευσιν συνεργείου επισκευής αυτ/των, πέραν της υπό του νόμου προβλεπομένης άδειας λειτουργίας, απαιτείται η υπό των ιδρυτών προσκόμισης είς την οικείαν Αστυνομικήν Αρχήν προς θεώρησιν πτυχίου Μηχανολόγου-Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου- Μηχανικού ή Μηχανολόγου -Ηλεκτρολόγου ανωτάτης ή ανωτέρας βαθμίδος ή πτυχίου μιας των ειδικοτήτων μηχανοτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου , επισκευαστού συστήματος πεδήσεως ή επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων αυτ/των, χορηγουμένου υπό των Υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών, επ` ονόματι του απασχοληθησομένου  κατά πλήρες ωράριον υπευθύνου δια την ενέργειαν των επισκευών.

2.  Το κατά τ` ανωτέρω θεωρημένον πτυχίον θα ευρίσκεται αναρτημένον είς εμφανές σημείον του Συνεργείου καθώς επίσης και η βεβαίωση υποβολής δηλώσεως ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος, ήτις θα χορηγείται υπό Οικον. Εφορίας απαραιτήτως τη επιδείξει του ανωτέρω πτυχίου ως και η τυχόν απαιτούμενη άδεια λειτουργίας χορηγουμένη υπό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

3.  Εις τούς μέχρι της δημοσιεύσεως της παρούσης είς την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως διατηρούντας συνεργεία επισκευής αυτ/των παρέχεται δίμηνος προθεσμία δια την συμμόρφοσιν των προς τα υπό της παρούσης αποφάσεως οριζόμενα, παρεχόμενης της δυνατοτήτος κτήσεως πτυχίου επισκευαστού αυτοκινήτων κατ` εφαρμογήν της υπ` αριθ. 12875/ 1979 αποφάσεως του Υπουργείου Συγκοινωνιών.

4.  Αι Αστυνομικαί  Αρχαί μετά την πάροδον της ως άνω προθεσμίας θ` απαγορεύουν την λειτουργείαν συνεργείων επισκευής αυτ/των, εφ` όσον, οι εκμεταλλευταί τούτων δεν συνεμορφώθησαν  προς τα υπό της παρούσης αποφάσεως οριζόμενα και κατά των παραβατών θα ενεργούνται τα νόμιμα.

    Η παρούσα δημοσιευθήτο δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως κυρωθήτω  δια του Νόμου.

Αθήναι 12 Δεκεμβρίου 1979

 

 

 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories