Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2008 ]

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 12/2008 Συμπλήρωση του άρθρου 14Α της Α.Δ.14/1989 όπως συμπληρώθηκε με την Α.Δ.8/2008 και ισχύει

(Συμπλήρωση του άρθρου 14Α της Α.Δ.14/1989 όπως συμπληρώθηκε με την Α.Δ.8/2008 και ισχύει)

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα,2 - Σεπτεμβρίου -2008
Αρ. Πρωτ. Α2- 5904
ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ.12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Δ/ΝΣΕΙΣ: - ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ    
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος 20
Τ.Κ 101.81
Τηλέφ 210-3837290 ,210-3843266,
            210-3833092                                                                    

ΘΕΜΑ: «Συμπλήρωση του άρθρου 14Α της Α.Δ.14/1989 όπως συμπληρώθηκε με την Α.Δ.8/2008 και ισχύει ».

Έχοντας υπόψη :

1. Τον Ν.1558/1985 « Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα », όπως τροποποιήθηκε και    ισχύει και κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 63/05 « Περί κωδικοποιήσεως της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα ».
2. Το Π.Δ. 397/1988 « Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου »,όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει.
3. Το Ν.Δ. 136/1946 «Περί Αγορανομικού Κώδικος»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας,  Ενέργειας, Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
5.  Το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού».
6. Την Κ.Υ.Α. Δ15/Α/Φ19/19955/8-10-07 των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης  «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο ».
7. Την Α.Δ.14/1989 « Κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων εκδοθεισών μέχρι 16-1-89», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Την ανάγκη λήψης ορισμένων μέτρων για την καλύτερη παρακολούθηση των τιμών αγοραπωλησίας προϊόντων πού εμπορεύονται και διακινούνται στην ελληνική αγορά καθώς και την ενίσχυση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και της διαφάνειας των συναλλαγών.
9. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
¶ρθρο 1

Μετά την παράγραφο 8 του άρθρου 14Α της Α.Δ 14/1989, όπως αυτή προστέθηκε με την Α.Δ.8/2008 ,προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής :

«9. Όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, που υποχρεούνται όπως γνωστοποιούν, στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, τις ειδικότερες συμφωνίες τους της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, ταυτόχρονα θα πρέπει να ενημερώνουν εγγράφως και τον κάθε πελάτη τους, τόσο για το χρόνο γνωστοποίησης των ειδικότερων αυτών συμφωνιών, όσο και για το περιεχόμενό τους, κατά το μέρος που αφορά το συγκεκριμένο πελάτη. Η ενημέρωση αυτή δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίησή της στο Υπουργείο.

10. Οι παροχές της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμες και δεν μπορεί να γίνονται δεκτές από τα πρόσωπα (νομικά ή φυσικά) προς τα οποία χορηγούνται, εάν τα πρόσωπα αυτά δεν κατέχουν την έγγραφη γνωστοποίηση που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο. Η έγγραφη αυτή γνωστοποίηση θα πρέπει να επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.


Αρθρο 2
1.    Οι παραβάτες της παρούσης, που ισχύει σε όλη τη χώρα  από την επομένη της ανακοίνωσης της στον ημερήσιο τύπο διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα Αγορανομικό Κώδικα.
2. Να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και να ανακοινωθεί στον Ημερήσιο Τύπο.           

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓ. ΒΛΑΧΟΣΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο