Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2008 ]

ΠΟΛ.1126/12.9.2008 Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ

(Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ)

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

Αθήνα, 12.9.2008
Αρ.Πρωτ.: 1092366/6302/734/Β0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ     
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. 14η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α.     
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α΄ «Κανονικό Καθεστώς»
Β' «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»
2. 16η Δ/ΝΣΗ Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
ΤΜΗΜΑTA: Δ', Ε'
3. 15η Δ/ΝΣΗ ΚΒΣ
 ΤΜΗΜΑTA: Α', Β'
Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ.Κώδικας: 10672 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: E. Kούμπουλα
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
FAX : 210 - 3645413
E-mail : [email protected]

ΠΟΛ. 1126
 
ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Κ.Υ.Α. Φ. 23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786/Β2007) και οδηγίες εφαρμογής για την απόδοση του Φ.Π.Α. στα τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου από τα Δημόσια ΚΤΕΟ

1. Σας κοινοποιούμε την με αριθμό πρωτοκόλλου Φ.23/51193/5992/2007 (ΦΕΚ 786 Β' /18-5-2007) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα: «Καθορισμός των τελών διενέργειας των τεχνικών ελέγχων από τα Δημόσια ΚΤΕΟ, των τελών έκδοσης εθνικών εγκρίσεων τύπου και δελτίων κοινοποίησης κοινοτικών εγκρίσεων τύπου των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων της διαδικασίας επιβολής και είσπραξής τους» και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της.

2. Με την απόφαση αυτή ορίζονται οι τιμές των τελών που απαιτούνται για τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου για κάθε κατηγορία οχημάτων. Ο τεχνικός έλεγχος ορισμένων κατηγοριών οχημάτων υπάγεται σε Φ.Π.Α. με τον κανονικό συντελεστή (19%). Η υπαγωγή στο φόρο των εν λόγω τεχνικών ελέγχων υπαγορεύεται από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), καθώς ο τεχνικός έλεγχος των ίδιων κατηγοριών οχημάτων διενεργείται παράλληλα και από τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α/23.11.2001), όπως ισχύει και του ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α/10.3.2006).

Συγκεκριμένα στο ΦΠΑ υπάγεται ο τεχνικός έλεγχος των κατωτέρω κατηγοριών οχημάτων:

- Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημοσίας χρήσης (ταξί)

- Ασθενοφόρα

- Νεκροφόρες

- Μηχανοκίνητα τροχόσπιτα (αυτοκινούμενα)

- Φορτηγά αυτοκίνητα με μικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τους 3,5 τόνους

3. Για τις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων, εμπεριέχεται ΦΠΑ στα τέλη που οφείλονται για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο (παρ. 1 του άρθρου 1), τον τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιείται μετά από αίτηση του κατόχου (παρ. 7 του άρθρου 2), καθώς και τον ειδικό τεχνικό έλεγχο που προβλέπεται για τα εκπαιδευτικά επιβατικά οχήματα (παρ. 8 του άρθρου 2 - κατ. 1), ο οποίος διενεργείται πάντα μαζί με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης και για τον ενδεχόμενο επανέλεγχο στις περιπτώσεις αυτές. Η φορολογητέα αξία, καθώς και ο εμπεριεχόμενος ΦΠΑ στις περιπτώσεις αυτές εξευρίσκεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης και με στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Για τη διευκόλυνσή σας ακολουθεί πίνακας στον οποίο εμφαίνονται τα τέλη τεχνικού ελέγχου, η φορολογητέα αξία και ο αναλογών ΦΠΑ, για κάθε κατηγορία οχήματος και είδος τεχνικού ελέγχου.

4. Τα τέλη που ορίζονται με την κοινοποιούμενη απόφαση και ο αναλογών Φ.Π.Α. όπου αυτός επιβάλλεται, καταβάλλονται πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου του οχήματος ή την έκδοση της σχετικής πράξης.

5. Τα τέλη αυτά αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισάγονται τα μεν τέλη στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375 με κατονομασία «Ειδικά Τέλη διενέργειας τεχνικού ελέγχου οχημάτων» ο δε αναλογών Φ.Π.Α. στον ΚΑΕ 1119 με κατονομασία «Φ.Π.Α. σε κάθε είδους λοιπές δραστηριότητες που εισπράττεται μέσω Δ.Ο.Υ.».

6. Για την είσπραξη των τελών από τεχνικούς ελέγχους που διενεργούν τα Δημόσια ΚΤΕΟ και για όσες περιπτώσεις υπάγονται σε Φ.Π.Α. καθορίστηκαν και κυκλοφόρησαν ειδικά έντυπα ΚΤΕΟ - Φ.Π.Α., τα οποία οι Δ.Ο.Υ. εφοδιάζονται μέσω της ΥΔΕΑΔ. Επισημαίνουμε ότι η καταβολή των τελών για τους ανωτέρω ελέγχους, μπορεί να γίνεται και με την έκδοση διπλοτύπου είσπραξης τύπου Β΄, εφόσον υπάρχει υπόλογος στις υπηρεσίες των Δημόσιων ΚΤΕΟ ή την έκδοση διπλοτύπου τύπου Α΄, το οποίο εκδίδεται από οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση που δεν υπάρχει υπόλογος στα Δημόσια ΚΤΕΟ. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να εξακριβώνουν το είδος του τέλους και την κατηγορία του οχήματος, προκειμένου να προσδιορίσουν εάν υπάρχει υποχρέωση υπολογισμού ΦΠΑ, με βάση την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τη βοήθεια του πίνακα που ακολουθεί και σε περίπτωση αμφιβολιών να συνεργάζονται με το αρμόδιο Δημόσιο ΚΤΕΟ. Τα ανωτέρω ισχύουν και για το ειδικό τέλος που καταβάλλεται για τον ειδικό έλεγχο καυσαερίων των ανωτέρω κατηγοριών οχημάτων που διενεργούν τα Δημόσια ΚΤΕΟ και το οποίο υπάγεται επίσης στο ΦΠΑ.

7. Τα ειδικά έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ που διατίθενται μέχρι σήμερα από το Υπουργείο Οικονομικών, τα οποία δεν εμπεριέχουν ΦΠΑ και τα έσοδα των οποίων εισάγονται επίσης στον Κωδικό Αριθμό Εσόδου (ΚΑΕ) 1375, εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, εναλλακτικά με τα διπλότυπα τύπου Α΄ και Β,΄ στα υπόλοιπα τέλη τεχνικών ελέγχων που διενεργούνται από τα Δημόσια ΚΤΕΟ και δεν υπάγονται στο ΦΠΑ, καθώς και στα τέλη που προβλέπονται για την εκπρόθεσμη προσκόμιση οχημάτων για τεχνικό έλεγχο, τα οποία δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, καθώς δεν αντιπροσωπεύουν αντιπαροχή για τεχνικό έλεγχο, αλλά ποινή για μη εμπρόθεσμη διενέργεια τεχνικού ελέγχου.

8. Τα Δημόσια ΚΤΕΟ θα πρέπει να ελέγχουν τη χρήση των ορθών εντύπων παραβόλων για κάθε συγκεκριμένο τεχνικό έλεγχο, καθώς επίσης, στην περίπτωση τελών που υπάγονται σε Φ.Π.Α. και καταβάλλονται με διπλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ ή Β΄, εάν πράγματι έχει πραγματοποιηθεί διάσπαση του συνολικού τέλους σε αξία που αφορά τον τεχνικό έλεγχο και στον αναλογούντα Φ.Π.Α.. Σε αντίθετη δε περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνούν για τη διόρθωση πριν από τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου.

9. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν δαπάνες για τεχνικό έλεγχο οχημάτων, έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που εμπεριέχεται στα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ - ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ. Ο προς έκπτωση φόρος υπολογίζεται με τους κανόνες της εσωτερικής υφαίρεσης, με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Ως δικαιολογητικό για την εν λόγω έκπτωση ισχύει το απόκομμα του παραβόλου ΚΤΕΟ - ΦΠΑ, κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, στο οποίο επισυνάπτεται το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που έχει χορηγηθεί από το Δημόσιο ΚΤΕΟ.


10. Επισημαίνεται τέλος ότι τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ - ΦΠΑ χρησιμοποιούνται μόνο για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιούνται από τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Η παρούσα εφαρμόζεται από 1.10.2008, οπότε αναμένεται να γίνει πλήρης εφοδιασμός των Δ.Ο.Υ. με τα νέα έντυπα παράβολα ΚΤΕΟ - ΦΠΑ.

Ο Υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών Αντώνης Μπέζας
Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ & ΦΠΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

Περιοδικός έλεγχος (άρθ.1.7)

Έλεγχος κατόπιν αίτησης (άρθ. 2.7)

Κάρτες

Αρχικός

Επανέλεγχος

Αρχικός

Επανέλεγχος

καυσαερίων

 

Τέλος

Φορ.

αξία

 

ΦΠΑ

 

Τέλος

Φορ.

Αξία

 

ΦΠΑ

 

Τέλος

Φορ.

αξία

 

ΦΠΑ

 

Τέλος

Φορ.

αξία

 

ΦΠΑ

 

Τέλος

Φορ.

αξία

 

ΦΠΑ

1.     Ε.Ι.Χ. &  Ε.Δ.Χ.

 

2.     Ασθενοφόρα

 

3.     Νεκροφόρες

 

4.     Τροχόσπιτα

     (αυτοκινούμενα)

 

5.     Φορτηγά μέχρι 3,5

τόν. Μικτό βάρος  

 

40,00

 

52,00

 

40,00

 

52,00

 

 

52,00

  33,61

 

  43,70

 

33,61

 

43,70

 

 

  43,70

    6,39

 

    8,30

   

6,39

   

8,30

 

 

    8,30

9,00

 

11,00

 

9,00

 

11,00

 

 

11,00

7,56

    

9,24

       7,56

       9,24

 

       9,24

1,44

 

    1,76

   

1,44

   

1,76

 

    

1,76

20,00

 

26,00

 

20,00

 

26,00

 

 

26,00

  16,81

 

  21,85

 

 16,81

 

 21,85

 

  

21,85

    3,19

 

    4,15

   

3,19

   

4,15

 

 

    4,15

5,00

 

7,00

 

5,00

 

7,00

 

 

7,00

    4,20

         

    5,88

       

    4,20

      5,88

 

      5,88

    0,80

 

    1,12

    

0,80

    

1,12

 

 

     1,12

10

 

13

 

10

 

13

 

 

13

8,40

 

10,92

 

8,40  

 

 10,92 

    

 

10,92    

 

 

1,60

 

2,08  

 

1,60   

    

2,08

    

 

2,08

 

  

Ειδικός έλεγχος

εκπαιδευτικών επιβατ.

οχημάτων (άρθ. 2.8.1)

 

20,00

 

 

 16,81

 

 

3,19

 

 

5,00

 

 

4,20

 

 

0,80

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο