Σχόλια

Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-10-2007 ]

1090369/10998/Β0012/24.10.2007 Το αφορολόγητο αποθεματικό του ν.2601/1998 υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

(Το αφορολόγητο αποθεματικό του ν.2601/1998 υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. )

Κατηγορία: Επενδύσεις - αναπτυξιακά κίνητρα

Ν.2601/1998

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2007
Αριθ. Πρωτ.:1090369/10998/Β0012

ΘΕΜΑ: Το αφορολόγητο αποθεματικό του ν.2601/1998 υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

ΣΧΕΤ.:Το αρ. πρωτ. 11882/18.9.2007 έγγραφό σας.


Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 12 του ν.3299/2004, από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου αυτού, ήτοι από 23 Δεκεμβρίου 2004 και μετά, καταργούνται, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 1 έως και 11 του ν.2601/1998, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 12 του ν.3299/2004 ορίζεται, ότι ειδικά για τις επενδύσεις του ν.2601/1998 που έχει αρχίσει η υλοποίησή τους και δεν έχει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ολοκληρωθεί και θα διαρκέσει πέραν της μιας διαχειριστικής χρήσης συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ.27 του ν.2601/1998.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της περ.α' της παρ.27 του άρθρου 6 του ν.2601/1998 ορίζεται, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα, είτε αυτές περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στον παρόντα νόμο δραστηριότητες είτε όχι και ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία αυτές ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται πραγματικά και αναλαμβάνονται από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία.

4. Με τις διατάξεις της περ.β' της παρ.27 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου ορίζεται, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής χρήσης που έγινε η επένδυση. Επίσης, αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη κατά τη διαχειριστική αυτή χρήση ή αν αυτά που πραγματοποιούνται δεν επαρκούν το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων διαχειριστικών χρήσεων μέχρι να καλυφθούν τα ποσοστά της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα διαχειριστικές χρήσεις.

5. Από τα ανωτέρω και δεδομένου, ότι το αφορολόγητο αποθεματικό του ν.2601/1998 υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με βάση την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτει, ότι δεν είναι δυνατός ο σχηματισμός αφορολόγητου αποθεματικού του ν.2601/1998 από τα καθαρά κέρδη χρήσης για την οποία υποβλήθηκε εκπρόθεσμη δήλωση φόρου εισοδήματος, προκειμένου να καλυφθεί μεταφερόμενο υπόλοιπο επένδυσης προηγούμενου έτους.
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι τα κέντρα αιμοκάθαρσης ιδιωτικών κλινικών δεν υπάγονται στο καθεστώς των ενισχύσεων του ν.2601/1998 και συγκεκριμένα στην κατηγορία επιχειρηματικής δραστηριότητας των «κέντρων τουρισμού υγείας».


ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο παρών ιστοχώρος και όλα τα κείμενα και δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των νομοθετικών και διοικητικών κειμένων (Νόμοι,  Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, ΠΟΛ., Διοικητικές Πράξεις και Λύσεις κ.α.), των νομολογιακών κειμένων (Δικαστικές Αποφάσεις κ.α.), των περιλήψεων αυτών και της τήρησής τους σε βάση δεδομένων, των συσχετίσεων μεταξύ τους και των ειδικών εργαλείων αναζήτησης, αποτελούν αντικείμενο ειδικής επεξεργασίας και πνευματικής δημιουργίας και προστατεύονται από την νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και δη  από τους νόμους  2121/1993,  2557/1997, 2819/2000, τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (ν. 100/1975), τη Διεθνή Σύμβαση της Ρώμης (ν. 2054/1992) και τις Οδηγίες 91/100/ΕΟΚ, 92/100/ΕΟΚ, 93/83/ΕΟΚ, 93/98/ΕΟΚ ΚΑΙ 96/9/ΕΟΚ.
Η ιδιοκτησία επ’ αυτών αποκτάται χωρίς καμία διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: Η αναδημοσίευση και η με οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, εξ’ ολοκλήρου, τμηματικά ή περιληπτικά, των οιωνδήποτε κειμένων ή δεδομένων περιλαμβάνονται στον παρόντα ιστοχώρο, χωρίς την έγγραφη άδεια της δικαιούχου εταιρείας.


Email:
Θέμα:
Μήνυμα:
 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories

    Up
    Close
    Close
    Κλείσιμο