Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-10-2008 ]

ΠΟΛ.1140/15.10.2008 ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) -

(ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) -)

Κατηγορία: Ελεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα   15 Οκτωβρίου 2008       
Αριθ. Πρωτ.: 1105524/2079/ΔΜ
   
Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β'
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση       : Καρ. Σερβίας 10     
Ταχ. Κωδ.        : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο        : 210 3375882-885
 E-mail               : mitrwo-b1 @ ky.ypoik. gr  
    
ΠΟΛ: 1140
ΠΡΟΣ:  Ως Αποδέκτες Π.Δ.
            
                              
ΘΕΜΑ: «Παράταση χρόνου υποβολής στις Δ.Ο.Υ. των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) -
θέρμανσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.2960/2001 (ΦΕΚ / 265 Α') «Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε  και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 22 του
ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 A').  
 2.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.2515/97 (Φ.Ε.Κ. 154 Α').
3. Τις διατάξεις του ν.3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄), όπως ισχύει.
4.Την 42362/Υ252/28-9-2007 (Φ.Ε.Κ.1948 Β'/3-10-2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «περί καθορισμού αρμοδιοτήτων  των Υφυπουργών Οικονομίας & Οικονομικών».
5. Τη διαπίστωση της αδυναμίας προσκόμισης των σχετικών αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) - θέρμανσης, λόγω μη έγκαιρης έκδοσής τους.
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής στις Δ.Ο.Υ.  των αδειών λειτουργίας των επιχειρήσεων που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) – θέρμανσης, όπως αυτή καθορίστηκε με την 1009071/191/ΔΜ/ΠΟΛ.1012/24.1.2008 (ΦΕΚ 128 Β') Α.Υ.Ο.Ο., μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008.

Οι διατάξεις της παρούσας έχουν εφαρμογή από 15-09-2008.


Η παρούσα να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                         
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ     ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο