Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2007 ]

1031072/10406/Β0012/23.5.2007 Μεταφορά ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του ν.3220/2004 κατά την εισφορά βιομηχανικού κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Μεταφορά ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του ν.3220/2004 κατά την εισφορά βιομηχανικού κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 23 Μαΐου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1031072/10406/Β0012

ΘΕΜΑ:Μεταφορά ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του ν.3220/2004 κατά την εισφορά βιομηχανικού κλάδου από λειτουργούσα επιχείρηση σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

ΣΧΕΤ.: Η από 26.3.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με βάση τις διατάξεις της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους με την παρ. 7 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου και νόμου, οι ευεργετικές διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων της σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία, με την προϋπόθεση, ότι η εισφέρουσα τον κλάδο ή τμήμα εταιρεία, καθώς και η απορροφώσα, θα έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του νόμου αυτού, τα παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόμους ν.δ.4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, ν.1882/1990 και ν.1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιρειών, κατά το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των εν λόγω κινήτρων.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2166/1993 ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των μη διανεμόμενων κερδών, που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού.

4. Όπως έχει γίνει δεκτό με την αριθ. 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994 εγκύκλιο, οι προερχόμενες από τον μετασχηματισμό νέες εταιρείες έχουν υποχρέωση να καλύψουν με επενδύσεις το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του ν.1828/1989, το οποίο έχει σχηματισθεί από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μέσα στα χρονικά περιθώρια και με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού.

5. Επίσης, με τις αρ. πρωτ. 1036215/10532/Β0012/17.4.2006 και 1045543/10633/Β0012/ 31.5.2000 διαταγές μας έχει γίνει δεκτό, ότι σε περίπτωση εισφοράς κλάδου επιχείρησης σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, θα πρέπει καταρχήν να εισφέρονται όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του αποσπώμενου κλάδου, καθώς και τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του (π.χ. απαιτήσεις, υποχρεώσεις, αποθέματα, κ.λπ.). Αντίθετα, δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός και εισφορά των λογαριασμών του μετοχικού κεφαλαίου, αποθεματικών (με εξαίρεση αυτών που ορίζει ο νόμος π.χ. άρθρου 22 του ν.1828/1989 κ.λπ., για τα οποία δεν έχει γίνει χρήση των παρεχόμενων κινήτρων από την εισφέρουσα επιχείρηση), αποτελεσμάτων εις νέο, κ.λπ., καθόσον οι λογαριασμοί αυτοί εκφράζουν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια της εισφέρουσας επιχείρησης.

Επομένως, η μεταφορά σε ανώνυμη εταιρεία του ακάλυπτου ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού του άρθρου 22 του ν.1828/1989 που είχε σχηματίσει η εισφέρουσα το βιομηχανικό κλάδο εταιρεία είναι σύννομη, εφόσον η εισφορά γίνεται με τις διατάξεις του ν.2166/1993 (αρ. πρωτ. 1045543/10633/Β0012/31.5.2000 έγγραφό μας).

6. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει ότι ανώνυμη εταιρεία με εμπορική και βιομηχανική δραστηριότητα προτίθεται να εισφέρει τον βιομηχανικό της κλάδο σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993. Στις 31.12.2004 η εν λόγω εταιρεία σχημάτισε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων του ν.3220/2004 για την πραγματοποίηση ισόποσης αξίας παραγωγικών επενδύσεων στην τριετία 2005, 2006 και 2007, χωρίς ωστόσο να τις ολοκληρώσει μέχρι τις 31.12.2006. Ακόμη, μας γνωρίσατε ότι μέρος του εν λόγω αποθεματικού καλύφθηκε με επενδύσεις τόσο στον εμπορικό όσο και στον βιομηχανικό της κλάδο.

7. Από τα ανωτέρω και δεδομένου ότι στην έννοια του βιομηχανικού κλάδου περιλαμβάνονται όχι μόνο τα στοιχεία του ενεργητικού αλλά και τα αντίστοιχα του παθητικού (αποθεματικά που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο κλάδο κ.λπ.) προκύπτει, ότι το εν λόγω αποθεματικό που αντιστοιχεί στο βιομηχανικό κλάδο (τόσο το ακάλυπτο όσο και αυτό που καλύφθηκε ήδη με επενδύσεις) θα μεταφερθεί στη λειτουργούσα (ανώνυμη) εταιρεία, κατά την εισφορά του βιομηχανικού κλάδου της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας με τις διατάξεις του ν.2166/1993, χωρίς την καταβολή φόρου εισοδήματος για την πραγματοποίηση των επενδύσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί. Ακόμη, σας γνωρίζουμε ότι το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό που σχημάτισε η εν λόγω εταιρεία στις 31.12.2003 και το οποίο κεφαλαιοποιήθηκε στις 31.12.2006 χωρίς την καταβολή φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 2 του ν.3220/2004, δεν μεταφέρεται στην απορροφούσα τον κλάδο εταιρεία, καθόσον δεν μπορεί να γίνει διαχωρισμός και εισφορά των λογαριασμών του μετοχικού κεφαλαίου, αποτελεσμάτων εις νέο κ.λπ., αφού οι λογαριασμοί αυτοί εκφράζουν αποκλειστικά ίδια κεφάλαια της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης(αρ.πρωτ.1036215/10532/Β0012/17.4.2006, 1045543/10633/Β0012/31.5.2000 και 1123271/11091πε/Β0012/18.2.1998 έγγραφά μας).


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο