Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-01-2009 ]

ΠΟΛ.1169/22.12.2008 Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύ-σης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008

(Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύ-σης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα, 22  Δεκεμβρίου 2008
 Αριθ. Πρωτ.:1126641/703/0015
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ       
ΤΜΗΜΑΤΑ   Α' - Β'

ΠΟΛ: 1169
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10    ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ    
Πληροφορίες    :    
Τηλέφωνο    : 210- 3638389
                    210- 3610065    


ΘΕΜΑ: «Υποβολή κατάστασης με τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύ-σης (DIESEL) θέρμανσης, που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31-12-2008»
    

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

    Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 22 και 28 με τις οποίες τροποποιούνται τα άρθρα 73 και 109  του ν.2960/2001 (ΦΕΚ Α΄265), του άρθρου 23 και του άρθρου 24 με το οποίο τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α΄84) των κεφαλαίων Γ΄ και Δ΄ του ν.3634/2008 (ΦΕΚ Α΄9) «ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΜΕ-ΤΩΠΙΣΗ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».
2.    Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3483/2006 (ΦΕΚ Α΄169), με το οποίο τρο-ποποιείται η παράγραφος 1, του άρθρου 73 του ν.2960/2001 και αναπρο-σαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης (περίπτωση ζΆ) από 293 ευρώ σε 302 ευρώ ανά χιλιόλιτρο από 1ης Ιανουαρίου 2009.
3.    Τις διατάξεις του ν.3054/2002 (ΦΕΚ Α'230) «Οργάνωση της αγοράς πετρε-λαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
4.    Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ΄ (υποπερίπτωση γη΄) και ζ΄ του άρθρου 38 του π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α΄ 84) όπως ισχύουν.
5.    Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1018722/10749/0005/13-2-2008 «Ανάθεση του έρ-γου για τη δημιουργία, τη λειτουργία και την παρακολούθηση του αναγκαίου πληροφοριακού συστήματος στα πλαίσια εξομοίωσης των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης με κα-θιέρωση διαδικασίας επιστροφής φόρων».
6.    Τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307) όπως ισχύουν.
7.    Την 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ Β΄1948/3.10.2007) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθο-ρισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».
8.    Την ανάγκη ορθής παρακολούθησης των αποθεμάτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχουν στην κυριότητά τους οι επιτη-δευματίες ΔΙΠΕΘΕ την 31/12/2008 σε εγκαταστάσεις τους ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κα-τανάλωση.
9.     Ότι με τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.    Στην πρώτη κατάσταση του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο.Ο. 1019446/113/0015/ΠΟΛ.1034/14.2.2008 (ΦΕΚ Β΄ 307) που θα υποβληθεί μετά την 1/1/2009 και όχι αργότερα από την 14/1/2009 ο επιτηδευματίας ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούται να αναγράψει τα αποθέματα πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης που έχει στην κυριότητά του την 31/12/2008 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκατα-στάσεις τρίτων, ανεξάρτητα από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή  την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή του από την τήρηση βιβλίων, τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση. Στην πε-ρίπτωση μηδενικών αποθεμάτων τίθεται σχετική ένδειξη στην ως άνω κατάσταση.

2.    Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο
Προϊσταμένη της Γραμματείας                   
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο