Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-03-1995 ]

ΠΟΛ.1074/13.3.1995 Διαδικασία διενέργειας της έκπτωσης του προβλεπόμενου ποσού για τις οικογενειακές δαπάνες από το εισόδημα των βουλευτών

(Διαδικασία διενέργειας της έκπτωσης του προβλεπόμενου ποσού για τις οικογενειακές δαπάνες από το εισόδημα των βουλευτών)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1012990/182/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. & ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1074

ΘΕΜΑ: Διαδικασία διενέργειας της έκπτωσης του προβλεπόμενου ποσού για τις οικογενειακές δαπάνες από το εισόδημα των βουλευτών.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας, σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ισχύουν, αν ο βουλευτής εκτός από τη βουλευτική αποζημίωση αποκτά και άλλα εισοδήματα, τότε οι εκπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ. 3323/1955 (δηλαδή του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 μετά την κωδικοποίηση των υφισταμένων διατάξεων της φορολογίας εισοδήματος - για καταβαλόμενες δαπάνες, για τόκους, δάνεια, ασφάλιστρα, δωρεές κτλ.), ενεργούνται κατ' επιλογή του δικαιούχου, μετά από σχετική δήλωσή του, είτε από το Ειδικό Λογιστήριο της
Βουλής κατά την οριστική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, ο οποίος αναλογεί στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, είτε από άλλα εισοδήματά του που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις του ν. 2238/1994, κατά την εκκαθάριση του φόρου της ετήσιας φορολογικής του δήλωσης, από την
αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία.

2. Εξάλλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994, εκτός από τις λοιπές δαπάνες που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμένου, συνεπώς και του βουλευτή, αφαιρείται ποσοστό 30% του συνολικού ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται ο βουλευτής, η σύζυγός του και τα τέκνα τους που συνοικούν με αυτούς και τους βαρύνουν για αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών γενικά, με εξαίρεση τις μη εκπιπτόμενες δαπάνες που αναφέρονται ρητά στη διάταξη αυτή.

Σύμφωνα με ρητή διάταξη το ποσό που αφαιρείται συνολικά και για τους δύο συζύγους δεν μπορεί αν υπερβεί το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δραχμών. Το ποσό αυτό μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του φορολογούμενου με τις γενικές διατάξεις εισοδήματος του καθενός, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθεσμη δήλωσή τους.

Η μείωση του φόρου, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης, δεν μπορεί να είναι ανώτερη για κάθε σύζυγο του ποσοστού 15% επί του αφορολογήτου ποσού που του αναλογεί, ούτε ανώτερη από το φόρο που εκπίπτει για τις δαπάνες αυτές με βάση την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Για τη διενέργεια της έκπτωσης αυτής πρέπει το συνολικό ποσό των δαπανών, που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες, να αναγράφεται στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση εισοδήματος και να συνυποβάλλονται με αυτή τα πρωτότυπα των νόμιμων δικαιολογητικών, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και
Στοιχείων όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Αν ο βουλευτής επιλέξει οι δαπάνες του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 (έξοδα ιατρικής περίθαλψης, τόκοι δανείων, ασφάλιστρα, δωρεές κτλ., καθώς και οι οικογενειακές δαπάνες για αγορά και λήψη υπηρεσιών), να εκπεσθούν από το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, τότε για την εφαρμογή των παραπάνω θα ακολουθηθούν οι παρακάτω διαδικασίες:

α) ο βουλευτής μαζί με τη δήλωση επιλογής του, έχει υποχρέωση να υποβάλει στο Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής τις αποδείξεις για τις οικογενειακές δαπάνες αγοράς αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών μαζί με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά των λοιπών δαπανών του άρθρου 8 που προβλέπονται από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις.

β) Το Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής αφού διενεργήσει την οριστική εκκαθάριση του φόρου για το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς, όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, χωρίς όμως να λάβει υπόψη του ποσό των αποδείξεων οικογενειακών δαπανών αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών, στο σχετικό
σημείωμα που θα δώσει στο βουλευτή προκειμένου αυτό να υποβληθεί μαζί με τη φορολογική του δήλωση στην αρμόδια ΔΟΥ, θα αναγράψει ότι παρέλαβε αποδείξεις (δικαιολογητικά) συνολικού ποσού... δραχμών και ότι δεν λήφθηκαν υπόψη αυτές κατά την οριστική εκκαθάριση του φόρου.

γ) Η ΔΟΥ με βάση το ανωτέρω σημείωμα θα προβαίνει σε επιμερισμό του συνολικού ποσού των εκπιπτόμενων οικογενειακών δαπανών (ποσοστό 30% του συνολικού ετήσιου ποσού αυτών και κατ' ανώτατο όριο μέχρι 300.000 δραχμές) βάσει του συνολικού καθαρού εισοδήματος των δύο συζύγων και το ποσό των δαπανών αυτών που αναλογεί στα εισοδήματα που δηλώθηκαν από τη σύζυγο θα εκπίπτεται από αυτά με την αναγραφή του εκπιπτόμενου ποσού στον κωδικό 998 ή 997 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ανάλογα με το εάν βουλευτής είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος (στην περίπτωση αυτή ο κωδικός αριθμός 917 ή 918, ανάλογα με το εάν ο βουλευτής είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος θα συμπληρωθεί με τον αριθμό 1, ενώ οι κωδικοί αριθμοί 995-996 και 075 θα παραμείνουν κενοί).

Για τον επιμερισμό αυτό, ως συνολικό καθαρό εισόδημα του δικαιούχου θεωρείται το άθροισμα των καθαρών εισοδημάτων του που έχουν τη φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης κατά το τμήμα που υπάγονται στην αυτοτελή φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 και το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει από τα λοιπά εισοδήματά του, που φορολογούνται με
τις γενικές διατάξεις, ενώ για τον άλλο σύζυγο λαμβάνεται υπόψη το συνολικό καθαρό του εισόδημα που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Το υπόλοιπο εκπιπτόμενο ποσό για τις οικογενειακές δαπάνες που η ΔΟΥ δεν έλαβε υπόψη της, θα το γνωρίσει χωρίς καθυστέρηση, με σχετικό έγγραφό της στο Ειδικό Λογιστήριο της Βουλής το οποίο θα προβεί σε νέα εκκαθάριση στο τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς και θα επιστρέψει το επί πλέον υπολογισθέν ποσό αναλογούντος φόρου.

Επισημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση θα λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2214/1994.

4. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει τα εκπιπτόμενα ποσά για τις δαπάνες του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955, γενικά, να εκπεσθούν από τα λοιπά καθαρά εισοδήματά του, που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις (μέσω ΔΟΥ), τότε η εκκαθάριση του φόρου για τα εισοδήματα αυτά θα γίνει κανονικά σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου (επιμερισμός του εκπιπτόμενου ποσού για οικογενειακές δαπάνες μεταξύ των συζύγων) καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 2214/1994 και του άρθρου 8 του ν. 2238/1994 για τις οποίες σας έχουν παρασχεθεί σχετικές οδηγίες με την αριθμ. 1122241/ εγκύκλιο διαταγή μας.

Σε αυτή την περίπτωση ο κωδικός αριθμός 917 ή 918 της δήλωσης θα συμπληρωθεί με τον αριθμό 2 ανάλογα με το αν ο βουλευτής είναι ο σύζυγος ή η συζύγος, στον κωδικό αριθμό 995 ή 996 κατά αντιστοιχία με τα παραπάνω θα αναγραφεί το άθροισμα των καθαρών ποσών κατά το τμήμα που φορολογείται αυτοτελώς με τις
διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 ανάλογα με το αν ο δικαιούχος αυτών των ποσών (βουλευτής κ.τλ.) είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος, στον κωδικό αριθμό 075 θα αναγραφεί το σύνολο των οικογενειακών δαπανών και οι κωδικοί αριθμοί 997-998 θα παραμείνουν κενοί.

5. Εξάλλου στην περίπτωση που ο βουλευτής είναι άγαμος ή έγγαμος και ο άλλος σύζυγος δεν έχει εισόδημα και έχει ζητήσει οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955 να διενεργηθούν:

α) Από το τμήμα της βουλευτικής αποζημίωσης που φορολογείται αυτοτελώς στη Βουλή, τότε στον κωδικό αριθμό 917 ή 918 κατά περίπτωση (ανάλογα αν ο σύζυγος ή η σύζυγος είναι βουλευτής) θα αναγραφεί ο αριθμός 1, ενώ οι κωδικοί αριθμοί 075, 995-996 και 997-998 θα παραμείνουν κενοί.

β) Από τα λοιπά εισοδήματά του που φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, τότε στον κωδικό αριθμό 917 ή 918 θα αναγραφεί ο αριθμός 2, στον κωδικό αριθμό 075 θα αναγραφεί το σύνολο των οικογενειακών δαπανών ενώ οι κωδικοί αριθμοί 995, 996, 997 και 998 θα παραμείνουν κενοί.

6. Αν και ο υπόχρεος και η σύζυγός του απέκτησαν εισοδήματα που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 τότε και ο κωδικός αριθμός 917 και ο κωδικός αριθμός 918 θα συμπληρωθούν με τους αριθμούς 1 ή 2, ανάλογα με τον αν ζητηθούν οι εκπτώσεις του άρθρου 8 του ν.δ. 3323/1955
να διενεργηθούν από τα εισοδήματα που φορολογούνται αυτοτελώς ή από τα λοιπά εισοδήματα.

7. Τέλος, σε κάθε περίπτωση οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., πρέπει να ελέγχουν αν το άθροισμα των εισοδημάτων που φορολογούνται με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, έχει γραφτεί στους Κ.Α. 657 ή 658 κατά το τμήμα που δεν φορολογούνται και στους Κ.Α. 659 ή 660 κατά το τμήμα που φορολογούνται αυτοτελώς αφού προηγουμένως αφαιρέθηκε ο φόρος που αναλογεί σ' αυτά τα ποσά.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο