Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2008 ]

ΠΟΛ.1165/16.12.2008 Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας

(Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας)

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

Αθήνα,  16 Δεκεμβρίου 2008
Αριθ. Πρωτ.:1124837/693/0015
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ             
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                               
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ      
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β' - Γ'
ΠΟΛ: 1165
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10    ΠΡΟΣ:  Ως Π.Δ.
Ταχ. Κώδικας    : 101 84 ΑΘΗΝΑ   
Πληροφορίες    :   
Τηλέφωνο    : 210- 3638389
                      210- 3610065   


ΘΕΜΑ: «Αντιμετώπιση προβλημάτων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που έχουν ανακύψει σε επιτηδευματίες που επλήγησαν κατά τα πρόσφατα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως και 15-12-2008  σε διάφορες πόλεις της χώρας»
   
Με σκοπό να αντιμετωπιστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. που ενδεχομένως έχουν ανακύψει στους επιτηδευματίες των οποίων οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση  πλήγηκε κατά τα πρόσφατα γεγονότα, της χρονικής περιόδου από 6-12-2008 έως    και 15-12-2008 σε διάφορες πόλεις της χώρας, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων χωρίς ενημερότητα χρεών (φορολογικών ή μη).

Οι πληγέντες επιτηδευματίες δύνανται να θεωρούν μέχρι την 27/2/2009 για όλες τις επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις (πληγείσες και μη) βιβλία και πλήθος στοιχείων ανάλογο της συναλλακτικής τους δραστηριότητας χωρίς τη συνδρομή των προϋποθέσεων που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 36 του Κ.Β.Σ. (ύπαρξη φορολογικών χρεών, έλεγχος υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, προσκόμιση βεβαιώσεων από ασφαλιστικά ταμεία ή επιμελητήρια κ.λ.π.). Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την υποβολή σχετικής επίσημης βεβαίωσης - έκθεσης αρμόδιας αρχής.
   
Β. Δηλώσεις μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών (φ.τ.μ.) και συστημάτων.

Στις περιπτώσεις που πληγέντες επιτηδευματίες χρησιμοποιούσαν στις πληγείσες επαγγελματικές τους εγκαταστάσεις φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς και συστήματα του ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α'222/5-10-1988) για την έκδοση των φορολογικών τους στοιχείων, δύνανται να δηλώνουν στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. τη μεταβολή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του νόμου αυτού (αγορά ή απόκτηση, καταστροφή, αλλαγή εγκατάστασης) μέχρι την  27/2/2009 χωρίς την επιβολή προστίμων.  Στις περιπτώσεις αυτές συνυποβάλλεται μαζί με το έντυπο Β2 TAXIS για τη ζημιά που προκλήθηκε και επίσημη βεβαίωση – έκθεση αρμόδιας αρχής. Επίσης δύνανται μέχρι την ως άνω ημερομηνία, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να εκδίδουν θεωρημένες χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.
   
Γ. Διακίνηση αγαθών από πληγείσα εγκατάσταση σε άλλο χώρο, για συνέχιση της δραστηριότητας ή φύλαξης των αγαθών.

Αιτήματα πληγέντων επιτηδευματιών για μη έκδοση δελτίων αποστολής ή έκδοση αυτών κατά διαφορετικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1γ΄ του άρθρου 11 του Κ.Β.Σ., για διακινήσεις αγαθών από πληγείσες επαγγελματικές εγκαταστάσεις σε άλλους χώρους με σκοπό τη φύλαξη αυτών ή τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευρύτητα από τους προϊσταμένους των αρμόδιων Δ.Ο.Υ., ώστε σε κάθε επιχείρηση να δίνεται η σχετική έγκριση ανάλογα την περίπτωση.

Για τις διαπιστώσεις διακίνησης αγαθών, με τους σκοπούς που αναφέρονται στο θέμα, χωρίς να έχουν εκδοθεί Δ.Α. από τους υπόχρεους, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα για τις περιπτώσεις  που ανάγονται στο χρονικό διάστημα από 6/12 - 31/12/2008.

Δ. Παράταση του χρόνου ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων.

Ο χρόνος ενημέρωσης και εκτύπωσης των βιβλίων πρώτης, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, καθώς και του βιβλίου αποθήκης παρατείνεται για τους πληγέντες επιτηδευματίες μέχρι την 27/2/2009 και μόνο για τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν ή θα πραγματοποιήσουν τους μήνες Νοέμβριο έως και Δεκέμβριο του 2008 κατά περίπτωση. Η ύπαρξη της ζημιάς θα αποδεικνύεται από τους επιτηδευματίες με οποιονδήποτε τρόπο (πχ. επίσημη βεβαίωση – έκθεση αρμόδιας αρχής κ.α.), όταν ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

Ε. Τήρηση βιβλίων και στοιχείων σε άλλο τόπο (εκτός κεντρικού, υποκαταστήματος, αποθηκευτικού χώρου).

Για την τήρηση των βιβλίων και των στοιχείων των επαγγελματικών εγκαταστάσεων που πλήγηκαν από τα πρόσφατα γεγονότα εκτός τόπου τήρησης αυτών (κεντρικό ή υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο κατά περίπτωση) μπορεί να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. (γνωστοποίηση ή έγκριση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.). Η γνωστοποίηση αυτή, καθώς και το σχετικό αίτημα για έγκριση μπορούν να υποβληθούν χωρίς κυρώσεις μέχρι την 31/1/2009, οι δε προϊστάμενοι των αρμόδιων Δ.Ο.Υ. πρέπει να αντιμετωπίζουν θετικά τις εν λόγω αιτήσεις.

ΣΤ.  Απώλεια Βιβλίων και Στοιχείων

Για την απώλεια των βιβλίων και των στοιχείων που τηρούνταν ή φυλάσσονταν στις εγκαταστάσεις που αποδεδειγμένα πλήγηκαν από τα υπόψη γεγονότα θα υποβάλλεται σχετική γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. το αργότερο μέχρι το χρόνο της θεώρησης των βιβλίων ή στοιχείων για την αντικατάσταση τους. Σημειώνεται ότι για την εν λόγω απώλεια επειδή οφείλεται σε ανωτέρα βία δεν επιβάλλονται πρόστιμα του Κ.Β.Σ.
Αν όλα η μερικά από τα απωλεσθέντα βιβλία ή στοιχεία για τα οποία έχει γίνει γνωστοποίηση της απώλειάς τους ανευρεθούν αργότερα θα γνωστοποιείται στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ. η ανεύρεσή τους και δεν θα χρησιμοποιούνται εφόσον έχουν αντικατασταθεί, θα πρέπει όμως να φυλάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους του Κ.Β.Σ.

Ζ. Καταστροφές αγαθών και εγκαταστάσεων

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Σ.τ.Ε. (2936/1988, 3422/1991) το πρωτόκολλο καταστροφής αποτελεί νόμιμο δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία.

Επίσης με την παρ. 18.1 της ερμηνευτικής εγκυκλίου του Κ.Β.Σ. (3/1992), πρωτόκολλα καταστροφής, εκθέσεις που συντάσσονται για λόγους ανωτέρας βίας (εκθέσεις πυροσβεστικής υπηρεσίας κ.λπ.) είναι δυνατόν να αποτελέσουν δικαιολογητικό εγγραφής στα τηρούμενα βιβλία, όπου απαιτείται, ως άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.

Τα έγγραφα αυτά (πρωτόκολλα, εκθέσεις κ.λπ.) ως και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο, μπορεί να επικαλεσθεί ο φορολογούμενος προκειμένου να αποδείξει τη ζημία που προκλήθηκε από τα πρόσφατα γεγονότα, τα οποία βέβαια, ως αναφερόμενα σε πραγματικά γεγονότα, εξετάζονται κατά περίπτωση από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διαδικασία καταγραφής των καταστραφέντων αγαθών, σύνταξη πρωτοκόλλων κ.λπ. δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία ή η σύμπραξη εκπροσώπου της φορολογικής αρχής.

Η. Οι Προϊστάμενοι των Δ.Ο.Υ. παρακαλούνται να εφαρμόσουν την παρούσα με τη μεγαλύτερη δυνατή ευρύτητα και οι Οικονομικοί Επιθεωρητές να εποπτεύσουν την εφαρμογή της.ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο