Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-07-2008 ]

ΙΚΑ Αριθµ. Πρωτ. Ε40/308/17.7.2008 Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη -Ανώνυμης Εταιρείας .

(Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη -Ανώνυμης Εταιρείας . )

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Αθήνα, 17/7/2008
Αριθμ.Πρωτ. Ε40/243

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠ/ΣΕΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση    : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες        : Κων. Ανδρεόπουλος
Αριθ. Τηλεφώνου    : 210 5215242
FAX   : 210 5223228
E-mail  : [email protected]
ΘΕΜΑ :  Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη -Ανώνυμης Εταιρείας .


Σε απάντηση του από 4-7-08 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της πρώτης περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν.2972/2001 (ΦΕΚ 291 αΆ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν.3232/2004 (ΦΕΚ 48 αΆ) και των άρθρων 11 και 13 της Φ21/544/28-3-02 (ΦΕΚ 414 βΆ) Απόφασης του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, όπως αντικαταστάθηκαν με τη Φ.113231/30819/1997/3-3-04 (ΦΕΚ 496 β) όμοια Υπουργική Απόφαση, οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να γνωστοποιούν εγγράφως στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εντός τριάντα (30) ημερών, τις αλλαγές των στοιχείων τους (Εγκ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 54/04).

Επιπροσθέτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 9 παρ. 11 του Ν.3604/2007 (ΦΕΚ 189 ΑΆ).  Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2120/1920      « περί Ανωνύμων Εταιρειών » και άλλες διατάξεις προβλέπεται ότι η τροποποίηση καταστατικού συντελείται με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής απόφασης του αρμόδιου εταιρικού οργάνου μαζί με ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού και όπου απαιτείται η διοικητική απόφαση για την έγκριση της τροποποίησης.  Το νέο κείμενο του καταστατικού υπογράφεται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή το νόμιμου αναπληρωτή του.

Από τα παραπάνω συνάγεται, ότι η προθεσμία της μεταβολής των στοιχείων αρχίζει για τις Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) την επόμενη από την ημερομηνία δημοσίευσης της μεταβολής, η οποία συντελείται με την καταχώρηση του αντίστοιχου πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, που τηρείται στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωσή της.

Σε περίπτωση που η τελευταία ημέρα της προθεσμίας συμπίπτει με αργία ή μη εργάσιμη για το δημόσιο ημέρα, αυτή παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (άρθρο 242 Αστ. Κώδικα).

Ως προς την καταχώρηση στο σύστημα ΟΠΣ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της επελθούσας μεταβολής, στην αρχική οθόνη της μεταβολής στο πεδίο, στοιχεία αίτηση μεταβολής, σαν ημερομηνία μεταβολής θα καταχωρείται η ημερομηνία της ανακοίνωσης της Νομαρχίας προς την Α.Ε.

Ακολούθως, στα στοιχεία υπευθύνου, σαν ημερομηνία έναρξης θα καταχωρείται η ημερομηνία που προκύπτει, σύμφωνα με το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την αλλαγή στοιχείων του Δ.Σ.

Επισημαίνεται, ότι προκειμένου να διαπιστωθούν τα παραπάνω, θα πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά στις υπηρεσίες μας, από τον εργοδότη μαζί με τη δήλωση της μεταβολής και η ανακοίνωση καταχώρησης στο Μητρώο, προκειμένου να αντληθούν τα σχετικά στοιχεία ως προς της ακριβή ημερομηνία μεταβολής.


Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ – ΜΑΪΔΗ ΘΑΛΕΙΑΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • Παπαδημητριου
Up
Close
Close
Κλείσιμο