Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-06-2008 ]

ΠΟΛ.1091/11.6.2008 Κοινοποίηση της αρ. 421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ. κγ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων

(Κοινοποίηση της αρ. 421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ. κγ' της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα 11.6.2008
Αρ.Πρωτ.: 1063877/3833/514/Β0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Β΄ «Παροχή Υπηρεσιών
& Ειδικά Καθεστώτα»
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Α. Κωσταβασίλη
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
FAX : 210 - 3645413
E-mail : [email protected]
ΠΟΛ: 1091

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. 421/07 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περιπτ. κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και τον προσδιορισμό της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων».

Σας κοινοποιούμε συνημμένα την με αριθμό 421/07 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης της περίπτ. κγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. και ειδικότερα του προσδιορισμού των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεω».

Ειδικότερα με την 421/07 γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής :

α) Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην έννοια του όρου «διαπραγμάτευση πιστώσεων», όπως ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης κγ', της παραγρ. 1, του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000), είναι αυτές που αφορούν μια διακεκριμένη μεσολαβητική δραστηριότητα, που παρέχεται από ενδιάμεσο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, στον ένα συμβαλλόμενο, στα πλαίσια της πιστωτικής συμβάσεως και αμείβεται από αυτόν.
Η δραστηριότητα αυτή είναι δυνατόν να συνίσταται, μεταξύ άλλων, στην υπόδειξη ευκαιρίας για τη σύναψη μιας τέτοιας συμβάσεως, στην προσέγγιση του ετέρου συμβαλλομένου και στη διαπραγμάτευση επ΄ ονόματι και για λογαριασμό του πελάτη των λεπτομερειών των αμοιβαίων παροχών. Κατά συνέπεια, ο σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η διενέργεια των αναγκαίων προκειμένου δύο μέρη να συνάψουν μια σύμβαση χωρίς ο διαπραγματευτής να έχει ίδιο συμφέρον ως προς το περιεχόμενο της συμβάσεως.

Δεν συμπεριλαμβάνονται, όμως, στις απαλλασσόμενες υπηρεσίες διαπραγματεύσεως οι απλές υλικές διεκπεραιωτικές πράξεις, που διενεργούνται από 1 υπεργολάβο, στον οποίο κάποιος από τους συμβαλλόμενους έχει αναθέσει ένα τμήμα των υλικών πράξεων, που αφορούν τη σύμβαση, γιατί αυτός δεν θεωρείται ενδιάμεσο πρόσωπο.

β) Το ποιες ακριβώς υπηρεσίες εμπίπτουν στην ως άνω απαλλακτική διάταξη και συνιστούν «διαπραγμάτευση πιστώσεων», ενόψει της ανωτέρω ερμηνείας, θα κρίνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες κάθε φορά, ενόψει της φύσεως των παρεχομένων, από τον αιτούμενο την απαλλαγή, υπηρεσιών, βάσει των συμβάσεων και των άλλων αποδεικτικών εγγράφων, που προσκομίζει αυτός. (πρβλ. και Γν. Ν.Σ.Κ. 431/1991).

Πάντως, ενόψει της ως άνω ερμηνείας της έννοιας «διαπραγμάτευση πιστώσεων» δεν συμπεριλαμβάνονται σ΄ αυτή υλικές και διεκπεραιωτικές πράξεις, όπως λήψη και επεξεργασία των σχετικών αιτήσεων, στοιχείων και συμπληρωματικών εγγράφων, η παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων σχετικά με το πιστωτικό προϊόν και κάθε άλλη υπηρεσία απλής διεκπεραιώσεως, μεταφοράς και παραδόσεως των σχετικών αιτήσεων και λοιπών εγγράφων, η απλή και μόνη παροχή τεχνικής εργασίας, όπως είναι η θέση συστήματος πληροφορικής στη διάθεση της Τράπεζας και άλλες απλές διεκπεραιωτικές πράξεις που ανατίθενται από κάποιον από τους συμβαλλόμενους σε υπεργολάβο.

Κατόπιν της ανωτέρω γνωμοδότησης και δεδομένου ότι με τις οδηγίες που δόθηκαν με την εγκύκλιο διαταγή Υπ. Οικονομικών αρ. 1059443/2749/666/ΠΟΛ.1165/13.5.1998, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθμ. 684/97 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. είναι πιθανόν να δημιουργηθούν παρερμηνείες και καταστρατηγήσεις, η ανωτέρω απαλλακτική διάταξη καλύπτει μόνο πράξεις οι οποίες συνιστούν πραγματική διαμεσολάβηση στη σύναψη πιστωτικών συμβάσεων, σύμφωνα με τα κριτήρια που τίθενται από την κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση και η χορήγηση ή μη απαλλαγής θα πρέπει να διενεργείται μετά την εξέταση των πραγματικών περιστατικών που υφίστανται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή καλύπτει και την περίπτωση που η διαπραγμάτευση πραγματοποιείται από υπεργολάβους του αρχικού μεσολαβούντος προσώπου, με την προϋπόθεση βέβαια ότι τα πρόσωπα αυτά πραγματοποιούν τις αναγκαίες εργασίες προκειμένου δύο μέρη να συνάψουν σύμβαση πίστωσης (προσέγγιση ενός μέρους και διαπραγμάτευση των λεπτομερειών των αμοιβαίων παροχών).

Επισημαίνεται τέλος ότι η Γνωμοδότηση 431/91, στην οποία γίνεται παραπομπή στην κοινοποιούμενη Γνωμοδότηση, έχει κοινοποιηθεί με την Ε.Δ.Υ.Ο ΠΟΛ 1102/1992 και αφορά τον προσδιορισμό της έννοιας της διαχείρισης τίτλων, όπου επίσης το περιεχόμενο της έννοιας αυτής προκύπτει από την εξέταση των συμβατικών όρων και των λοιπών πραγματικών γεγονότων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συγκεκριμένες υπηρεσίες απαλλάσσονται από το φόρο, σύμφωνα με την περίπτωση κα΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α/α
ΑΜΕΡΙΣΣΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο