Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.230/1980 Προσαύξηση ποσών και εισφοράς πλοίων.

(Προσαύξηση ποσών και εισφοράς πλοίων.)

 ΠΟΛ. 230. Ε. 14678/ 1980

ΦΟΡΟΛ. ΠΛΟΙΩΝ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΦΟΡΟΥ. - Προσαύξηση ποσών και εισφοράς πλοίων.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ

 Έχοντας υπόψη :

α )Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και 3 του άρθρου 10 του Ν. 27/1975 <περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων>.

β )Τις διατάξεις τις παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 29/1975 <περί επιβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου  (ΝΑΤ).

γ) Το γεγονός ότι πρέπει να προσαυξηθούν τα υπό των διατάξεων των άρθρων 6 και 10 του Ν. 27/1975 και του άρθρου 4 του Ν. 29/1975 ποσά φόρου και εισφοράς και για την πενταετία 1981-1985 ώστε να καλυφθεί η εκ της υποτιμήσεως του νομίσματος απώλεια του εσόδου του Δημοσίου.

Αποφασίζουμε

 1. Τα κατά πρώτον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Ν. 27 /1975 <περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων >, ποσά φόρου προσαυξάνονται δια την πενταετία 1981-1985 κατά ποσό στον τέσσερα επί τοις εκατόν  (4%) ετησίως. Το εκ του υπολογισμού τούτου προκύπτον ποσό προσαυξήσεως προστίθεται είς τα διαμορφωθέντα κατά το έτος 1980 κατ' εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του Ν. 27/1975, ποσά φόρου και εις τα τοιαύτα των επομένων ετών ως ταύτα θα διαμορφωθούν εντός της ως άνω πενταετίας. 

     Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμόν της κατά το άρθρο 10 του Ν. 27/1975 οφειλομένης εισφοράς.

2.  Τα κατά το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Ν. 29/1975 <περί υποβολής ειδικής εισφοράς υπέρ του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου  (  N.  A.  T,) > ποσά ειδικής εισφοράς προσαυξάνονται δια την πενταετίαν 1981-1985 κατά ποσοστόν τέσσερα επί τοις εκατόν (4%)ετησίως. Το εκ του υπολογισμού τούτον προκύπτον ποσό προσαυξήσεως προστίθεται είς τα διαμορφωθέντα κατά  το έτος 1980, κατ`έφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν281975, ποσά εισφοράς  και εις τα τοιαύτα των επομένων ετών ως ταύτα θα διαμορφωθούν εντός της ως άνω πενταετίας.

      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να κυρωθεί με νόμο.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο