Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-04-2007 ]

1024106/10329/Β0012/18.4.2007 Φορολογική μεταχείριση ζημιάς ανώνυμης εταιρείας η οποία απορροφά άλλες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.

(Φορολογική μεταχείριση ζημιάς ανώνυμης εταιρείας η οποία απορροφά άλλες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972. )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

 Αθήνα, 18 Απριλίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1024106/10329/Β0012

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση ζημιάς ανώνυμης εταιρείας η οποία απορροφά άλλες ανώνυμες εταιρείες με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972.

ΣΧΕΤ.: Η από 07.03.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σε περίπτωση απορρόφησης ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η απορροφώσα εταιρεία δύναται να μεταφέρει, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 61 του ν.2238/1994, στα επόμενα έτη για συμψηφισμό τη ζημιά της ίδιας (απορροφώσας), διότι μετά την ολοκλήρωση της απορρόφησης η απορροφώσα διατηρεί τη νομική της προσωπικότητα και οι διατάξεις του ν.δ.1297/1972 δεν απαγορεύουν την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.2238/1994. Επίσης, τα κέρδη της απορροφούμενης εταιρείας που προέκυψαν μέχρι την ολοκλήρωση της απορρόφησης, δεν συμψηφίζονται με αποτελέσματα της απορροφώσας διότι αυτά θα φορολογηθούν στο όνομα της απορροφούμενης και κατά συνέπεια είναι αδιάφορα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν.2238/1994 (αριθμ. πρωτ. 1050269/10422/Β0012/26.08.1997, 1012441/10119/Β0012/19.02.2001 έγγραφά μας).

2. Από τη σχετική αίτησή σας προκύπτει, ότι η εταιρεία «...» προτίθεται να απορροφήσει εντός του 2007 δύο άλλες ανώνυμες εταιρείας του ίδιου ομίλου. Η απορροφώσα εταιρεία κατά τη διαχειριστική περίοδο 01.01.2006 - 31.12.2006 παρουσίασε ζημιές στον ισολογισμό της ποσού 455.784,74 EURO, από τις οποίες φορολογικά αναγνωρίσιμες είναι περίπου 450.000,00 EURO.

3. Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι σε περίπτωση που η απορρόφηση θα πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, η απορροφώσα εταιρεία δύναται τη ζημιά της διαχειριστικής περιόδου του 2006, κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικά, να τη συμψηφίσει με τα κέρδη των πέντε επόμενων διαχειριστικών περιόδων.
 


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο