Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-10-2007 ]

1071675/10824/Β0012/5.10.2007 Επί απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ΑΕ με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης, εφόσον αυτός δεν ταυτίζεται με τον ισολογισμό τέλους χρήσης που συντάσσεται με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

(Επί απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ΑΕ με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης, εφόσον αυτός δεν ταυτίζεται με τον ισολογισμό τέλους χρήσης που συντάσσεται με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.)

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ. 1071675/10824/Β0012

ΘΕΜΑ: Επί απορροφήσεως ανώνυμης εταιρείας από άλλη ΑΕ με βάση τις διατάξεις του ν.2166/1993, δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη του ισολογισμού μετασχηματισμού της απορροφούμενης, εφόσον αυτός δεν ταυτίζεται με τον ισολογισμό τέλους χρήσης που συντάσσεται με τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920.

ΣΧΕΤ.: Η από 18/7/2007 αίτησή σας.


Απαντώντας στην σχετική αίτησή σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.γ' της παρ.1 του άρθρου 1 του ν.2166/1993, οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του νόμου αυτού εφαρμόζονται και σε περίπτωση συγχώνευσης ανώνυμων εταιρειών κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 68 παρ.1 και 79 του κ.ν.2190/1920.

2. Όπως διευκρινίσθηκε με την 1039799/10359/Β0012/ΠΟΛ.1080/5.4.1994 ερμηνευτική εγκύκλιο του ν.2166/1993, οι διατάξεις του νόμου αυτού έχουν εφαρμογή, μεταξύ άλλων, και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 68 του κ.ν.2190/1920, δηλαδή είτε με απορρόφηση μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία είτε με σύσταση καινούργιας ανώνυμης εταιρείας, καθώς επίσης και σε περίπτωση συγχώνευσης ανωνύμων εταιρειών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν.2190/1920, δηλαδή εξαγοράς μίας ή περισσοτέρων ανωνύμων εταιρειών από υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία.

3. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.2166/1993 ορίζεται, ότι ο κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου αυτού μετασχηματισμός πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και 3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρείας.

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.6 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, ορίζεται, ότι όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.

5. Από τη Διοίκηση έχει γίνει πάγια δεκτό ότι σε περίπτωση που ανώνυμη εταιρεία απορροφάται από άλλη ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993 και ο μετασχηματισμός (απορρόφηση) ολοκληρώνεται μέσα στον επόμενο χρόνιο από το χρόνο σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού, η απορροφώσα εταιρεία κλείνει ισολογισμό όπως θα έκλεινε κανονικά αν δεν πραγματοποιείτο η απορρόφηση και συμπεριλαμβάνει μόνο τα εισοδήματα της κλεισμένης χρήσης. Τα κτηθέντα εισοδήματα της απορροφούμενης ή απορροφούμενων εταιρειών για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού και μέχρι ολοκλήρωσης αυτού συμπεριλαμβάνονται μαζί με τα εισοδήματα της απορροφώσας στην αμέσως επόμενη διαχειριστική περίοδο (1111751/10674/Β0012/1995 και 1001510/10019/Β0012/2001 έγγραφά μας).

6. Στην αίτησή σας αναφέρετε ότι η εταιρεία σας «...» Α.Ε. (απορροφούμενη) αποφάσισε να συγχωνευθεί με απορρόφηση δια εξαγοράς από την μητρική της εταιρεία «...» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του κ.ν.2190/1920 και του ν.2166/1993. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίσθηκε η 30.9.2006 ενώ η έγκριση για την απορρόφηση από την Δ/νση Α.Ε. και Εμπορίου της Νομαρχίας Αθηνών (ολοκλήρωση του μετασχηματισμού), θα ληφθεί μάλλον προς το τέλος του 2007 ενόψει και της καταχώρησης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως δια εξαγοράς στις 23.1.2007. Με βάση τα ανωτέρω μας ερωτάτε να σας γνωρίσουμε αν μπορεί να διανεμηθεί μέρισμα στους μετόχους της συγχωνευόμενης εταιρείας από κέρδη που αντιστοιχούν στη διαχειριστική περίοδο 1/10-31/12/2006 ή, αν όχι, για την μεταβατική περίοδο 1/1/-30/9/2006.

7. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω και ενόψει του γεγονότος ότι ο υπόψη μετασχηματισμός πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 συνάγεται, ότι και ο ισολογισμός μετασχηματισμού που συντάξατε με 30 Σεπτεμβρίου 2006 δεν έχει συνταχθεί και εγκριθεί με βάση τις διατάξεις του κ.ν.2190/1920 (διαδικασία πρόσκλησης μετόχων, απαιτούμενη απαρτία, έγκριση κερδών από τη ΓΣ των μετόχων κ.λπ.) και κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η διανομή κερδών (μερισμάτων)στους μετόχους από τα κέρδη αυτά. Επίσης δεν είναι δυνατή η διανομή μερίσματος και από τα κέρδη της περιόδου από 1/10/2006 -31/12/2006 καθόσον αυτά πραγματοποιήθηκαν, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας οι μέτοχοι της οποίας θα είναι δικαιούχοι των κερδών αυτών.

 Ετικέτες:

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο