Σχόλια

Δείτε επίσης:

-ΠΟΛ.1157/26.11.2008 Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή της ΠΟΛ.1133/6.10.2008

-ΠΟΛ.1171/23.12.2008 Παροχή διευκρινήσεων για την ορθή αντιστοίχιση μέσω διαδικτύου, των νέων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ. 2008)

-ΠΟΛ. 1086/22.6.2009 (Τροποποίηση και προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

-ΠΟΛ. 1170/29.11.2017 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

-ΠΟΛ. 1134/2018 (Προσθήκη νέων Κ.Α.Δ.)

-Α.1189/2019 (Παύση χρήσης και τροποποίηση ΚΑΔ)

Συνημμένα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 06-10-2008 ]

ΠΟΛ.1133/6.10.2008 Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)

(Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008))

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Αθήνα  6 Οκτωβρίου 2008  
Αριθμ. Πρωτ.: 1100330/1954/ΔΜ
ΠΟΛ. 1133

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ                            
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ                      
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ                
ΤΜΗΜΑ: Β'                                                                            

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                     
Ταχ. Κωδ.: 101 84                                                    
Τηλέφωνο: 210 3375186 -187                    
Fax: 210 3375041                            
E-mail: [email protected]                  


ΘΕΜΑ: «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών  Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)»
                
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248/Α),  όπως ισχύει.

3.Την 1070576/2627/ΔΜ/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β) Α.Υ.Ο.Ο. « Ανακαθορισμός διαδικασιών και  δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και  διακοπής εργασιών».

4.Τον κανονισμό (ΕΚ) 1893/20.12.2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για τη θέσπιση της   στατιστικής ταξινόμησης των οικονομικών δραστηριοτήτων NACE – αναθεώρηση 2 και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3037/90 του Συμβουλίου και  ορισμένων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικών με ειδικούς στατιστικούς τομείς».

5. Την 1079625/519/0006 Α /16-8-2007 (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ/365) Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών ομάδας εργασίας στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για τη μελέτη , συγκέντρωση, επεξεργασία και αναδιάρθρωση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ.) και αντιστοίχηση αυτών με την παλιά  ονοματολογία», όπως τροποποιήθηκε με την 1073732/108/0006 Α /8-07-08 Α.Υ.Ο.Ο..

6. Το 0015/30-4-2008 πόρισμα της Ομάδας εργασίας με το οποίο παραδόθηκε η νέα  Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων  (Κ.Α.Δ. 2008) έκδοση αναθεωρημένη , σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1893/20-12-2006 (ΝΑCΕ, αναθ. 2).

7. Την 42362/Υ.252/28.9.2007 (ΦΕΚ 1948/Β/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί καθορισμού των αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

                                                  
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Καθορίζουμε τους νέους  Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας των Επιχειρήσεων σύμφωνα με την  ταξινόμηση και περιγραφή του κατωτέρω πίνακα της  αναθεωρημένης έκδοσης  «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008», που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. 

Η Απόφαση αυτή ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2008.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η Α.Υ.Ο. 1008073/173/ΔΜ/26.1.1999 (Φ.Ε.Κ. 65/Β΄).

Η Απόφαση αυτή  να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
                                 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                                          
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΜΠΕΖΑΣ

Ο  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                              
 

Συνημμένα


 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Up
Close
Close
Κλείσιμο