Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-09-2008 ]

Αρθρα Ασφαλιστικές Εισφορές Τ.Ε.Α.Χ. για το έτος 2008 - 2009

(Ασφαλιστικές Εισφορές Τ.Ε.Α.Χ. για το έτος 2008 - 2009)

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)Εισφορές
α. Νέοι Ασφαλισμένοι (Ασφ. από 1-1-1993 και μετά)

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 2084/92 (ΦΕΚ 165/ τεύχος Α'/7-10-92) για όσους έχουν ασφαλιστεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και με οποιαδήποτε ιδιότητα ή ειδικότητα για πρώτη φορά από 1-1-1993 και μετά, η εισφορά για την επικουρική ασφάλιση ορίζεται ως ακολούθως:
 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
 
 

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ
 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 
 

 

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ
 

ΑΠΛΑ
 

3%
 

3%
Οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές, οι οποίες για πλήρη απασχόληση δεν μπορεί να είναι μικρότερες από τις προβλεπόμενες κάθε φορά από την οικεία Σ.Σ.Ε. για τους Χημικούς Ιδιωτικούς Υπαλλήλους.****  
 

ΒΑΡΕΑ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

 
 

 

3,75%
 

 

4,25
 
 
 

 

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ  Ν.Π.Δ.Δ.-ΙΔΡΥΜΑΤΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ -Ο.Τ.Α.
 

ΑΠΛΑ
 

3%
 

3%
 Οι πάσης φύσεως μικτές αποδοχές εξαιρουμένου του κινήτρου απόδοσης.  
 

ΒΑΡΕΑ

ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ

 
 

 

3,75%
 

 

4,25%
 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
 

 

_

 
 

 

_
 

 

6%
 Ασφαλιστικές κατηγορίες που καθορίζονται από το Π.Δ. 164/93, όπως ισχύουν κάθε φορά όπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ   

****Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.3232/04 (ΦΕΚ 48/τ.Α΄/12.2.2004) θεσπίζεται από 12.2.2004 ανώτατο όριο αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές για τους νεοασφαλιζόμενους. Το ποσό αυτό καθορίστηκε στο οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ΑΕΠ, αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων.

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων μηνιαίων αποδοχών για τους νεοασφαλιζόμενους (ασφαλισμένοι από 1/1/93 και εφεξής), διαμορφώθηκε μέχρι σήμερα κατ’ έτος ως ακολούθως:
 
- Από 1/2/2004 έως 31/12/2004 : 4.693,52  ευρώ
- Από 1/1/2005 έως 31/12/2005 : 4.881,26 €
- Από 1/1/2006 έως 31/12/2006 : 5.076.51 €
- Από 1/1/2007 έως 31/12/2007 : 5.279,57 €
- Από 1/1/2008 έως 30/09/2008 : 5.437,96 €
- Από 1/10/2008 έως 31/12/2008 : 5.543,55 €
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΕΟΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠO   1/1/2008  ΜΕΧΡΙ  31/9/2008 ΑΠO 1 /10/2008  ΜΕΧΡΙ  31/12/2008
ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑ
679,75 € 40,79 € 693,35 € 41,60 €
835,91 € 50,15 € 852,63 € 51,16 €
991,04 € 59,46 € 1.010,86 € 60,65 €
1.145,69 € 68,74 € 1.168,60 € 70,12 €
1.293,77 € 77,63 € 1.319,65 € 79,18 €
1.407,51 € 84,45 € 1.435,66 € 86,14 €
1.517,46 € 91,05 € 1.547,81 € 92,87 €
1.627,44 € 97,65 € 1.659,99 € 99,60 €
1.737,40 € 104,24 € 1.772,15 € 106,33 €
10η 1.847,39 € 110,84 € 1.884,34 € 113,06 €
11η 1.957,36 € 117,44 € 1.996,51 € 119,79 €
12η 2.067,32 € 124,04 € 2.108,67 € 126,52 €
13η 2.177,30 € 130,64 € 2.220,85 € 133,25 €
14η 2.287,27 € 137,24 € 2.333,02 € 139,98 €


Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας μεγαλύτερης της πρώτης γίνεται με δήλωση του ασφαλισμένου στην αρχή κάθε έτους.

Υπενθυμίζουμε ότι στις ίδιες ποσοστιαίες εισφορές που αναφέρονται για κάθε κατηγορία ασφαλισμένου, υπόκεινται και οι αποδοχές των Δώρων Πάσχα και Χριστουγέννων και των επιδομάτων αδείας.
 

Β’ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (Ασφαλισμένοι και πριν την 1-1-1993)

Σύμφωνα με τα εδάφια α,β,γ, και ζ του άρθρου 9 του καταστατικού του Ταμείου μας, όπως ισχύει σήμερα, (ΦΕΚ 208/ τεύχος β'/24-3-92) οι εισφορές των Χημικών, Χημικών Μηχανικών και βιοχημικών που είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στο Τ.Ε.Α.Χ. και έχουν ασφαλιστεί μέχρι 31-12-1992 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα, ή έχουν ασφαλιστεί σε χώρα της Ευρωπαικής Ένωσης ή σε χώρα του εξωτερικού με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει διμερή Σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης καθορίζονται ως εξής:

 

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΙΔΙΟΤΗΤΑ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

-

ΠΛΗΡΗΣ

-

8 %

Βασικοί μισθοί της Σ.Σ.Ε. Χημικών Βιομηχανίας Οπως ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2004

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

-

ΠΛΗΡΗΣ

5 %

5 %

 Ν.Π.Δ.Δ. ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Ο.Τ.Α.

Με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου

 ΠΛΗΡΗΣ

 5 %

 5 %

Μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι

 ΠΛΗΡΗΣ

 

-

 5 %

Βασικός μισθός, χρονοεπίδομα & επίδομα Α.Τ.Α. ή αντίστοιχο αυτής.

Ανώτατη εισφορά η αντιστοιχούσα στο καταληκτικό κλιμάκιο & το ανώτατο χρονοεπίδομα & το τυχόν επίδομα Α.Τ.Α. που αντιστοιχεί σ’ αυτά.

 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 Μόνιμοι τακτικοί υπάλληλοι

 ΠΛΗΡΗΣ

 

 

-

 5 %

Αναπληρωτές, συμβασιούχοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου

 ΠΛΗΡΗΣ

 

-

 8 %

Όπως ανωτέρω ή επί των Συμβατικών αποδοχών ή των αποδοχών που προβλέπονται από διάταξη νόμου

Ωρομίσθιοι

ΜΕΡΙΚΗ

-

8 %

Επί του συνόλου των μικτών αποδοχών και μέχρι του ποσού της πλήρους ασφαλιστικής εισφοράς

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ - Ν.Π.Δ.Δ. – ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ – Ο.Τ.Α.

Μειωμένη απασχόληση – ωρομίσθιοι

 ΜΕΡΙΚΗ

5 %

 5 %

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008

ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1.1.2008 ΜΕΧΡΙ 31.8.2008
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε. Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ
ΕΡΓ/ΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
5% 5% 10% 8%
Μέχρι τη συμπλήρωση 1 έτους 1191 59,55 59,55 119,1 95,28
Μετά τη ,, 1 ,, 1239 61,95 61,95 123,9 99,12
,, ,, ,, 3 ετών 1288 64,4 64,4 128,8 103,04
,, ,, ,, 5 ,, 1335 66,75 66,75 133,5 106,8
,, ,, ,, 7 ,, 1363 68,15 68,15 136,3 109,04
,, ,, ,, 9 ,, 1397 69,85 69,85 139,7 111,76
,, ,, ,, 11 ,, 1433 71,65 71,65 143,3 114,64
,, ,, ,, 13 ,, 1467 73,35 73,35 146,7 117,36
,, ,, ,, 15 ,, 1495 74,75 74,75 149,5 119,6
,, ,, ,, 17 ,, 1529 76,45 76,45 152,9 122,32
,, ,, ,, 19 ,, 1557 77,85 77,85 155,7 124,56
,, ,, ,, 21 ,, 1598 79,9 79,9 159,8 127,84
,, ,, ,, 23 ,, 1632 81,6 81,6 163,2 130,56
,, ,, ,, 25 ,, 1660 83 83 166 132,8
,, ,, ,, 27 ,, 1695 84,75 84,75 169,5 135,6
,, ,, ,, 29 ,, 1731 86,55 86,55 173,1 138,48
,, ,, ,, 31 ,, 1757 87,85 87,85 175,7 140,56
,, ,, ,, 33 ,, 1784 89,2 89,2 178,4 142,72
,, ,, ,, 35 ,, 1820 91 91 182 145,6

 

ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑ

ΑΠΟ 1.9.2008 ΜΕΧΡΙ 31.12.2008
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε. Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ
ΕΡΓ/ΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
5% 5% 10% 8%
Μέχρι τη συμπλήρωση 1 έτους 1233 61,65 61,65 123,3 98,64
Μετά τη ,, 1 ,, 1282 64,1 64,1 128,2 102,56
,, ,, ,, 3 ετών 1333 66,65 66,65 133,3 106,64
,, ,, ,, 5 ,, 1381 69,05 69,05 138,1 110,48
,, ,, ,, 7 ,, 1411 70,55 70,55 141,1 112,88
,, ,, ,, 9 ,, 1446 72,3 72,3 144,6 115,68
,, ,, ,, 11 ,, 1484 74,2 74,2 148,4 118,72
,, ,, ,, 13 ,, 1518 75,9 75,9 151,8 121,44
,, ,, ,, 15 ,, 1547 77,35 77,35 154,7 123,76
,, ,, ,, 17 ,, 1583 79,15 79,15 158,3 126,64
,, ,, ,, 19 ,, 1611 80,55 80,55 161,1 128,88
,, ,, ,, 21 ,, 1654 82,7 82,7 165,4 132,32
,, ,, ,, 23 ,, 1689 84,45 84,45 168,9 135,12
,, ,, ,, 25 ,, 1718 85,9 85,9 171,8 137,44
,, ,, ,, 27 ,, 1755 87,75 87,75 175,5 140,4
,, ,, ,, 29 ,, 1791 89,55 89,55 179,1 143,28
,, ,, ,, 31 ,, 1819 90,95 90,95 181,9 145,52
,, ,, ,, 33 ,, 1847 92,35 92,35 184,7 147,76
,, ,, ,, 35 ,, 1883 94,15 94,15 188,3 150,64

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1.1.2009 ΜΕΧΡΙ 31.8.2009
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε. Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ
ΕΡΓ/ΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
5% 5% 10% 8%
Μέχρι τη συμπλήρωση 1 έτους 1270 63,5 63,5 127 101,6
Μετά τη ,, 1 ,, 1320 66 66 132 105,6
,, ,, ,, 3 ετών 1373 68,65 68,65 137,3 109,84
,, ,, ,, 5 ,, 1422 71,1 71,1 142,2 113,76
,, ,, ,, 7 ,, 1453 72,65 72,65 145,3 116,24
,, ,, ,, 9 ,, 1489 74,45 74,45 148,9 119,12
,, ,, ,, 11 ,, 1529 76,45 76,45 152,9 122,32
,, ,, ,, 13 ,, 1564 78,2 78,2 156,4 125,12
,, ,, ,, 15 ,, 1593 79,65 79,65 159,3 127,44
,, ,, ,, 17 ,, 1630 81,5 81,5 163 130,4
,, ,, ,, 19 ,, 1659 82,95 82,95 165,9 132,72
,, ,, ,, 21 ,, 1704 85,2 85,2 170,4 136,32
,, ,, ,, 23 ,, 1740 87 87 174 139,2
,, ,, ,, 25 ,, 1770 88,5 88,5 177 141,6
,, ,, ,, 27 ,, 1808 90,4 90,4 180,8 144,64
,, ,, ,, 29 ,, 1845 92,25 92,25 184,5 147,6
,, ,, ,, 31 ,, 1874 93,7 93,7 187,4 149,92
,, ,, ,, 33 ,, 1902 95,1 95,1 190,2 152,16
,, ,, ,, 35 ,, 1939 96,95 96,95 193,9 155,12

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009

ΠΡΟΥΠΗ-ΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1.9.2009 ΜΕΧΡΙ 31.12.2009
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ Σ.Σ.Ε. Ε Ι Σ Φ Ο Ρ Ε Σ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ
ΕΡΓ/ΤΟΥ ΑΣΦ/ΝΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
5% 5% 10% 8%
Μέχρι τη συμπλήρωση 1 έτους 1308 65,4 65,4 130,8 104,64
Μετά τη ,, 1 ,, 1360 68 68 136 108,8
,, ,, ,, 3 ετών 1414 70,7 70,7 141,4 113,12
,, ,, ,, 5 ,, 1465 73,25 73,25 146,5 117,2
,, ,, ,, 7 ,, 1497 74,85 74,85 149,7 119,76
,, ,, ,, 9 ,, 1534 76,7 76,7 153,4 122,72
,, ,, ,, 11 ,, 1575 78,75 78,75 157,5 126
,, ,, ,, 13 ,, 1611 80,55 80,55 161,1 128,88
,, ,, ,, 15 ,, 1641 82,05 82,05 164,1 131,28
,, ,, ,, 17 ,, 1679 83,95 83,95 167,9 134,32
,, ,, ,, 19 ,, 1709 85,45 85,45 170,9 136,72
,, ,, ,, 21 ,, 1755 87,75 87,75 175,5 140,4
,, ,, ,, 23 ,, 1792 89,6 89,6 179,2 143,36
,, ,, ,, 25 ,, 1823 91,15 91,15 182,3 145,84
,, ,, ,, 27 ,, 1862 93,1 93,1 186,2 148,96
,, ,, ,, 29 ,, 1900 95 95 190 152
,, ,, ,, 31 ,, 1930 96,5 96,5 193 154,4
,, ,, ,, 33 ,, 1959 97,95 97,95 195,9 156,72
,, ,, ,, 35 ,, 1997 99,85 99,85 199,7 159,76

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

  • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΕΚΤΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΛΠ ΑΝΤΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
  • ΕΦΚΑ
Up
Close
Close
Κλείσιμο