Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-01-2003 ]

ΠΟΛ.1007/15.1.2003 Χρόνος υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β), για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1/1/2003, της οποίας η υποχρέωση υποβολής λήγει την 20/1/2003.

(Χρόνος υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β), για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1/1/2003, της οποίας η υποχρέωση υποβολής λήγει την 20/1/2003.)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2003
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1003704/38/0015
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΟΛ. 1007
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
  

ΘΕΜΑ: Χρόνος υποβολής της κατάστασης αθεώρητων στοιχείων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 της ΑΥΟ Ο 1045879/327/ΠΟΛ.1166/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 B΄), για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1/1/2003, της οποίας η υποχρέωση υποβολής λήγει την 20/1/2003.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις της υποπερίπτωσης γα' της περίπτωσης γ' και της περίπτωσης στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α') όπως ισχύουν.
Την 1100383/1330/Α0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ ΠΟΛ.1166/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β') περί απαλλαγής από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων, όπως ισχύουν.
Την ανάγκη διευκόλυνσης της εκπλήρωσης της υποχρέωσης που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ ΠΟΛ.1166/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β'), περί υποβολής νέας κατάστασης μη θεωρουμένων στοιχείων, εντός του πρώτου εικοσαήμερου κάθε διαχειριστικού έτους.
Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Αποφασίζουμε

1. Η κατάσταση μη θεωρούμενων στοιχείων, της περίπτωσης γ' της παραγράφου 3 της Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ ΠΟΛ.1166/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 Β'), που αφορά την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1.1.2003, της οποίας η υποχρέωση υποβολής λήγει 20.1.2003, υποβάλλεται κατά κατηγορία υπόχρεων ως ακολούθως:

Μέχρι την 23η Ιανουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1
Μέχρι την 27η Ιανουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 2,3
Μέχρι την 29η Ιανουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4,5
Μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 6,7
Μέχρι την 3η Φεβρουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 8,9,10
Μέχρι την 5η Φεβρουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 20,30
Μέχρι την 7η Φεβρουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 40,50
Μέχρι την 10η Φεβρουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 60,70
Μέχρι την 12η Φεβρουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 80,90
Μέχρι την 14η Φεβρουαρίου 2003 οι υπόχρεοι που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 00

2. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής της ανωτέρω κατάστασης, για την επιβολή κυρώσεων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α').

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο