Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-10-2007 ]

1092003/11013/Β0012/18.10.2007 Τρόπος επιβολής προστίμου της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 για τις Ε.Π.Ε. που δεν προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου.

(Τρόπος επιβολής προστίμου της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 για τις Ε.Π.Ε. που δεν προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου.)

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.: 1092003/11013/Β0012

ΘΕΜΑ: Τρόπος επιβολής προστίμου της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 για τις Ε.Π.Ε. που δεν προέβησαν σε αύξηση του εταιρικού τους κεφαλαίου.

ΣΧΕΤ.: Το από 1/10/2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 «Περί εταιρίας περιορισμένης ευθύνης», αντικαθίσταται ως εξής: «1.Το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Οι υφιστάμενες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών υποχρεούνται, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν αυτό μέχρι του ως άνω κατώτατου ορίου» (Η προθεσμία αυτή παρετάθη μέχρι 30.09.2000 με το άρθρο 20 του ν.2819/2000).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της υποπερ.α' της παρ.1 του άρθρου 13 του ν.2842/2000 ορίζεται, ότι στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955 «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» η φράση «έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ».

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 10 του ν.2948/2001 ορίζεται, ότι στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α') η φράση «ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών» αντικαθίσταται με τη φράση «δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ».

4. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του ν.2579/1998 ορίζεται ότι σε βάρος των υφισταμένων εταιριών περιορισμένης ευθύνης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

5. Τέλος, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 9 του ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α') ορίζεται, ότι με την επιφύλαξη των διατάξεων του νόμου αυτού που ορίζουν διαφορετικά για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, επειδή στην υπό εξέταση περίπτωση το πρόστιμο δεν επιβάλλεται ως συνέπεια μη εφαρμογής διατάξεων σχετικά με την επιβολή κάποιου φόρου, αλλά λόγω μη εφαρμογής του ν.3190/1955 περί Ε.Π.Ε., συνάγεται, ότι το υπόψη πρόστιμο καταβάλλεται εφάπαξ.

6. Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2717/1999 (Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας) ορίζεται, ότι η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση της δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης.
Κατ' εξαίρεση, αν με την πράξη καταλογίζονται χρηματικά ποσά που αναφέρονται σε φορολογικές εν γένει απαιτήσεις του Δημοσίου ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, ή αυτοτελείς χρηματικές κυρώσεις για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας, η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής, καθώς και η άσκηση της αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης. Ειδικές διατάξεις, οι οποίες αποκλείουν την αναστολή ή θεσπίζουν την κατά ορισμένο μόνο ποσοστό αναστολή των πράξεων τούτων, διατηρούνται σε ισχύ.
Κατά τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 200 έως και 205.

7. Έπειτα από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω προκύπτει ότι το πρόστιμο των 2.935 ευρώ για τις υφιστάμενες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που δεν προέβησαν σε αύξηση του κεφαλαίου τους πάνω από το όριο των 18.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2579/1998, καταβάλλεται εφάπαξ. Αν η Ε.Π.Ε. ασκήσει προσφυγή κατά της πράξης επιβολής προστίμου, η άσκηση αυτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης και επομένως και στην περίπτωση αυτή θα έχουμε εφάπαξ καταβολή του προστίμου. Τέλος, σε περίπτωση εξώδικης επίλυσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση του προστίμου αυτού.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο