Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-09-2008 ]

ΠΟΛ.1125/10.9.2008 Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων

(Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων)

Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

Αθήνα,  10  Σεπτεμβρίου 2008
Αρ. Πρωτ.:1091192/904/0013
Α. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ  & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
     1 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
        Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ
        ΤΜΗΜΑ Δ΄
    2. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
        Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
        ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π

Β. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
    ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
     Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

ΠΟΛ:1125      

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 8 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο:2103375890
Email:[email protected]

ΘΕΜΑ: « Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.    Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9Α΄/29-1-2008) «Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών – Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο Τέλος Ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και λοιπές διατάξεις».
2.    Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 3634/2008, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών να καθορίζει με Απόφασή του συντελεστές αυξομείωσης ανά είδος ακινήτου ή κτιρίου στις τιμές εκκίνησης ή αφετηρίας βάσει των άρθρων 41 και 41α του ν. 1249/1982 που προκύπτουν από τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τον προσδιορισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων.
3.    Τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008
4.    Την 42362/Υ252/28.9.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1948/3.10.2007) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
5.    Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Για τον προσδιορισμό της αξίας των οικοπέδων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας ακινήτων (Α.Π.Α.Α.), αποκλειστικά για τον υπολογισμό του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.) φυσικών προσώπων, όπου είτε από τα στοιχεία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), είτε από τις τηρούμενες στη βάση δεδομένων του Α.Π.Α.Α. πληροφορίες δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισμού της τιμής του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.), αυτός λαμβάνεται σύμφωνα με τα κατωτέρω:

1. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προϋφισταμένων του 1923 ή κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μικρότερα άρτια οικόπεδα, ο Σ.Α.Ο. θα προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές της περίπτωσης «για κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα», κατά περίπτωση.

2. Για τα οικόπεδα που η τιμή του Σ.Α.Ο. επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους όπως το είδος δόμησης (πυκνοδομημένο, αραιοδομημένο, συνεκτικό, κεντρικό τμήμα κ.λπ.), το πλάτος δρόμου, η ύπαρξη πρασιάς, το δικαίωμα κατατμήσεως, το δικαίωμα παραχώρησης από το Δημόσιο, το δικαίωμα του Υπουργείου Γεωργίας, ως Σ.Α.Ο. λαμβάνεται αυτός ανά περιοχή ή περίπτωση που είναι ευνοϊκότερος για το φορολογούμενο, όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου εμπράγματου δικαιώματος.

3. Για τα οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές που από τους πίνακες τιμών για τον προσδιορισμό του Σ.Α.Ο. απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας, θα λαμβάνονται οι τιμές Σ.Α.Ο. που δίδονται στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

4. Για οικόπεδα που βρίσκονται εντός οικοδομικών τετραγώνων που τέμνονται από μία ή περισσότερες οριογραμμές διαφορετικών Σ.Α.Ο., λαμβάνεται η τιμή Σ.Α.Ο. που είναι ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο, όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου εμπράγματου δικαιώματος.
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως.

Συνημμένα : Ένας (1) πίνακας

Ο Υφυπουργός Οικονομίας
και Οικονομικών
Αντώνιος  Μπέζας

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας


ΠΙΝΑΚΑΣ Σ.Α.Ο. σε Δήμους όπου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας

 

ΔΗΜΟΣ ή ΟΙΚΙΣΜΟΣ

 

Σ.Α.Ο. που θα εμφανισθεί:

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ

D1 = 0,80

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

D1 = 1,00   D2 = 0,80   D3 = 0,80

ΑΙΓΑΛΕΩ

D1 = 1,60

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

D1 = 0,80

ΚΗΦΙΣΙΑΣ

D1 = 0,40

ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ

D1 = 0,40

ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

D2 = 1,20

ΕΡΥΘΡΩΝ

D3 = 0,80

ΜΕΓΑΡΩΝ ΝΕΟ ΜΕΛΙ

D3 = 0,80

ΟΙΝΟΗΣ

D3 = 0,80

ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

D1 = 0,80

ΑΝΟΙΞΕΩΣ

Σ.Α.Ο. = 0,40

ΑΦΙΔΝΩΝ

D3 = 0,80

ΔΙΟΝΥΣΟΥ

D1 = 0,40

ΔΡΟΣΙΑΣ

D1 = 0,60

ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΛΟΦΟΣ ΕΝΤΙΣΟΝ)

Σ.Α.Ο. = 0,80

ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

D1 = 0,40

ΣΠΑΤΩΝ

D3 = 0,80

ΞΑΝΘΗΣ

D3 = 0,40

ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

D1 = 1,00

ΝΙΓΡΙΤΑΣ

Σ.Α.Ο. = 1,40

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

D3 = 0,90

ΤΡΙΚΑΛΩΝ

D4 = 1,80

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

D2 = 0,40

ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ

D3 = 1,00

ΚΑΝΟΝΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

D1 = 0,40

ΣΥΚΥΩΝΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ

Σ.Α.Ο. = 0,80

ΚΑΣΤΡΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

D3 = 1,00

ΣΑΜΟΥ

D1 = 1,20

ΙΑΛΥΣΟΥ

Σ.Α.Ο. = 0,40

ΡΟΔΟΥ

D1 = 1,00

ΓΟΥΡΝΩΝ

Σ.Α.Ο. = 0,60

3Ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΘΗΝΩΝ

D3 = 0,80

ΑΙΓΑΛΕΩ

D3 = 0,80

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

D3 = 0,80

ΤΑΥΡΟΣ

D3 = 0,80

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

D3 = 0,80

 

  Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο