Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-03-2007 ]

ΠΟΛ.1051/14.3.2007 Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα

(Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2007
Αρ.Πρωτ.:1026429/2011/431/Α0014
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α΄
ΠΟΛ. 1051
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Τ.Κ. : 106 72 Αθήνα
ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Πληροφ. : Σ. Κουρβετάρη
Τηλέφωνο : 210 3647202-5
Fax : 210 3645413


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα».

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ (Τμήμα Β΄), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, προς ενημέρωσή σας και ανάλογη εφαρμογή. Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα εξής:

1) Οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του ν. 2648/1998 (άρθρο 115 παρ. 3 ν. 2238/1994 περί της ευθύνης διοικούντων νομικά πρόσωπα), κατά ρητή πρόβλεψη του άρθρου 48 του ίδιου νόμου, δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Κατά συνέπεια οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις που η φορολογική υποχρέωση της επιχείρησης γεννήθηκε μετά την έναρξη της ισχύος τους, δηλαδή μετά την 1-12-1998.

2) Στην περίπτωση που ο έλεγχος διαπιστώνει ότι δεν χρεώθηκε ο ΦΠΑ στα παραστατικά στοιχεία της επιχείρησης ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως με το νομικό πρόσωπο μόνο τα πρόσωπα που είχαν μία από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του ΚΦΕ (Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος) κατά το χρόνο που υπήρχε η υποχρέωση αναγραφής του ΦΠΑ στα παραστατικά στοιχεία και είσπραξης του σχετικού ποσού.

3) α. Δεν υφίσταται, κατ' αρχήν, ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν. 1892/1990, κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994, αφενός διότι δεν συντρέχει η προϋπόθεση λύσης της εταιρίας και αφετέρου διότι η έννοια του ειδικού εκκαθαριστή του άρθρου 46α του ν. 1892/1990 είναι εντελώς ειδική και δεν περιλαμβάνεται κατ' αρχήν στην έννοια του εκκαθαριστή των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών του άρθρου 115 παρ. 1 του ΚΦΕ. Επομένως δεν υφίσταται προσωπική ευθύνη του ειδικού εκκαθαριστή κατά τις διατάξεις του άρθρου 115 του ΚΦΕ, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που ο εκκαθαριστής συνεχίζει ο ίδιος τη λειτουργία της επιχείρησης και μετά τη δημοσίευση της απόφασης του Εφετείου, οπότε ευθύνεται προσωπικώς και αλληλεγγύως με την εταιρία για χρέη προς το Δημόσιο από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους (άρθρο 115 παρ. 3 ΚΦΕ) εφόσον αυτά δημιουργήθηκαν μετά την 1-12-1998. β. Περαιτέρω ευθύνη του εκκαθαριστή θα μπορούσε να στηριχθεί στις περί αδικοπραξίας διατάξεις του ΑΚ (914 επ.), σε περίπτωση μη τήρησης των νομίμων υποχρεώσεών του, οπότε δύναται να ζητηθεί από το Δικαστήριο και η αντικατάσταση του εκκαθαριστή (άρθρο 46α, παρ. 15 ν. 1892/1990). Ακολουθεί η υπ' αριθμ. 530/2006 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ ως έχει και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες κατά το μέρος της αρμοδιότητάς σας.

O Προϊστάμενος της Δ/νσης

Ευστάθιος Μιχαλόπουλος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο