Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-03-1995 ]

ΠΟΛ.1079/21.3.1995 Αντικειμενικός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος

(Αντικειμενικός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 21 Μαρτίου 1995
Αρ.Πρωτ.: 1036112/609/Α/0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ 1079

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της 1026431/268/0006Α/2.3.1994 (ΦΕΚ 154 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994.
3. Το από 20.3.1995 πρακτικό της επιτροπής της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 που συστήθηκε με την 1140024/1267/0006Α/12.12.1994 απόφασής μας.
4. Οτι με την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Εγκρίνουμε:

1. Τους πίνακες που καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή του άρθρου 42 του ν. 2238/1994 και οι οποίοι περιέχουν:

α) Τα ποσά αντιπροσωπευτικού ενοικίου ανά στρέμμα ενοικιαζόμενης γεωργικής γης καθώς και το τεκμαρτό μίσθωμα από δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης προς οποιονδήποτε τρίτο, εκτός των συζύγων, για όλες τις Νομαρχίες του Κράτους με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.

β) Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γεωργικής γης ή κεφαλής εκτρεφόμενου ζώου ή άλλης μονάδας παραγωγής, με τις αναφερόμενες σε αυτόν διακρίσεις.

γ) Πίνακας ειδών μόνιμης φυτείας με το πρώτο έτος πρόκυψης γεωργικού καθαρού εισοδήματος, κατά είδος φυτείας.

Τα ποσά καθαρού γεωργικού εισοδήματος και αντιπροσωπευτικών ενοικίων που αναφέρονται στους πίνακες, εμφανίζονται, για τις ημιορεινές και ορεινές περιοχές μειωμένα κατά ποσοστό είκοσι τις εκατό (20%) και σαράντα τοις εκατό (40%) αντίστοιχα σε σχέση με τα ποσά των πεδινών περιοχών, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

2. Σε όποιο νομό δεν έχει προσδιορισθεί για κάποιο γεωργικό προϊόν ποσό καθαρού εισοδήματος, ως καθαρό εισόδημα για το προϊόν αυτό θα λαμβάνεται η μέση τιμή καθαρού γεωργικού εισοδήματος του προϊόντος αυτού που προκύπτει για όλη την Επικράτεια, όπως αποφασίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.

3. Προκειμένου για είδη μόνιμης φυτείας, ως πρώτο έτος πρόκυψης καθαρού γωργικού εισοδήματος, από το έτος της φύτευσης, λογίζεται το έτος που αναφέρεται στον πίνακα των ειδών μόνιμης φύτευσης.

4. Οι κ.κ. Νομάρχες προς τους οποίους αποστέλλονται οι πίνακες, παρακαλούνται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της πραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 2238/1994, να κοινοποιήσουν αυτούς σε όλους τους ΟΤΑ, τις συνεταιριστικές οργανώσεις και τους αγροτικούς συλλόγους.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΟΝΙΜΗΣ ΦΥΤΕΙΑΣ
Ετος πρόκυψης
Α. Δενδρώδεις εισοδήματος

1. Αμυγδαλιές .......................................... 5ον
2. Ακτινίδια ........................................... 4ον
3. Αχλαδιές χαμηλού σχήματος ........................... 4ον
4. Αχλαδιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη
διαμόρφωση και υποστηριγμένα σχήματα ................... 5ον
5. Βερυκοκιές μέσου σχήματος ........................... 4ον
6. Δαμασκηνιές χαμηλού σχήματος ........................ 4ον
7. Δαμασκηνιές κανονικά δένδρα σε
ελεύθερη διαμόρφωση .................................... 5ον
8. Ελιές χαμηλού σχήματος .............................. 5ον
9. Ελιές υψηλού σχήματος ............................... 8ον
10. Εσπεριδοειδή
α. Πορτοκαλιές ......................................... 6ον
β. Μανταρινιές ......................................... 4ον
γ. Λεμονιές ............................................ 6ον
δ. Λοιπά ............................................... 5ον
11. Κερασιές χαμηλού σχήματος .......................... 5ον
12. Κερασιές και βυσσινιές κανονικά δένδρα σε
ελεύθερη διαμόρφωση .................................... 6ον
13. Καρυδιές ........................................... 8ον
14. Καστανιές .......................................... 10ον
15. Μηλιές χαμηλού σχήματος μέχρι 75 δένδρα ανά
στρέμμα ................................................ 5ον
16. Μηλιές χαμηλού σχήματος από 75 και άνω δένδρα
ανά στρέμμα ............................................ 4ον
17. Μηλιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση ...... 6ον
18. Ροδακινιές κανονικά δένδρα σε ελεύθερη διαμόρφωση
ή υποστηριγμένα σχήματα ................................ 4ον
19. Συκιές ............................................. 5ον
20. Φυστικιές .......................................... 7ον
21. Αμπέλι ............................................. 5ον

Β. ΘΑΜΝΩΔΕΙΣ

1. Φουντουκιές μέσου σχήματος .......................... 5ον

Γ. ΠΟΩΔΕΙΣ

1. Αγκινάρες ........................................... 1ον
2. Μηδική .............................................. 1ον
3. Σπαράγγι ............................................ 3ον
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο