Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-06-2007 ]

1056049/10659/Β0012/13.6.2007 Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

(Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007
Αρ. Πρωτ.: 1056049/10659/Β0012

ΘΕΜΑ: Διάσπαση ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993.

ΣΧΕΤ.: Η από 6.06.2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. δ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με την παρ. 8 του άρθρου 7 του ν.2386/1996, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση διάσπασης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 81 παρ. 1 του κ.ν.2190/1920, με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ορίζεται, ότι οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

3. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.11 του άρθρου 7 του ν.2386/1996 ορίζεται, ότι οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.δ.1297/1972 έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που γίνονται με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν.2166/1993.

Από τις διατάξεις αυτές συνάγεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην ξενοδοχειακών, δεν μπορούν να μετασχηματισθούν σε μεγάλες οικονομικές μονάδες (1085968/1714/Α0012/ΠΟΛ.1216/26.07.1996 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2386/1996) και κατά συνέπεια, επί διασπάσεως ανώνυμης εταιρείας με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, η διασπώμενη επιχείρηση δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εκμετάλλευση ακινήτων και η επωφελούμενη δεν μπορεί να έχει ως αντικείμενο εργασιών αποκλειστικά την εκμετάλλευση ακινήτων.

4. Από τις διατάξεις του ν.2166/1993 δεν τίθεται κανένας περιορισμός για ιδιοχρησιμοποίηση των εισφερομένων ακινήτων στην προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία. Δηλαδή, η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρεία ή η επωφελούμενη επί διασπάσεως δικαιούται να εκμισθώνει τα εισφερθέντα σε αυτή ακίνητα χωρίς να αίρονται οι φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις του ν.2166/1993.

5. Από τα στοιχεία της σχετικής αίτησής σας προκύπτει, ότι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της λιανικής εμπορίας καταναλωτικών ειδών προτίθεται να προβεί σε διάσπαση, με την οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση και εισφέρει τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε δύο υφιστάμενες εταιρείες (Α και Β), βάσει του ν.2166/1993. Στην εταιρεία Α θα εισφερθεί ο κλάδος εμπορίας, ενώ στην Β ο κλάδος παροχής υπηρεσιών μάρκετινγκ και διαφήμισης, καθώς και τα ακίνητα. Στη συνέχεια, η εταιρεία Β προτίθεται να εκμισθώσει τα ακίνητα στην Α και σε τρίτους.

6. Κατόπιν των ανωτέρω προκύπτει, ότι η εν λόγω ανώνυμη εταιρεία μπορεί να διασπασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2166/1993, εφόσον βέβαια πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις του νόμου αυτού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο