Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-03-1995 ]

ΠΟΛ.1067/8.3.1995 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1007139/102/Α0012/ΠΟΛ. 1011/20-1-1995 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται από καλλιτέχνες ή τραγουδιστές κέντρων διασκέδασης, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος

(Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1007139/102/Α0012/ΠΟΛ. 1011/20-1-1995 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται από καλλιτέχνες ή τραγουδιστές κέντρων διασκέδασης, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 8 Μαρτίου 1995
Αρ. Πρωτ.: 1029614/485/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄

ΠΟΛ 1067

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1007139/102/Α0012/ΠΟΛ.1011/ 20.1.1995 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με τα δικαιολογητικά έγγραφα που υποβάλλονται από καλλιτέχνες ή τραγουδιστές κέντρων διασκέδασης, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Εχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις της 1026431/268/0006Α/2-3-1994 (ΦΕΚ 154 Β') κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

β) Τις διατάξεις της παραγρ. 6 του άρθρου 62 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α). γ) Τις διατάξεις της παραγρ. 24 του άρθρου 33, και της παραγράφου 13 του άρθρου51 του ν. 2238/1994.

δ) Το γεγονός ότι οι ήδη λειτουργούντες οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης των άρθρων 54 έως 58 του ν. 2121/1993, δεν εισπράττουν προς το παρόν, τα μηχανικά συγγενικά δικαιώματα των τραγουδιστών, τα οποία και τους αποδίδονται από τις δισκογραφικές ή φωνογραφικές εταιρίες.

ε) Οτι η απόφαση αυτή ρυθμίζει διαδικαστικά ζητήματα, γι' αυτό από τις διατάξεις της δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1) Αντικαθιστούμε και συμπληρώνουμε τις διατάξεις της περιπτώσεως Δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της 1007139/102/Α0012/ απόφασής μας, ως ακολούθως: "Δ. Προκειμένου για καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης βεβαίωση από κάθε παραγωγό υλικών φορέων ήχου του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 (κυρίως από κάθε δισκογραφική ή φωνογραφική εταιρία) και ο οποίος παραγωγός έχει παράγει τους υλικούς φορείς ήχου πάνω στους οποίους έχει εγγραφεί η ερμηνεία του τραγουδιστή, είτε με μορφή προσωπικού υλικού φορέα ήχου, είτε με συμμετοχή του μαζί με άλλους τραγουδιστές σε τέτοιο φορέα και αθροιστικά εφόσον συντρέχει περίπτωση. Δεν συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή του μαζί με άλλους τραγουδιστές σε υλικούς φορείς ήχου που αφορούν αναπαραγωγή παλαιών εκδόσεών τους και που διατίθενται στην αγορά στα έτη 1993 και 1994.

Στην πιο πάνω βεβαίωση θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα (αριθμός) των διατεθέντων στην αγορά (πωλήσεις + αυτοπαραδόσεις) κάθε ειδικότερης κατηγορίας υλικών φορέων ήχου, αθροιστικά μέσα στα έτη 1993 και 1994 και όχι κατά ειδικότερη κατηγορία.

Προκειμένου για συγκροτήματα ή κομπανίες η πιο πάνω ποσότητα θα διαιρείται με τον αριθμό των μελών και ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει (στρογγυλοποιημένος στην αμέσως επόμενη μονάδα) είναι ο ζητούμενος αριθμός κυκλοφορίας δίσκων για τον κάθε τραγουδιστή του συγκροτήματος ή της κομπανίας. Επίσης στην οικεία
βεβαίωση θα αναγράφετα επιπλέον το καλλιτεχνικό όνομα του συγκροτήματος ή της κομπανίας και τα ονόματα των καλλιτεχνών που το ή την απαρτίζουν. Στην έννοια των υλικών φορέων ήχου συμπεριλαμβάνονται οι δίσκοι βινυλλίου, οι κόμπακτ δίσκοι, οι κασσέτες, οι κόμπακτ κασσέτες και οτιδήποτε άλλο συναφές. Για τον καλλιτέχνη ή τραγουδιστή κέντρων διασκέδασης που για τα έτη 1993 καi 1994 δεν εμφανίζει διάθεση στην αγορά υλικών φορέων ήχου με την ερμηνεία του, απλή βεβαίωση του παραγωγού ότι η διάθεση αυτή (κυκλοφορία) συνέβη σε
οποιοδήποτε έτος του παρελθόντος, με μόνη αναφορά στο έτος αυτό.

Με ευθύνη των προαναφερομένων παραγωγών, οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται στο όνομα του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης και θα περιλαμβάνουν το σύνολο της ποσότητας των υλικών φορέων ήχου, που έχουν διατεθεί στην αγορά, αθροιστικά είτε στο όνομά του είτε στα τυχόν καλλιτεχνικά ψευδώνυμα που
χρησιμοποιεί.

2. Οι δηλώσεις των καλλιτεχνών ή τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης θα παραλαμβάνονται ως εμπρόθεσμες μέχρι τις 17 Μαρτίου 1995.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο