Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-12-2008 ]

Αριθμ. Πρωτ. Ε40/449/912.20087 Καταλογισμός Πράξεων Επιβολής Εισφορών μετά από έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων – Αρμόδιο Υποκ/μα καταλογισμού των σχετικών πράξεων

(Καταλογισμός Πράξεων Επιβολής Εισφορών μετά από έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων – Αρμόδιο Υποκ/μα καταλογισμού των σχετικών πράξεων)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κ. Ανδρεόπουλος
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]
Αθήνα 9/12/2008
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/449
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Καταλογισμός Πράξεων Επιβολής Εισφορών μετά από έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων – Αρμόδιο Υποκ/μα καταλογισμού των σχετικών πράξεων».

Α) ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ11321/63/6/11-4-07 (ΦΕΚ 179 Α'/24-4-07) απόφαση Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, προσδιορίζεται ότι ο Προϊστάμενος της Δ/νσης του Υποκ/τος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην περιοχή του οποίου έχει την έδρα ο εργοδότης, ανεξάρτητα από τον τόπο και το χρόνο που έλαβε χώρα η απασχόληση είναι αρμόδιος για τον έλεγχο, που αφορά τις εισφορές που δηλώνονται μέσω Α.Π.Δ. και για υποθέσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 119 του Κανονισμού Ασφ/σης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και που αφορούν :
α) Καθορισμού του υπόχρεου σε καταβολή εισφορών
β) Καταλογισμού εισφορών που δεν κατεβλήθηκαν ή καταβλήθηκαν ελλιπώς
γ) Επιβολής Π.Τ. για εισφορές που καταβλήθηκαν εκπρόθεσμα
δ) Επιβολής προσαύξησης για εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ.
ε) Επιβολής αυτοτελών προστίμων (Π.Ε.Α.Π.) για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων δήλωσης μεταβολής στοιχείων εργοδότη,

Β) ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ - ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ
Με τον όρο «έλεγχο» νοείται η κάθε είδους ενέργεια που στόχο έχει την διεκπεραίωση των διαδικασιών για τον έλεγχο των εργοδοτών δηλ. με το αν αυτοί ανταποκρίνονται ορθά και νόμιμα στις υποχρεώσεις τους προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Αποτέλεσμα του ελέγχου μπορεί να είναι η σύνταξη διάφορων καταλογιστικών πράξεων (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ. κ.λ.π.) που θα προκύψουν κατά τον τυπικό ή τον ουσιαστικό έλεγχο.

Ο τυπικός έλεγχος περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο την παρακολούθηση της τακτικής και εμπρόθεσμης απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, υποβολής Α.Π.Δ., τη μη καταβολή από τον εργοδότη του συνόλου των οφειλομένων προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. εισφορών για την ασφ/ση του προσωπικού που δηλώνεται στην Α.Π.Δ..

Ο περιγραφόμενος τυπικός έλεγχος, έχει σαν συνέπεια τον καταλογισμό εις βάρος των εργοδοτών, εκείνων των εισφορών που δεν κατέβαλε, με σύνταξη καταλογιστικής πράξεως (Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ.), η οποία θα προκύπτει από τη διαφορά των Δηλωθέντων – Καταβληθέντων για τη μισθολογική περίοδο από 1/1/2002 και εφεξής.

Ως «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ» νοείται ο «Τυπικός έλεγχος» δηλ. ο έλεγχος των χρεώσεων (υποβολής Α.Π.Δ.) και των πιστώσεων (ΓΕΤΕ - καταβολής εισφορών) των εργοδοτών. Ο έλεγχος αυτός για τα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν ενταχθεί στη Β΄ φάση εκτελείται μέσω του συστήματος, μεμονωμένα για κάθε εργοδότη και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για τον προσδιορισμό του χρονικού διαστήματος ελέγχου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής :

- Για τους εργοδότες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί χειρόγραφη Π.Ε.Ε. βάσει Α.Π.Δ. ή αντίστοιχη Π.Ε.Ε. από το ΚεΠ το χρονικό διάστημα αρχίζει από 1/1/2002 ή από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης εφόσον αυτή είναι με΄τα ην 1/1/2002.

- Για τους εργοδότες για τους οποίους έχει εκδοθεί χειρόγραφη Π.Ε.Ε. βάσει Α.Π.Δ. ή αντίστοιχη Π.Ε.Ε. από το ΚεΠ για κάποιο χρονικό διάστημα από 1/1/2002 και μετά αρχίζει από τον πρώτο μήνα του επόμενου έτους από αυτό για το οποίο συντάχθηκε η χειρόγραφη Π.Ε.Ε. ή Π.Ε.Ε. από το ΚεΠ.

Ο έλεγχος Δηλωθέντων – Καταβληθέντων εκτείνεται με χρονική συνέχεια όλων των μισθολογικών περιόδων από το έτος έναρξης που προαναφέρεται, μέχρι την τελευταία Α.Π.Δ. που όφειλε ο εργοδότης να υποβάλλει κατά την ημερομηνία ελέγχου. Αν για κάποια μισθολογική περίοδο που συμμετέχει στον έλεγχο διαπιστωθεί πρόβλημα σχετικό με την Α.Π.Δ. που δεν επιτρέπει τη χρέωση του εργοδότη ο έλεγχος διακόπτεται σταματάει στον προηγούμενο μήνα αυτού που παρουσιάσθηκε το πρόβλημα.
Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση ελέγχου Δηλωθέντων – Καταβληθέντων μέσω του συστήματος, είναι η οριστικοποίηση των Α.Π.Δ. δηλ. να μην βρίσκονται σε διαδικασία διόρθωσης λαθών, με συνέπεια να έχει χρεωθεί ο εργοδότης με το αντίστοιχο ποσό των εισφορών.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει :

- Να διορθωθούν οι Α.Π.Δ. που είναι δρομολογημένες στο Υποκ/μα για διόρθωση.

- Να λαμβάνεται μέριμνα για την διόρθωση Α.Π.Δ. που έχουν δρομολογηθεί στον εργοδότη για διόρθωση και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό οι σχετικές Α.Π.Δ. να δρομολογηθούν στο Υποκ/μα και να διορθωθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο.

- Να λαμβάνεται μέριμνα (συνεργασία με τον εργοδότη) ώστε να υποβληθούν από τον εργοδότη τυχόν Α.Π.Δ. που του έχει ζητηθεί επανυποβολή ή να υποβληθούν τυχόν συμπληρωματικές Α.Π.Δ. για διόρθωση λαθών που έχουν επίσης ζητηθεί από τον εργοδότη.

Προτεραιότητα για τον έλεγχο Δηλωθέντων – Καταβληθέντων έχουν εκείνοι οι εργοδότες :

α) οι οποίοι παρουσιάζουν πλήθος λανθασμένων Α.Π.Δ. σε συνδυασμό πλήθους λανθασμένων εγγραφών.

β) και προκύπτει διαφορά ποσών υποβολών Α.Π.Δ. σε σχέση με τις καταβολές.
Εφόσον για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο εξακολουθούν να παραμένουν λανθασμένες Α.Π.Δ., τότε στις περιπτώσεις αυτές, που για οποιαδήποτε λόγο δεν είναι δυνατόν να οριστικοποιηθούν οι Α.Π.Δ. είτε γιατί ο εργοδότης δεν διόρθωσε τις Α.Π.Δ. ή τις διόρθωσε λανθασμένα, ή το Υποκ/μα δεν τις διόρθωσε και παραμένουν σε εκκρεμότητα, και ως εκ τούτου δεν έχει επέλθει η οριστική χρέωση ώστε να διενεργηθεί ο έλεγχος μέσω του συστήματος τότε εφόσον από τον τυπικό έλεγχο προκύπτει διαφορά μεταξύ των Δηλωθέντων (χρέωση) και καταβληθέντων (ΓΕΤΕ – πίστωση) θα συντάσσεται χειρόγραφη Π.Ε.Ε., έχοντας υπόψη τα ποσά των εισφορών που δηλώνονται από τον εργοδότη στη μάσκα της Α.Π.Δ. (header) της επίμαχης μισθολογικής περιόδου.

Εργαλεία για την εφαρμογή των παραπάνω, δηλαδή προσδιορισμού οφειλής για την σύνταξη χειρόγραφης Π.Ε.Ε., από την εφαρμογή του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είναι η επιλογή: οικονομικές κινήσεις εργοδότη με αντίστοιχο τύπο επιλογής θέματος (οικονομικές, πληροφορίες κ.λ.π.) ώστε να δίνει τα ζητούμενα αποτελέσματα για τα οποία θα πρέπει να εξετασθεί η σύνταξη ή όχι καταλογιστικής Π.Ε.Ε., καθώς επίσης μηχανογραφημένες εκτυπώσεις που παράγονται από το σύστημα (κατάλογος Α.Π.Δ. για διόρθωση λαθών στο Υποκ/μα, λάθη Α.Π.Δ., Α.Π.Δ. ανά λάθος, λάθη πάνω από 100 κ.λ.π.) προέλεγχος εργοδοτών κ.λ.π..
Εξυπακούεται ότι εφόσον διενεργηθεί χειρόγραφος έλεγχος, και προκύπτουν εκπρόθεσμες καταβολές, υπάρχει η δυνατότητα για τα Υποκ/τα που έχουν ενταχθεί στη Β΄ φάση, να συνταχθεί μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ – ΙΚΑ/ΕΤΑΜ μηχανογραφημένη Π.Ε.Π.Τ. ή και χειρόγραφη.

Οι παραπάνω χειρόγραφες Πράξεις καταχωρούνται στο σύστημα μέσω της οθόνης «Οικονομικές κινήσεις οφειλέτη - Λοιπές χρεωστικές κινήσεις οφειλέτη» με τύπο : Π.Ε.Ε. Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (τύπος κίνησης 231) ή Π.Ε.Π.Τ. μετά το 2002 (τύπος κίνησης 221).

Επισημαίνεται ότι αν μετά την οριστικοποίηση και την οριστική χρέωση των Α.Π.Δ. προκύψουν επιπλέον εισφορές που πρέπει να καταλογισθούν και εφόσον αυτές δεν έχουν καταβληθεί από τον εργοδότη, θα ακολουθείται η παραπάνω χειρόγραφη διαδικασία, δηλ. σύνταξη χειρόγραφης Π.Ε.Ε. κ.λ.π.

Αν προκύψει διαφορά υπέρ του εργοδότη (π.χ. διαγραφή Α.Π.Δ. ή εγγραφής/φών Α.Π.Δ.) τότε από το Υποκ/μα θα εκδίδεται σχετική απόφαση ακύρωσης - μείωσης Π.Ε.Ε. Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (ΑΚΜ) Υποκ/τα Β΄ φάσης ή χειρόγραφης απόφασης και κατάστασης διαγραφών για τα υπόλοιπα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Ο καταλογισμός των οφειλών του εργοδότη με σύνταξη χειρόγραφων πράξεων, θα πρέπει να προκρίνεται με μεγάλη φειδώ με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων και εφόσον ο εργοδότης δεν συνεργάζεται για την διόρθωση των λαθών στην Α.Π.Δ., για τα οποία άλλωστε ίδιος έχει υποβάλλει λανθασμένα και δεν έχει διορθώσει μετά από σχετικές ενημερώσεις, από την υπηρεσία μας.

Γ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

Στις περιπτώσεις που εργοδότης αιτείται Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας και εφόσον υπάρχουν λανθασμένες Α.Π.Δ. για τις οποίες μετά από τον σχετικό έλεγχο προκύπτει ότι δεν έχουν διορθωθεί είτε από τον ίδιο είτε από το Υποκ/μα και δεν έχει καταβάλει ή έχει καταβάλει ελλιπώς τις αντίστοιχες εισφορές, θα ακολουθείται η παραπάνω χειρόγραφη διαδικασία για τον καταλογισμό των οφειλομένων εισφορών.
Πρόθεση της Διοίκησης Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. είναι η υποβολή ορθής Α.Π.Δ. και σε ενάντια περίπτωση η εξάλειψη των λαθών και η διόρθωσή τους σε σύντομο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεται αμέσως η ασφαλιστική ιστορία και να προκύπτει η χρέωση του εργοδότη.

Έως την τροποποίηση – συμπλήρωση των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. θα ακολουθείται η παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία, σχετικά με τη σύνταξη χειρόγραφων παραστατικών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΜΑΪΔΗ ΘΑΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο