Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-07-2002 ]

ΠΟΛ.1202/26.7.2002 Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν

(Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1062473/1602/ΔΕ-Α


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄

ΠΟΛ.: 1202


ΘΕΜΑ: Διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν.1882/90, όπως ισχύουν.


Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η διαδικασία ηλεκτροδότησης ακινήτων που ορίζεται με την απόφαση 1044713/902/Α0012/ΠΟΛ.1163/22.5.2002, ισχύει ανάλογα και για τις υποθέσεις ηλεκτροδότησης για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 8, παραγρ. 2 του ν. 1882/1990, όπως ισχύουν ύστερα από το άρθρο 53 του ν.2065/1992 (δηλαδή οικοδομών για τις οποίες οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μέχρι 31/12/1994, αυθαιρέτων οικοδομών που έχουν νομιμοποιηθεί ή για τις οποίες έχει εγκριθεί η ηλεκτροδότηση, κλπ).

Κατά συνέπεια και στις παραπάνω περιπτώσεις υποθέσεων, υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη της οικοδομής, στην οποία επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις παραπάνω διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους (έντυπο Ε 283 βασικών εργασιών, φωτοαντίγραφο της οικοδομικής άδειας, κλπ) και με την υποβολή αυτής θεωρείται άμεσα η υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη για περαιτέρω ηλεκτροδότηση από τη ΔΕΗ, χωρίς άλλες διατυπώσεις και ελεγκτικές ενέργειες.

Η παραπάνω αίτηση καταχωρείται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο θα αφορά ειδικά τις υποθέσεις που υπάγονται στην ανωτέρω διατάξεις, κατ' αύξοντα αριθμό και με αναγραφή της ημερομηνίας κατάθεσης.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για υποθέσεις που αφορούν ηλεκτροδότηση αυθαίρετων οικοδομών, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησης της που εκδίδονται από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες ή αρχές (σχετ. εγκ. ΠΟΛ.1226/23.11.1999). Στις περιπτώσεις των υποθέσεων αυτών, τίθεται ειδική ένδειξη στο παραπάνω βιβλίο.

Τόσο οι υποθέσεις που υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990, όπως αυτές ισχύουν, όσο και αυτές για τις οποίες οι οικείες οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν μετά την 1/1/1995, θα ελέγχονται με βάση συγκεκριμένο δείγμα και διαδικασία που θα ορίζεται κάθε φορά. Αυτό ισχύει και για τις υποθέσεις ηλεκτροδότησης γενικά για τις οποίες ήδη εκκρεμεί ο έλεγχος.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι οι οποιεσδήποτε προβλεπόμενες φορολογικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο της ανέγερσης και ηλεκτροδότησης οικοδομών εξακολουθούν να υφίστανται για τους μόνο που μεταβάλλεται είναι η διαδικασία ελέγχου των οικείων υποθέσεων.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο