Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-11-2008 ]

ΠΟΛ.1147/7.11.2008 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.

(Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.)

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα   7    Νοεμβρίου  2008
Αριθ. Πρωτ.: 1111165/2154/ΔΜ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                      
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                
ΤΜΗΜΑ: Β'
 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Γ' και  Δ'
                                                                             
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10            
Ταχ. Κωδ.     : 10184                                                                   
Πληροφορίες    : Αικ. Μπουγιούκντολαπτσή
Τηλέφωνο    : 210 3375888
Fax        : 210 3375041
E-mail        : [email protected]      

ΠΟΛ: 1147


Θέμα: « Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου των Δ.Ο.Υ.»

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1. Με τις διατάξεις της 1070576/2627/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (Φ.Ε.Κ.1062/Β΄) Α.Υ.Ο.Ο. «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών» ορίζεται ότι, μετά την υποβολή των δηλώσεων έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών και την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., η αντίστοιχη βεβαίωση.
Οι βεβαιώσεις αυτές είναι μοναδικές, φυλάσσονται από τον υπόχρεο και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι, δε γίνονται  σε καμία περίπτωση χειρόγραφες διορθώσεις πάνω στο σώμα της βεβαίωσης είτε αυτή είναι πρωτότυπη, είτε επανεκτυπωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την 1042642/1025/ΔΜ/ΠΟΛ.1150/15.5.2002 εγκύκλιο διαταγή.
       
2. Επανεκτύπωση της βεβαίωσης έναρξης χορηγείται επίσης, για να χρησιμοποιηθεί στο  Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Π.Δ.218/01 - Φ.Ε.Κ. 168 Α΄) και μόνο για το χρονικό διάστημα μέχρι την κατάθεση της πρώτης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος από το φορολογούμενο.

3. Με την ΔΙΑΔΠ/Ε/92/29-12-2006 (Φ.Ε.Κ. 1 / 2007 Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών μπορούν να ικανοποιούν αιτήσεις επανεκτύπωσης των παρακάτω βεβαιώσεων:
          - απόδοσης Α.Φ.Μ. Φυσικού προσώπου
          - έναρξης εργασιών Φυσικού προσώπου
          - διακοπής εργασιών Φυσικού προσώπου
          - αλλαγής στοιχείων διεύθυνσης φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία.

4. Με την ένταξη των Δ.Ο.Υ. στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (TAXIS), εμφανίστηκε η εικόνα των επιτηδευματιών με ελλιπή στοιχεία. Τα  στοιχεία αυτά συμπληρώθηκαν και διορθώθηκαν με αιτία μεταβολής την «Υπηρεσία λόγω μετάπτωσης».

Στις περιπτώσεις αυτές, όταν ο φορολογούμενος αιτείται χορήγηση βεβαίωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την ένταξη των Δ.Ο.Υ. στο TAXIS, o αρμόδιος υπάλληλος θα ανατρέχει στο έντυπο αρχείο της Δ.Ο.Υ. κι εάν δεν υπάρχει σ΄ αυτό αντίγραφο της αιτούμενης βεβαίωσης, τότε θα προβαίνει στη σύνταξη απαντητικού εγγράφου, το οποίο  θα αναφέρεται στα στοιχεία της επιχείρησης  που  προκύπτουν από το τηρούμενο αρχείο της Δ.Ο.Υ.    

5. Αντίγραφο ιδιωτικού εγγράφου (π.χ. τα έντυπα Μ0, Μ2, Μ3,……Μ13, οι υπεύθυνες δηλώσεις κλπ) θα χορηγείται από το τμήμα Μητρώου μόνο ως απλό φωτοαντίγραφο. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος πρέπει να το προσκομίσει σε άλλη Υπηρεσία, δεν θα επικυρώνεται, αλλά θα επισυνάπτεται σε απαντητικό έγγραφο, στο οποίο θα αναφέρεται ότι πρόκειται για φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο του τμήματος.

6. Στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων επιτηδευματιών, λόγω καταστροφής των σχετικών αρχείων, η αρμόδια  Δ.Ο.Υ. θα παραλαμβάνει εις διπλούν υπεύθυνη δήλωση του αρθ.8 του ν. 1599/86 του επιτηδευματία, αναγράφοντας επισημειωματικά στο αντίγραφο της δήλωσης που επιστρέφεται σε αυτόν, την ένδειξη
«παρελήφθη όμοια, χωρίς όμως να είναι εφικτός ο έλεγχος της ακρίβειας των στοιχείων της δήλωσης, λόγω μη διατήρησης των σχετικών αρχείων» (σχετ. η 1068622/826/0006/ΠΟΛ.1127/14.7.1992 εγκύκλιος).

7. Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χορήγηση των στοιχείων του Υποσυστήματος Μητρώου Φορολογουμένων σε Δημόσιες Υπηρεσίες και Ασφαλιστικά Ταμεία, που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, διενεργείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, με την υποχρέωση χρησιμοποίησης αυτών αποκλειστικά για τις υπηρεσιακές τους ανάγκες (περ. στ΄, παρ.5 άρθρου 85 ν.2238/1994, όπως έχει προστεθεί με το ν.3220/2004-ΦΕΚ 15 Α΄)
΄
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Ν. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ                              
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                                                          
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                                       

                                                                                                  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο