Σχόλια

Σχόλια:Προσοχή Η απόφαση ΠΟΛ.1169/9.6.1998, η οποία τροποποιείται με την παρούσα, έχει καταργηθεί με την ΠΟΛ.1102/14.7.2005

Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-03-2003 ]

ΠΟΛ.1043/5.3.2003 Τροποποίηση της 1068526/2620/ΛΜ/ ΠΟΛ 1169/9_6_1998 (ΦΕΚ 634 Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.

(Τροποποίηση της 1068526/2620/ΛΜ/ ΠΟΛ 1169/9_6_1998 (ΦΕΚ 634 Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών.)

Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2003
Αριθμ.Πρωτ.: 1021848/454/ΔΜ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: ΒΆ

ΠΟΛ.: 1043

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1068526/2620/ΔΜ/ ΠΟΛ.1169/9-6-1998 (ΦΕΚ 634 ΒΆ) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών "Καθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών ".

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:α) του άρθρου 36 ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') όπως ισχύει, και β) του άρθρου 31 ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α').

2. Τις ΑΥΟ α)1027319/677/0006Β/24.2.98 (ΦΕΚ 194 Β') και

β) 1027411/842/ΔΜ/26.2.98 (ΦΕΚ 193 Β').

3. Την ανάγκη τροποποίησης της ΑΥΟ 1068526/2620/ΔΜ/ ΠΟΛ.1169/9.6.1998 (ΦΕΚ 634 Β'), στα πλαίσια της ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών κατά την υποβολή από τους υπόχρεους των δηλώσεων έναρξης και μεταβολής εργασιών.

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

'Aρθρο 1

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

" Τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών πρέπει να κατέχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται με ευθύνη τους στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως ,μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών:"

'Aρθρο 2

Η παρ. 4 του άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

4. "Ειδικά στις περιπτώσεις ενάρξεων αλλοδαπών, υπηκόων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνυποβάλλεται υποχρεωτικά στη Δ.Ο.Υ. άδεια παραμονής και εργασίας τους, με ισχύ τουλάχιστον ενός (1) έτους. Επίσης οι ίδιες άδειες προσκομίζονται για τη συμμετοχή τους ως ομορρύθμων μελών σε προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και τον ορισμό τους ως διαχειριστών Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ή ως νομίμων εκπροσώπων".

'Aρθρο 3

Η περ. β της παρ. 4 του άρθρου 3 καταργείται.

'Aρθρο 4

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

"Τα ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα και Ενώσεις Προσώπων κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών πρέπει κατά περίπτωση να κατέχουν και τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία φυλάσσονται με ευθύνη τους στην έδρα της επιχείρησης και επιδεικνύονται σε κάθε φορολογικό έλεγχο, αμέσως μετά τη δήλωση έναρξης/μεταβολής εργασιών :"

'Aρθρο 8

Η παρ.4 του άρθρου 8 καταργείται.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο