Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2008 ]

ΠΟΛ.1153/14.11.2008 Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών

(Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη προμήθειας ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών)

Κατηγορία: Τέλη και ειδικές Φορολογίες

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.: 1114972/1280/Τ.&Ε.Φ.

ΠΟΛ.: 1153
1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
-  Δ/νση Τελών & Ειδ. Φορολογιών      
Τμήμα  Β' 
-  Δ/νση  16η   Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων
Τμημα Α'
2) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
-  Δ/νση 30η - Τμήμα  Α'

ΘΕΜΑ:    Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας και προστίμου σε περίπτωση μη  προμήθειας  ειδικού  σήματος  ή  καταβολής  μειωμένων τελών.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο   ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας   υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του  άρθρου  36  του  ν. 2093/1992, όπως  ισχύει .
β) Της παραγράφου 2 του άρθρου  28  του  ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'), όπως  συμπληρώθηκε  με  τις  διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α').
γ) Της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις  διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α΄) και της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210 Α΄).
δ) Της αριθμ.1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808 Β') Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
2. Την αριθμ.42362/Υ252/28-09-2007 (ΦΕΚ 1948Β΄/03-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.   
3. Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και χ                                                                                                              ρόνου βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και των κατά περίπτωση προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) “Περί Δημοσίου Λογιστικού”.
5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α΄ του ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137 Α΄), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 Α΄) και τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
                
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Η αριθμ.1104481/746/Τ.&Ε.Φ./ΠΟΛ.1136/24.11.2006 (ΦΕΚ 1808 Β΄) προηγούμενη  Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, τροποποιείται ως ακολούθως:

1. H παράγραφος 1 της Απόφασης, καταργείται.

2. Η παράγραφος 2 της Απόφασης, αναριθμείται ως παράγραφος 1 και αντικαθίσταται ως ακολούθως:

“Το συνολικό ποσό της βεβαίωσης καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής και κάθε μία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα των αντιστοίχων μηνών που ακολουθούν. Αν η συνολική οφειλή που προκύπτει από τη βεβαίωση είναι μέχρι εκατόν πενήντα (150) ευρώ, τότε καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της οφειλής.”

3. Οι παράγραφοι 3 έως και 5 της Απόφασης, αναριθμούνται ως παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, αντίστοιχα.

4. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη της Γραμματείας    Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο