Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.227/1980 Αναγκαιούνται δικαιολογητικά για τη χορήγηση  της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως της αγοράς πρώτης κατοικίας.

(Αναγκαιούνται δικαιολογητικά για τη χορήγηση  της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως της αγοράς πρώτης κατοικίας.)

 ΠΟΛ. 227. 10466/1980 , Αναγκαιούνται δικαιολογητικά για τη χορήγηση  της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως της αγοράς πρώτης κατοικίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

  Έχοντας υπόψη :

    Τις διατάξεις της παραγρ. 12 του άρθρου  1 του Ν. 1078/1980 <περί απαλλαγής έκ του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων  της αγοράς πρώτης κατοικίας κλπ.>.

Αποφασίζουμε

  Καθορίζουμε, ότι για την χορήγηση της απαλλαγής από το φόρο μεταβιβάσεως της αγοράς πρώτης κατοικίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1078 /1980, εκτός των προβλεπόμενων από το άρθρο αυτό δικαιολογητικών, απαιτείται  να επισημανθούν στην υποβαλλόμενη δήλωση φόρου μεταβιβάσεως και τα ακόλουθα :

1. Πιστοποιητικό του αρμοδίου Δήμου ή Κοινότητας περί της οικογενειακής κατάστασης του αγοραστή, για την απόδειξη της Ιδιότητας του εγγάμου και του αριθμού και της ηλικίας των προστατευομένων τέκνων του.

2. Υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή επί έντυπου Ν.Δ. 105/1969, με τη οποία θα βεβαιώνει:

 α) ότι τόσο αυτός όσο και η σύζυγος και τα προστατευόμενα παιδιά του, δεν έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οικήσεως σε άλλη οικία ή διαμέρισμα ή δικαιώματα πλήρους κυριότητας σε άρτιο και οικοδομήσιμο οικόπεδο, σε πόλη πληθυσμού άνω των 3.000 κατοίκων ή σε τουριστικές περιοχές

 β) ότι δεν έχει ξανά πάρει απαλλαγεί από το φόρο μεταβιβάσεως για την απόκτηση πρώτης κατοικίας,

 γ)  ότι δεν είναι συγγενής με τον πωλητή εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και δεύτερου βαθμού,

δ ) τον τόπο γεννήσεως αυτού, συζύγου και προστατευομένων τέκνων τους ,

 ε) ότι αναλαμβάνει υποχρέωση να προσκομίσει, μετά την κατάρτιση του συμβολαίου, τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, σε περίπτωση που θα του ζητήσει η υπηρεσία.

3. Αν ο αγοραστής, η σύζυγος ή τα τέκνα του έχουν οικία ή διαμέρισμα βεβαίωση του αρμόδιου Οικον. Εφόρου ότι αυτό δεν πληροί τις στεγαστικέ ανάγκες της οικογενείας του.

4.Αν ο αγοραστής είναι άγαμος, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, απόφαση της αρμοδίας υγειονομικής επιτροπής, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. Κ. 3883/140/5-4-1980 απόφασή μας.

5. Αν ο γάμος έχει λυθεί με θάνατο ή διαζύγιο, η απαλλαγή παρέχεται στον επιζόντα ή διαζευγμένο σύζυγο- αγοραστή που έχει την επιμέλεια των αναφερομένων στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1 του Ν. 1078/80 τέκνων, ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει ληξιαρχική πράξη θανάτου του ετέρου των συζύγων ή κυρωμένο αντίγραφο αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως ή διαζευκτήριο, αντιστοίχως.

  Για την απόδειξη της επιμελείας των τέκνων: α) ο επιζών, υπεύθυνη δήλωση ότι εξακολουθεί να έχει την επιμέλεια αυτών και ότι δεν εκδόθηκε δικαστική απόφαση που να ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα τις επιμελείας τους.

 β) Ο δε διαζευγμένος, δικαστική απόφαση, με την οποία του ανατίθεται η επιμέλεια αυτών, ως και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αυτή ανακληθεί ή μεταρρυθμιστεί  μεταγενέστερα .

6. Για την απόδειξη του τόπου και χρόνου μόνιμης διαμονής του αγοραστή , θα προσκομίζεται προκειμένου περί αγοραστών :

 α) Εν ενεργεία δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας τους.

 β) Συνταξιούχων γενικώς ή εργαζομένων σε ιδιωτικό τομέα και λοιπόν, τα κατά την κρίση του Οικον. Εφόρου αναγκαία στοιχεία που αποδεικνύουν τόπο και χρόνο μόνιμης διαμονής.

  Η απόφαση αυτήν να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως .

 

 

.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο