Δημοσιεύθηκε στις : [ 30-12-2004 ]

ΠΟΛ.1153/30.12.2004 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες

(Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Aθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2004
Αρ. Πρωτ.: 1104359/7426/972/Β0014
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ : 15η (Βιβλίων & Στοιχείων)
ΤΜΗΜΑΤΑ : A' - Β'
Δ/ΝΣΗ : 14η (Φ.Π.Α.)
ΤΜΗΜΑΤΑ : Α' - Β'
Δ/ΝΣΗ : 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ : Δ'
Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 20
T.K. : 106 72 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Λιοντάκη
Μ. Γεροντάρη
Τηλέφωνο: 210 36 10 030
210 36 45 832
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΟΛ. 1153

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/2.6.1997 σχετικά με την πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου από Ν.Π.Ι.Δ. και ιδιώτες».


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν.2362/95 (ΦΕΚ 247Α΄) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως αυτές συμπληρώθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 15 του ν.2469/97 (ΦΕΚ 38Α΄) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις της περίπτωσης κη΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000).
3. Τις διατάξεις της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.).
4. Την υπ’ αριθμ. 14650/ΔΙΟΕ85/17.03.04 (ΦΕΚ 519Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτουν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Τις διατάξεις της απόφασης 1059330/5367/0016/ΠΟΛ.1185/02.06.1997 (ΦΕΚ 516Β΄) του Υπουργού Οικονομικών.
6. Την ανάγκη της νομότυπης εμφάνισης στα τηρούμενα βιβλία της δαπάνης για την αγορά εντύπων παραβόλων από τους αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες.
7. Το γεγονός ότι με την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 της Απόφασή μας 1059330/5367/0016/02.06.1997 - ΠΟΛ.1185/2.6.1997 αντικαθίσταται ως εξής :
«2. Για τη διάθεση των παραβόλων, από τους πωλητές αυτών στο κοινό, δεν εκδίδονται φορολογικά στοιχεία.
Αντίθετα για τη διάθεση των παραβόλων σε άλλον επιτηδευματία και στα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) εκδίδεται Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ. ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που επέχει θέση τιμολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ιδίου Κώδικα, στο οποίο αναγράφεται διακεκριμένα η συνολική καθαρή αξία των πωλουμένων παραβόλων, η συνολική καθαρή
αξία της προμήθειας και το ποσόν του αναλογούντος Φ.Π.Α. της προμήθειας, ο οποίος εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης [από τη συνολική προμήθεια του 7%].

Το εν λόγω στοιχείο Παροχής Υπηρεσιών δεν αποτελεί δικαιολογητικό εσόδων για τους πωλητές παραβόλων. Το έσοδο – προμήθεια του πωλητή εμφανίζεται στα τηρούμενα βιβλία, με βάση το «Πρωτόκολλο Αγοράς», που συντάσσεται κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο.

Το ανωτέρω στοιχείο Παροχής Υπηρεσιών αποτελεί δικαιολογητικό εξόδου για το λήπτη, ο οποίος ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).»

2. Η Απόφαση αυτή που ισχύει από 1.1.2005, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αδάμ Ρεγκούζας
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο