Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.219/1980 Κοινοποίηση της αποφάσεως Β2-11428/7.11.80 των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου

(Κοινοποίηση της αποφάσεως Β2-11428/7.11.80 των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου)

 ΠΟΛ. 219 8176/1980, Κοινοποίηση της αποφάσεως Β2-11428/7.11.80 των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου.

   Σας κοινοποιούμε κατωτέρω την απόφαση Β2-11428/7.11.80 των Υπουργών Οικονομικών, Γεωργίας και Εμπορίου με θέμα <<Καθορισμός δικαιολογητικών και τρόπου πληρωμής, στους μελισσοτρόφους της οικονομικής ενισχύσεως που προβλέπεται από τις 1218/28.2.80 και  1272/25.4.80 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής>> και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων Α2, Β1 και Β3 αυτής, που άπτονται της αρμοδιότητάς σας:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων  Α΄ και Β΄ της κοινοποιούμενης  αποφάσεως, μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση στους μελισσοτρόφους της οικονομικής ενισχύσεως, που προβλέπεται από την απόφαση αυτή, περιλαμβάνει και η υποβολή  στη Δ/νση ή το τμήμα εμπορίου της οικείας Νομαρχίας, από τις κοινοπραξίες ή τις συνεταιριστικές οργανώσεις των μελισσοτρόφων τριπλοτύπου καταστάσεως τιμολογίων πωλήσεως, για τις περιπτώσεις πωλήσεως μελιού για λογαριασμό των μελισσοτρόφων ή τριπλοτύπου καταστάσεως τιμολογίων  αγοράς, για τις περιπτώσεις που τα τιμολόγια εκδίδονται υπό του αγοραστού εμπόρου ή εισαγωγέα, οπότε η κατάσταση συντάσσεται απ` αυτούς ( παρ. Α2 εδάφιο 3) ή τριπλοτύπου καταστάσεως τιμολογίου αγοράς και ομοίας τιμολογίων πωλήσεως, για τις περιπτώσεις πωλήσεως μελιού για ίδιο λογαριασμό των κοινοπραξιών ή συνεταιριστικών οργανώσεων (παρ. Β1 και Β3 ), με τα στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις των παραγράφων Α2 ΚΑΙ Β1 της ίδιας αποφάσεως. Οι καταστάσεις αυτές πρέπει, απαραίτητα, να φέρουν ενυπόγραφη σημείωση της Οικον. Εφορίας της έδρας της κοινοπραξίας ή της συνεταιριστικής οργανώσεως ή, στην περίπτωση του εδαφίου 3 της παραγράφου Α2, της Οικον. Εφορίας της έδρας του εμπόρου ή εξαγωγέως περί υποβολής στην Εφορία αυτή ομοίου αντιτύπου. Σε περίπτωση που η κατάσταση καταλαμβάνει περισσότερες από μια σελίδες, τότε κάθε επί πλέον σελίδα πρέπει να φέρει την υπηρεσιακή σφραγίδα και μονογραφή του αρμοδίου υπαλλήλου  της Οικον. Εφορίας.

2. Ενόψει των ανωτέρω, οι καταστάσεις  τιμολογίων των παραγράφων Α2, Β1 και Β3 της κοινοποιουμένης  αποφάσεως, που σας προσκομίζονται για τον ανωτέρω σκοπό, θα πρέπει να φέρουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία του υποχρέου, τη διεύθυνση και την υπογραφή αυτού, να συντάσσονται δε σε τέσσερα αντίτυπα εκ των οποίων το ένα θα κρατείται από σας  και θα τίθεται στο φάκελο Κ.Φ.Σ. του εκδότη των αναφερομένων στην κατάσταση τιμολογίων. Τα υπόλοιπα τρία αντίτυπα μετά από την σχετικήν ενυπόγραφη σημείωση περί υποβολής ομοίου αντιτύπου σε κάθε ένα από αυτά, και την σφράγιση και μονογράφηση των επί πλέον σελίδων, θα επιστρέφονται στο πρόσωπο που τις προσκομίζει.

3. Το αντίτυπο της καταστάσεως που παραμένει στην Υπηρεσία σας, θα λαμβάνεται υπόψη στις περιπτώσεις προσωρινής βεβαιώσεως των τελών χαρτοσήμου, εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. - Δήμων και Κοινοτήτων και της ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 56 του Ν.814/1978, καθώς και κατά τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου για την οριστική βεβαίωση των ανωτέρω τελών και εισφορών , φόρου εισοδήματος κλπ.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο