Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2008 ]

Αριθμ. οικ.7005/3200ΔΠ/20.11.2008 Επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995 κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995.

(Επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995 κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995.)

Κατηγορία: Κτηματολόγιο

(ΦΕΚ 2363/20.11.2008)

Αριθμ. οικ.7005/3200ΔΠ

Επιβολή προστίμου σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995 κατά τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
(Απόφαση Δ.Σ. αριθμ. 470/01/19.11.2008)

Έχοντας υπόψη:
1. Tην υπ' αριθμ. 9400/1.3.2007 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ/429/Β΄/28.3.2007) με την οποία κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση 107 περιοχές.

2. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2308/1995,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την
οποία καλούνται όσοι έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο στα κτηματολογικά βιβλία δικαίωμα σε ακίνητα των υπό κτηματογράφηση περιοχών να υποβάλουν δήλωση με περιγραφή του δικαιώματος και αναφορά στην αιτία κτήσης του.

3. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 5 του ν. 2308/1995,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία τριών (3)μηνών, η έναρξη της οποίας ορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του ιδίου άρθρου και η οποία μπορεί να παρατείνεται για χρόνο συνολικά έως τρεις (3) μήνες.

4. Τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2308/1995,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία για κάθε μεταβολή των κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου δικαιωμάτων, που επέρχεται από την επόμενη της υποβολής της αρχικής δήλωσης έως την έναρξη της κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του ν. 2308/1995 προθεσμίας, υποχρεούνται οι αποκτώντες εγγραπτέα δικαιώματα να υποβάλουν δήλωση. Οι δηλώσεις αυτές, για τις οποίες ισχύουν κατά τα λοιπά οι ρυθμίσεις του ιδίου άρθρου, υποβάλλονται μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την κτήση ή τη μεταβολή του εγγραπτέου δικαιώματος, εκτός αν δεν έχει λήξει ακόμη η προθεσμία της παρ. 5 του ίδιου άρθρου, οπότε η δήλωση υποβάλλεται εντός αυτής.

5. Την υπ' αριθμ. 459/01/26.5.2008 απόφαση του ΟΚΧΕ δυνάμει της οποίας ορίστηκε η προθεσμία από 17.6.2008
μέχρι 30.9.2008 για τους κατοίκους ημεδαπής και για τους κατοίκους αλλοδαπής μέχρι τις 30.12.2008.

6. Την υπ' αριθμ. 463/01/3.9.2008 απόφαση του ΟΚΧΕ δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι
31.10.2008 για τους κατοίκους ημεδαπής.

7. Την υπ' αριθμ. 469/01/24.10.2008 απόφαση του ΟΚΧΕ δυνάμει της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία μέχρι
21.11.2008 για τους κατοίκους ημεδαπής.

8. Τη διάταξη του αρθρ.2 παρ.8 του ν. 2308/1995 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα σύμφωνα
με την οποία με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΚΧΕ, αν δεν υποβληθεί δήλωση, μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο, το
οποίο εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

9. Την υπ' αριθμ. 131/17.11.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 2345/Β/18.11.2008 δυνάμει της οποίας καθορίστηκε το πρόστιμο για την εφαρμογή του αρθρ. 2 παρ.8 του ν. 2308/1995 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τους ν. 3127/2003 και ν. 3481/2007.

10. Τη διάταξη του άρθρου 13α παρ. 4 του ν. 2308/1995,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σύμφωνα με την οποία, όπου στο ν. 2309/1995 προβλέπεται αρμοδιότητα του Ο.Κ.Χ.Ε. για την έκδοση αποφάσεων, αυτές εκδίδονται ύστερα από πρόταση της ανώνυμης εταιρείας «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε»

11. Την υπ' αριθμ. 351/02/19.11.2008 απόφαση του Δ.Σ της ανώνυμης εταιρείας ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Χ.Ε.,

αποφασίζει:

1. Επιβάλλεται πρόστιμο για τις περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης του ν. 2308/1995 με ποσό κατά
τα καθορισθέντα στην υπΆ αριθμό 131/17.11.2008 απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ (ΦΕΚ 2345/Β/18.11.2008).

2. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 12.12.2008 τα ανωτέρω πρόστιμα επιβάλλονται κατά το ήμισυ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 8 του ν. 2308/1995, με εξαίρεση τις δηλώσεις ιδιοκτησίας για τους βοηθητικούς χώρους, για τις οποίες δεν επιβάλλεται κανένα πρόστιμο μέχρι τις 12.12.2008.

3. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:
Α) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης προσήλθε εμπροθέσμως στο αρμόδιο γραφείο κτηματογράφησης και έλαβε το σχετικό «αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής προσέλευσης».

Β) Στην περίπτωση, κατά την οποία ο δικαιούχος έχει εγκατασταθεί ως κληρονόμος δυνάμει διαθήκης, η οποία δημοσιεύθηκε μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υποβολή της δήλωσής του.

Γ) Στις περιπτώσεις των δικαιωμάτων κυριότητας των Ο.Τ.Α. επί καταργούμενων κοινόχρηστων χώρων.

4. Για τα επιβαλλόμενα πρόστιμα συντάσσεται μετά από εισήγηση της Κτηματολόγιο Α.Ε. χρηματικός κατάλογος, ο οποίος βεβαιώνεται από τον Ο.Κ.Χ.Ε. και αποστέλλεται για είσπραξη στην αρμόδια ΔΟΥ του δικαιούχου που υπέβαλε εκπροθέσμως την δήλωση του ν. 2308/1995.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Για το Δ.Σ. του Ο.Κ.Χ.Ε.
Ο Αντιπρόεδρος
Γ. ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο