Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1980 ]

ΠΟΛ.229/1980 Εκκαθάριση των αποδοχών των μισθωτών και συνταξιούχων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 1980 και παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις  που θα καταβληθούν σε δικαιούχους κατά το έτος 1981.

(Εκκαθάριση των αποδοχών των μισθωτών και συνταξιούχων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 1980 και παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις  που θα καταβληθούν σε δικαιούχους κατά το έτος 1981.)

 ΠΟΛ. 229 . 14583/ 1980

ΦΟΡΟΣ  ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Εκκαθάριση των αποδοχών των μισθωτών και συνταξιούχων που καταβλήθηκαν κατά το έτος 1980 και παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις  που θα καταβληθούν σε δικαιούχους κατά το έτος 1981.

  Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε  τα ακόλουθα :

   Όπως έχει εξαγγελθεί , με νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση επέρχονται μεταβολές στον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που παρακρατείται κατά την καταβολή μισθών ή συντάξεων στους δικαιούχους ως ακόλουθα :

1.  Γ ι α  τ ο Ο ι κ . έ τ ο ς 1981  ( ε ι σ ο δ ή μ α τ α  π ο υ   α π ο κ τ ή θ η κ α ν   α π ό  1/1/1980 - 31/ 12/1980 ).

     Κατά το έτος 1980, ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος που θα παρακρατηθεί από τους μισθωτούς και συνταξιούχους που θα γίνει βάσει των διατάξεων των άρθρων  4, 8, 9, και 40 έως 44 του Ν.Δ. 3323/1955,  ως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίηση τους με το Ν. 1041/1980.

     Ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος κατά το έτος 1980 των μισθών ή των συντάξεων θα γίνει με τη συνηθισμένη διαδικασία ς εξής :

 α ) Ως βάση θα λαμβάνεται το καθαρό μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση των νομικών κρατήσεων, με τις οποίες βαρύνεται ο μισθωτός, πολλαπλασιαζόμενο επί 14 για την εξεύρεση του ετησίου καθαρού εισοδήματος αυτού.

 β ) Το ποσό του ετησίου καθαρού εισοδήματος θα μειώνεται κατά ποσοστό 40%, του ποσού της μειώσεως αυτής μη δυναμένου να υπερβεί το ποσό των ενενήντα χιλιάδων  (90.000) δραχμών.

 γ ) Από το ποσό που απομένει , ύστερα από την ανωτέρω μείωση, θα γίνεται η έκπτωση των αφορολογήτων ποσών που προβλέπονται  από τις παραγράφους 1 και 2  του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/55 με βάση τα οικογενειακά βάρη του φορολογούμενου ως κατωτέρω :

      Για το φορολογούμενο 20.000 δραχ., τη σύζυγο 20.000 δρχ., το πρώτο και δεύτερο παιδί από 15.000 δραχμές, το τρίτο παιδί 25.000 , για κάθε παιδί πέρα του τρίτου 35.000 δραχμές και για έκαστο των λοιπών συνοικούντων και βαρυνόντων τον φορολογούμενο προσώπων 15.000 δραχμές.

 δ ) Τ ο ποσό που απομένει μετά τις ανωτέρω μειώσεις και εκπτώσεις, αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα υπαχθεί σε φόρο βάσει της κλίμακας του άρθρου 9 του Ν.Δ. 3323/55 όπως ισχύει σήμερα .

 ε ) Το ποσό του φόρου που θα προκύψει βάσει της φορολογικής κλίμακας θα μειωθεί με τα ποσά που προβλέπει το άρθρο 5 του Ν.  814/1978, ανάλογα με τα πρόσωπα που βαρύνουν το μισθωτό ή συνταξιούχο (δηλαδή 1.500 δραχμές για τον ίδιο τον φορολογούμενο,  1.500 δραχμές για τη σύζυγο, 1.500 δραχμές για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 2.000 δρχ. για το τρίτο παιδί και 2.500 δρχ. για καθένα πέραν του τρίτου παιδιά, ως 1.000 δραχμές για καθένα των λοιπών συνοικούντων και βαρυνόντων το φορολογούμενο προσώπων.

     Το ποσό του φόρου που απομένει μετά από την αφαίρεση των ανωτέρω ποσών αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου. Ο φόρος αυτός θα μειωθεί περαιτέρω  κατά ποσοστό 10%, για να προσδιοριστεί ο φόρος που τελικά πρέπει να παρακρατηθεί από τον μισθωτό ή συνταξιούχο και να αποδοθεί στο Δημόσιο με την εκκαθαριστική δήλωση , αν δεν είχε αποδοθεί με τις προσωρινές τριμηνιαίες δηλώσεις φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών . Επί του φόρου θα υπολογισθεί και θα αποδοθεί στο Δημόσιο και η εισφορά Ο Γ Α , βάσει των κειμένων διατάξεων.

     Εφιστάται η προσοχή των εργοδοτών  και των εκκαθαριστών αποδοχών δημοσίων κλπ.  υπαλλήλων στον τρόπο υπολογισμού του φόρου, οι οποίοι παρακαλούνται να εφαρμόσουν τις κείμενες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες του Υπουργείου Οικονομικών και να μη χρησιμοποιηθούν πίνακες εξευρέσεως του φόρου, που κυκλοφορούν ανεπίσημα, συνταχθέντες από αναρμόδια πρόσωπα.

     Σημειούται ότι το ποσό του φόρου που έχει παρακρατηθεί από μισθωτούς και συνταξιούχους μέχρι τώρα, πέραν από τον αναλογούντα, συνεπεία αναδρομικής εφαρμογής των εξαγγελθέντων νέων φορολογικών μέτρων από 1-1-1980, ανάλογα με τα οικογενειακά βάρη, θα επιστραφεί στους δικαιούχους εντός  του Ιανουαρίου 1981 με επιταγή που, θα σταλεί ταχυδρομικός στην κατοικία κάθε δικαιούχου από το Μηχανογραφικό Κέντρο, κατόπιν της υπ` αριθ. Ε. 13663 / 1980 αποφάσεώς μας.

    Τέλος, οι ειδικές ελαφρύνσεις που αφορούν στη γέννηση τέκνου, τέλεση γάμου και στη δαπάνη φυλάξεως τέκνων κάτω των 6 ετών, αυτές θα υπολογισθούν από το Μηχανογραφικό Κέντρο (ΜΗ.Κ.Υ.Ο) κατά  την εκκαθάριση των δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος που θα υποβληθούν κατά το έτος 1981 από μισθωτούς και συνταξιούχους και δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη από τους εκκαθαριστές των αποδοχών. 

Ι Ι.  Για  το Οίκον. έτος 1982 ( Εισοδήματα που αποκτηθούν από  1/1/1981 - 31/12/1981).

     Κατά το οικονομικό έτος 1982, δηλαδή για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν εντός του έτους 1981, με βάση τα εξαγγελθέντα μέτρα, επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές αναφορικά με τον υπολογισμό και την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των μαθητών και συνταξιούχων :

 α ) Αυξάνεται το ανώτατο ποσό μειώσεως του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες ( μισθούς και συντάξεις) από 90.000 δραχμές σε 125.000 δρχ. ως εξής :

      - Για τις πρώτες 250.000  δρχ. ποσοστών εκπτώσεως 40% =100.000

      - Για το ποσόν από 250.001 έως 750.000 έκπτωση  5%   + 25.000 

                                                                 Σύνολο εκπτώσεως  125.000

 β)  Πέραν τούτου, το καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το κτώμενο από μισθωτούς γενικά και συνταξιούχους, που προσφέρουν υπηρεσίες ή έχουν την κύρια κατοικία τους, κατά περίπτωση , επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες εντός του έτους κτήσεως του εισοδήματος, στους νομούς Ξάνθης , Ροδόπης, Έβρου , Λέσβου, Χίου, Σάμου, και Δωδεκανήσου, ως και σε περιοχή των νόμων Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλωρίνης, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών, και Δράμας , που περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, μειούτε επιπροσθέτως κατά ποσοστό 10%.  Η μείωση αυτή δε δύναται να υπερβεί το ποσό των 100.000`δρχ.

 γ ) Εκτός των ανωτέρω μειώσεων και εκπτώσεων το ποσό του εισοδήματος θα μειωθεί και με τα αφορολόγητα ποσά των οικογενειακών βαρών που προβλέπονται από τις παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 8 του Ν.Δ. 3323/55 και τα οποία παραμένουν αμετάβλητα. Το ποσό που θα απομείνει με τις ανωτέρω μειώσεις και εκπτώσεις αποτελεί το φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα υπαχθεί σε φόρο με βάση την κατωτέρω κλίμακα:

 δ ) Το ποσό του φόρου που θα προκύψει βάσει της ανωτέρω κλίμακας, μειώνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του υπόχρεου ως ακολούθως :

      Για τη σύζυγο που δεν έχει φορολογητέο εισόδημα, με το φόρο του δευτέρου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας που είναι 3.850 δρχ. για το πρώτο παιδί με το φόρο του τρίτου κλιμακίου αυτής που είναι 4.900 δρχ., για το δεύτερο παιδί με το φόρο του τετάρτου κλιμακίου αυτής που είναι 5.950 δρχ., για το τρίτο παιδί με το φόρο του πέμπτου κλιμακίου αυτής που είναι 7.000 δρχ., για το τέταρτο παιδί με φόρο το φόρο του έκτου κλιμακίου αυτής που είναι 13.800 δρχ., για κάθε ένα πέρα από το τέταρτο παιδί με το φόρο του έκτου κλιμακίου που είναι 13.800 δρχ., και για τα υπόλοιπα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και τον βαρύνουν 1.500 δρχ.,για κάθε ένα.

      Αν ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα εκπτώσεως τριπλάσιου αφορολόγητου ποσού, τότε ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα μειώνεται κατά το ποσό των 4.800 δρχ.

      Σημειώνεται ότι αν η σύζυγος του φορολογούμενου εργάζεται ή έχει εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή, ανεξάρτητα από το ύψος του, ο φόρος που προκύπτει βάσει της φορολογικής κλίμακας, δε θα μειωθεί με το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο δεύτερο κλιμάκιο αυτής (3.850 δρχ.).

 ε ) Το ποσοστό του φόρου που απομένει μετά από τις κατά τα ανωτέρω εκπτώσεις και μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου. Ο φόρος αυτός θα μειωθεί περαιτέρω κατά ποσοστό 10%, για να προσδιοριστεί ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών που πρέπει να παρακρατηθεί. Το 1/14 του ποσού αυτού αποτελεί το φόρο που θα παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων και θα αποδίδεται στο Δημόσιο Ταμείο στις προθεσμίες που προβλέπονται από το άρθρο 44 του Ν.Δ. 3323/1955, όπως ισχύει.

 στ ) Το ποσό της εισφοράς  Ο.Γ.Α. στο φόρο, όπως είναι γνωστό, υπολογίζεται πάντοτε στο φόρο που αναλογεί, δηλαδή στο φόρο που προκύπτει βάσει της φορολογικής κλίμακας μειωμένο κατά τα ποσά που προβλέπουν οι νέες διατάξεις, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων μελών που βαρύνουν το φορολογούμενο και στη συνέχει μειώνεται και αυτό κατά 10%.

       Οίκοθεν νοείτε ότι οι ειδικές ελαφρύνσεις που αναφέρονται  στην απόκτηση τέκνου, στην τέλεση γάμου και στην φύλαξη τέκνων που ισχύουν από το οικ. έτος 1980 θα υπολογισθούν από το Μαχανογραφικό Κέντρο ( ΜΗ.Κ.Υ.Ο.) κατά την εκκαθάριση δηλώσεων.

 ζ ) Όσον αφορά τους ημερομίσθιους ο φόρος θα παρακρατείται από 1 Ιανουαρίου 1981 βάσει των κατωτέρω συντελεστών και κλιμακίων.

2.  Προκειμένου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες που αποδίδουν το φόρο απευθείας στο Δημόσιο Ταμείο χωρίς να επιδίδουν προσωρινές δηλώσεις, ο υπολογισμός και η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος  από μισθωτές υπηρεσίες θα γίνει από τους υπεύθυνους εκκαθαριστές μισθοδοσίας των Υπηρεσιών αυτών, βάσει των παρεχομένων με την παρούσα οδηγιών.

3. Οι εκκαθαριστές παρακαλούνται, το δυνατό ταχύτερο, να προβούν στην εκκαθάριση των αποδοχών του έτους 1980 και να παραδώσουν στους δικαιούχους τις βεβαιώσεις έγκαιρα, για την υποβολή των φορολογικών  δηλώσεων.

4. Η παρούσα με τις φροντίδες των αρμοδίων  υπηρεσιών και διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχιών του Κράτους πρέπει να κινητοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά από αυτούς προς αποφυγή παραπόνων από τους ενδιαφερόμενους, κατόπιν της εξαγγελίας των νέων μέτρων.

    Ευνόητο είναι ότι σε περίπτωση που κατά το μήνα Ιανουάριο 1981 ο υπολογισμός του παρακρατηθέντος φόρου έχει γίνει βάσει των ισχυουσών διατάξεων, τότε τον αμέσως επόμενο μήνα θα γίνει επανεκκαθαριση του φόρου βάσει των οδηγιών της παρούσης.

                                                                                             ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο